Het kabinet is na anderhalf jaar al een heel eind op stoom met het regeerakkoord. Een overzicht van de belangrijkste punten. Wat is er al gerealiseerd, wat is nog in behandeling en wat is afgeschoten?

Geregeld:

- Verhogen assurantiebelasting 
De verhoging van de assurantiebelasting werd al door Samsom en Rutte geregeld vóór het regeerakkoord werd gepresenteerd. De maatregel levert het kabinet 1,4 miljard op.

- Strengere bijstand, verplichte tegenprestatie
Bijstandsontvangers kunnen verplicht worden een tegenprestatie te doen voor hun uitkering. Ook lopen ze het risico hun uitkering te verliezen als ze onvoldoende hun best doen om aan werk te komen.

- Huishouduitkeringstoets (kostendelersnorm) 
Omdat kosten in een huishouden gedeeld kunnen worden daalt de uitkering als binnen een huishouden meerdere mensen een uitkering ontvangen. Na kritiek uit de Eerste Kamer is de invoering voor AOW'ers uitgesteld tot 2016.

- Beperking kindregelingen
Het aantal kindregelingen is teruggebracht van 11 naar 4.

- Beperken pensioenopbouw (Witteveen-kader) 
De fiscale mogelijkheden om pensioen op te bouwen zijn beperkt al kostte het de bewindspersonen Klijnsma (Sociale Zaken) en Weekers (Financiën) de nodige moeite in de Eerste Kamer.

- Hervorming ontslagrecht en WW (Wet werk en zekerheid) 
Belangrijkste wijzigingen zijn de maximering van de ontslagvergoeding, het beperken van de WW-duur en het aan banden leggen van flexwerk.

- Hervorming WSW, Wajong (Participatiewet) 
Arbeidsgehandicapten moeten zoveel mogelijk over op regulier werk. Structurele bezuinigingen van 1,8 miljard.

- Besluit JSF 
Op Prinsjesdag 2013 heeft minister Hennis bekendgemaakt dat Nederland definitief kiest voor de aanschaf van de nieuwe militaire jachtvliegtuigen JSF.

- Onderwijsakkoord
In het regeerakkoord werd 689 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in het onderwijs op voorwaarde dat er tussen het Rijk en de onderwijssector een akkoord zou worden bereikt over de 'modernisering' van de arbeidsvoorwaarden.

- Afschaffen maatschappelijke stages 

- Decentralisatie zorg 
Gemeenten en zorgverzekeraars worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg en dagbesteding voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. .

- Alcoholleeftijd naar 18 jaar

- Kinderpardon 
Lang in Nederland verblijvende asielkinderen krijgen een verblijfsvergunning, mits zij onder toezicht van de overheid zijn gebleven. 675 kinderen profiteerden van de regeling.

- Beperking hypotheekrenteaftrek 

- Hervorming huurmarkt 
De verhuurdersheffing in combinatie met de inkomensafhankelijke huurverhoging had wat voeten in de aarde voor minister Stef Blok (Wonen), maar kwam uiteindelijk wel door de Eerste Kamer. Ook is het woningwaarderingsstelsel op basis waarvan de huurprijs bepaald wordt eenvoudiger gemaakt.

Nog in behandeling:

- Beperken bankiersbonussen
Het kabinet wil de bonussen in de financiële sector beperken tot 20 procent van de vaste beloning.

- Uitbreiden bankierseed 
De eed gold al voor bestuurders en commissarissen van financiële instellingen, maar zal verder worden uitgebreid.

- Quotum arbeidsgehandicapten 
Om te voorkomen dat arbeidsgehandicapten door de bezuinigingen op de Wajong en de WSW tussen wal en schip vallen worden werkgevers wettelijk verplicht om uiteindelijk 125.000 banen voor hen te creëren. Wet treedt pas in werking als werkgevers doelstellingen niet halen.

- Leenstelsel studenten 
Na langdurige onderhandelingen werd er dit voorjaar eindelijk een akkoord bereikt over het afschaffen van de basisbeurs voor studenten. In plaats daarvan gaan zij lenen. De behandeling in de Tweede Kamer moet nog.

- Schrappen enkelefeitconstructie
Homoleraren mogen niet meer worden geweigerd om het enkele feit dat ze homo zijn. Dit initiatief vanuit de Tweede Kamer ligt momenteel ter behandeling in de Eerste Kamer.

- Hervorming kansspelbeleid/verkoop Holland Casino
De loterijenmarkt en casinowetgeving worden ingrijpend gewijzigd en online gokken wordt legaal. De wijzigingen werden kort voor de zomer door staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) gepresenteerd.

- Aanscherpen voetbalwet 
Hooligans moeten zwaarder worden aangepakt en gemeenten moeten makkelijker gebiedsverboden en stadionverboden kunnen opleggen, wil het kabinet. Voorstel ligt in Eerste Kamer.

- Langdurig toezicht
(Zeden)delinquenten kunnen na behandeling van de wet zo nodig levenslang onder toezicht blijven.

- Omgevingswet 
Technische wet die procedures bij grote projecten op het gebied van ruimtelijke ordening moet vereenvoudigen. Kort voor de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.

- Deconstitutionalisering benoeming burgemeester
Een initiatief van D66 om de benoeming van de burgemeester uit de grondwet te halen wordt gesteund door het kabinet. Hierdoor kan bijvoorbeeld de gekozen burgemeester alsnog worden ingevoerd. Voorstel ligt in de Eerste Kamer.

- Gelijktrekken ontslagrecht ambtenaren
Een initiatief van D66 en CDA uit de Kamer is inmiddels door de Kamer aangenomen en ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

- Topinkomens naar 100% ministersalaris 
Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector mogen straks niet meer verdienen dan een ministerssalaris. Het voorstel ligt momenteel in de Tweede Kamer.

In uitvoering:

- 16 miljard bezuinigen
Het bedrag om in 2017 het overheidstekort naar beneden te krijgen bleek te laag door economische tegenvallers. Daardoor moest voor de begroting van 2014 nog eens 6 miljard worden gevonden. Dat lukte dankzij de steun van D66, ChristenUnie en SGP. De uitwerking van de 16 miljard is nog in volle gang.

- Lastenverlichting via arbeidskorting tot 500 euro per werkende 
Het maximum aan arbeidskorting loopt geleidelijk op tot 2017. Zelfs iets meer dan 500 euro, door de aanpassingen aan de inkomensafhankelijke zorgpremie. Wel wordt de korting afgebouwd tot inkomens tot 110.000 euro.

- Aanscherping inburgering 
Asscher werkt aan een inburgeringsexamen met drempelwaarden voor taal- en leesvaardigheid. Ook wil hij dat bij de inburgering gekeken wordt naar vaardigheden om op de arbeidsmarkt actief te kunnen zijn. Ook is er een pilot gestart met participatieverklaringen.

- Verlaging regeldruk moet 2,5 mld opleveren per 2017 
Volgens de voortgangsrapportage van het kabinet is per 1 april 807 miljoen van de 2,5 miljard gerealiseerd.

- Ontpoldering Hedwigepolder
Het kabinet heeft besloten om de Hedwigepolder te ontpolderen, maar er lopen nog wel bezwaarprocedures.

- In 2017 30 procent vrouwen binnen de ambtelijke Rijkstop
Minister Blok (Rijksdienst) heeft een plan van aanpak gepresenteerd om meer vrouwen in de ambtelijke top van de Rijksoverheid, de Algemene Bestuursdienst (ABD) te krijgen. In 2013 kwam dit percentage op 27,5 procent. Bij het aantreden van het kabinet lag dit percentage nog op 25,7 procent.

- Aanleg Blankenburgtunnel/verbreding A27 bij Amelisweerd 
Zowel over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd als de Blankenburgtunnel is stevig gesteggeld, maar over beide projecten is inmiddels een besluit gevallen.

- Aandeel duurzame energie in 2020 van 16 procent
Diverse maatregelen zijn genomen, in 2016 zal de voortgang worden geëvalueerd.

Dit komt nog:

- Verbod wilde dieren in circussen 

- AOW-leeftijd sneller naar 67. Naar 66 in 2018 en 67 in 2021
Het kabinet is voornemens om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. In het vorige kabinet werd afgesproken dat de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd naar 67 in 2023. De 66 wordt volgens dat schema bereikt in 2019.

- Gezichtsbedekkende kleding verboden bij publieke functies 
Voorstel van vorige kabinet, maar ook opgenomen in regeerakkoord. Is door Rutte 2 nog niets aan gedaan.

Afgeschoten:

- Invoering winstbox
De winstbox zou in plaats moeten komen van fiscale regelingen voor zelfstandigen en zou de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers moeten verkleinen. De maatregel zou aanvankelijk 500 miljoen moeten opleveren, maar de effecten bleven volgens het Centraal Planbureau (CPB) onduidelijk. In 2015 geldt wel een versobering van de zelfstandigenaftrek van 300 miljoen.

- Schrappen OV-studentenkaart
Het schrappen van de OV-studentenkaart is van tafel door het akkoord tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks over het leenstelsel.

- Afschaffen gratis schoolboeken 
Het kabinetsvoornemen om gratis schoolboeken af te schaffen is teruggedraaid bij het begrotingsakkoord met D66, ChristenUnie en SGP.

- Inkomensafhankelijke zorgpremie 
Het beperken van de nominale zorgpremie in combinatie met een groot inkomensafhankelijk deel zorgde voor zoveel oproer bij de VVD dat het regeerakkoord al snel werd herzien.

- Strafbaarstelling illegaliteit 
Het strafbaar maken van illegaliteit zorgde voor zoveel ophef bij de PvdA dat het voornemen is geschrapt.

- Superprovincie 
De plannen om te komen tot een fusieprovincie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland konden niet op politieke steun en is daarom door minister Ronald Plasterk (BZK) ingetrokken.

Buiten regeerakkoord:

- Huishoudentoeslag 
Het kabinet lanceerde bij de miljoenennota 2014 de ambitie om toeslagen samen te voegen om te komen tot een huishoudentoeslag. De samenvoeging had daarnaast een besparing moeten opleveren van 1,2 miljard. Het voorstel bleek te complex en staat voorlopig in de ijskast.