Het kabinet gaat structureel 250 miljoen euro extra uittrekken voor het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Premier Mark Rutte maakte dat vrijdag bekend na de ministerraad.

Het extra geld komt vanaf komend jaar bovenop het budget van het ministerie. De komende jaren gaat er meer geld naar het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, de reclassering en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Daarnaast worden voorstellen voor de verhoging van de griffierechten en de eigen bijdrage voor gedetineerden ingetrokken. Ook de eigen bijdrage voor een strafproces wordt aangepast. Verder komt er volgend jaar incidenteel ruim 60 miljoen euro bij voor het asiel- en migratiebeleid. Dat gaat naar de IND en vluchtelingenorganisatie Nidos.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie verwacht dat schikkingen 100 miljoen euro gaan opleveren. Als dat niet het geval is, is afgesproken dat het ministerie van Financiën bijspringt. Ongeveer vijftig miljoen euro moet worden geleverd door andere ministeries.  

Video: Structureel 250 miljoen extra voor veiligheid en Justitie

Structureel 250 miljoen extra voor veiligheid
Structureel 250 miljoen extra voor veiligheid

Eerste Kamer

Met de extra investering komt het kabinet tegemoet aan de wensen en harde kritiek van de oppositie op de justitiebegroting. Dat is nodig, omdat de coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft en afhankelijk is van de steun van de oppositie.

Die noemde de justitiebegroting eerder "een broddelwerkje" en eiste dat het OM, de rechtspraak, de reclassering en het NFI meer geld zouden krijgen. Ook de verhoging van de rechtsbijstand en de eigen bijdrage van gedetineerden moesten worden teruggedraaid, anders zou de oppositie de begroting weleens kunnen wegstemmen in de Senaat. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de justitiebegroting.

Van der Steur rekent er nu op dat de oppositie in de Eerste en Tweede Kamer zal instemmen met de begroting van zijn ministerie. "Ik ga ervan uit dat zowel de Tweede als de Eerste Kamer inziet dat nu structureel wordt geïnvesteerd in veiligheid en justitie in Nederland. Ik reken erop dat iedereen erachter gaat staan.'' 

Niet voldoende

Volgens de Raad voor de Rechtspraak is het extra geld dat het kabinet heeft toegezegd niet voldoende. Als rechters hun werk goed willen kunnen blijven doen heeft de rechtspraak volgens de Raad alleen al structureel 50 miljoen per jaar meer nodig.

"De minister onderkent onvoldoende de noodzaak te investeren in de kwaliteit van het werk dat rechters dagelijks doen. Investeringen die ervoor moeten zorgen dat rechters voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op een rechtszaak, tijd hebben om het complete dossier te lezen, getuigen te horen als dat nodig is en voldoende tijd hebben om een goed oordeel te kunnen vellen."

Oppositie blijft kritisch

CDA-leider Sybrand Buma noemt het voorstel van het kabinet "goede basis voor de begrotingsbehandeling komende week".

"Het CDA pleit al langer voor een extra investering in de veiligheidsketen. Het is voor het CDA wel van groot belang dat het geld wordt aangewend voor echte veiligheidsverbetering, en niet voor het dichten van gaten in de begroting. Het CDA zal bovendien blijven eisen dat rechtbanken in de regio volwaardig blijven bestaan", aldus Buma.

Toch blijven de oppositiepartijen kritisch. Buma: "Het geld wordt aangewend voor echte veiligheidsverbetering, en niet voor het dichten van gaten in de begroting." Ook D66 heeft nog vragen: "Het geld lijkt vooral ingezet te worden om gaten te dichten. De vraag is of er ook geïnvesteerd wordt in waar dit het hardst nodig is."

Van der Steur liet weten dat er niet nog meer geld bij komt. "Hier blijft het bij", aldus de minister. D66 spreekt van een "goede eerste stap om de gaten in de begroting te dichten". Nine Kooiman van de SP vindt het een verbetering, maar wijst erop dat de "gaten in de begroting enorm waren''. Ze heeft nog veel vraagtekens. "Het punt is dat er na jaren van bezuinigingen sowieso al een enorme inhaalslag noodzakelijk is. De vraag is of met dit geld de kwaliteit verbeterd kan worden."

Ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie gaat uit van een betekenisvolle stap. "Maar het valt te bezien of het voldoende is'', zei hij in Dit is de Dag op Radio 1.