Het aantal misdadigers dat na hun straf opnieuw de fout ingaat is in de eerste jaren van deze eeuw gedaald. Maar of dat volledig is toe te schrijven aan het beleid van de overheid is moeilijk aan te tonen.

Dat staat in een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Van de volwassenen die in 2010 uit de gevangenis of een andere inrichting vrij werden gelaten, kwam 47,3 procent binnen twee jaar weer in aanraking met justitie na een misdrijf.

Van de mensen die in 2002 vrij kwamen was dat 56,6 procent. Van de jeugdige daders liep het percentage recidivisten voor die jaren terug van 39,5 naar 35,4 procent.

Doelstellingen gehaald

De cijfers tonen aan dat de doelstellingen die de overheid zich in 2007 heeft gesteld om herhalingscriminaliteit te voorkomen, zijn gehaald.

Maar volgens de onderzoekers is het slechts "aannemelijk" dat dit het directe gevolg is van het beleid. Er is in de onderzochte periode ook sprake van andere factoren die "evengoed" een verklaring voor de afgenomen recidive kunnen zijn.

Het gaat om onder meer een lichte verbetering van de sociaaleconomische omstandigheden tussen 2002 en 2010. Ook hebben in deze periode meer mensen zelf maatregelen genomen om inbraken te voorkomen. Daarnaast is de criminaliteit ook gedaald en is de sociale samenhang in de maatschappij iets toegenomen.

Niet-werkend

Bovendien concludeert het onderzoek dat een deel van de maatregelen die de overheid heeft genomen (nog) niet werkt. Van de in totaal 21 maatregelen die voor volwassen en jeugdige daders zijn genomen kunnen er slechts elf als 'voldoende' of 'redelijk' worden aangeduid.

Veel van de maatregelen waren in 2010 nog niet uitgevoerd, aldus het rapport. Betere nazorg voor gedetineerden is daar een van.

Voor staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie is het rapport wel reden om het ingezette beleid voort te zetten, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast wil hij dat de WODC de zogenoemde recidivemonitor verder ontwikkelt om op deze manier meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de genomen maatregelen.