De forse bezuinigingen op onder meer de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp voor ouderen gaan ten koste van kwetsbare burgers en de rek is eruit. 

Dat schrijven de wethouders van 234 gemeenten in een brandbrief aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

De brief staat dinsdag op de website van NRC.

De bezuinigingen die het Rijk oplegt zijn volgens de wethouders ''te groot, te onvoorspelbaar en onterecht''. Ze stellen onder meer voor om een korting op het gemeentefonds - in 2016 gaat het om 120 miljoen en na 2017 om bijna een miljard euro - te schrappen.

''De afgelopen jaren heeft u ons als gemeenten geconfronteerd met een opeenstapeling van omvangrijke kortingen. Dat heeft ons genoodzaakt de ene bezuiniging na de andere door te voeren, ten koste van de voorzieningen voor onze inwoners: zij betalen uiteindelijk de rekening hiervan.''

''Een deel van de aanhoudende kortingen op gemeentelijke inkomsten is nauwelijks of slecht onderbouwd en in strijd met financiële afspraken tussen het Rijk en mede-overheden'', zo staat in de brief aan de minister.

Instabiliteit

''De voortdurende en vaak onverwachte tussentijdse bijstellingen van de accressen (vermeerdering) van het gemeentefonds leiden tot een grote mate van onvoorspelbaarheid en instabiliteit aan de inkomstenkant van gemeenten: gedurende een begrotingsjaar zijn er grote schommelingen in de cijfers.''

De standpunten zijn op hoofdlijnen bekend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vorige maand heeft minister Plasterk er al een brief over gestuurd naar de Tweede Kamer, aldus het ministerie. Een werkgroep die het systeem van verdeling van geld onder de loep neemt, zal volgens hem komend voorjaar verslag uitbrengen.

Zuinig

NRC noemt de brief van de 234 wethouders uitzonderlijk vanwege het grote aantal ondertekenaars en omdat het gaat om wethouders van Financiën ''doorgaans de meest nuchtere want zuinigste leden van elk college''. Ook hebben ze duidelijk gekozen voor een andere, directere weg om te reageren dan de meer gebruikelijke: via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).