Kinderombudsman Marc Dullaert eist van de regering dat de regeling van het kinderpardon wordt aangepast.

Maandagmiddag heeft Dullaert de dossiers van 54 kinderen gepubliceerd die volgens hem ten onrechte niet onder dat kinderpardon vallen. 

Hele groepen kinderen worden zo ten onrechte uitgesloten van het pardon, dat volgens Dullaert op twee belangrijke punten strijdig is met het VN-kinderrechtenverdrag.

Een van de centrale bepalingen uit het kinderrechtenverdrag is dat het belang van het individuele kind leidend moet zijn. En bij de uitvoering van het pardon zijn de rechten en belangen van kinderen "niet altijd voldoende geëerbiedigd".

Naar de geest

Ook de criteria zijn zodanig geformuleerd dat er kinderen buiten vallen voor wie de regeling "naar de geest" wel was bedoeld. Hierdoor worden hun rechten geschonden, stelt Dullaert.

Dan gaat het om het criterium dat het kind of zijn ouders tenminste vijf jaar voordat hij of zijj achttien is geworden een asielverzoek moet hebben ingediend.

Daarmee worden kinderen van ouders die op andere gronden een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, zoals bijvoorbeeld een werkvisum, uitgesloten van de regeling.

Rijkstoezicht

Een ander, al eerder genoemd, bezwaar is dat de criteria te streng zijn toegepast: alleen kinderen die onder rijkstoezicht stonden, kwamen in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Kinderen die wel bekend waren bij gemeenten maar niet bij het rijk, mochten niet blijven.

Verantwoordelijk staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) heeft al gezegd dat hij niet van plan is om de regeling op te rekken.

Wel wil hij nog eens goed kijken naar individuele gevallen. Die kunnen als sprake is van een schrijnend geval als nog een verblijfsvergunning krijgen als Teeven gebruik maakt van zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid.

Maar dat vindt Dullaert geen goede oplossing. "De discretionaire bevoegdheid moet worden aangewend voor het erkennen van schrijnende individuele gevallen, en niet om weeffouten in de regeling te herstellen waardoor een hele categorie onterecht wordt uitgesloten." De kinderombudsman pleit ervoor om de hele regeling aan te passen.

Hoorzitting

"Alleen met een rechtvaardige regeling kan worden voorkomen dat in de toekomst een nieuwe groep kinderen in dezelfde situatie van langdurig verblijf en worteling terecht komt", stelt Dullaert. "Het individuele kindbelang moet te alle tijden leidend zijn." Ook pleit hij ervoor om gezinnen snel duidelijkheid te geven.

De dossiers zijn online gezet aan de vooravond van de hoorzitting over de uitvoering van het kinderpardon woensdag in de Tweede Kamer. Volgende week woensdag vindt een Kamerdebat plaats.

Verschillende oppositiepartijen hebben er ook problemen mee dat honderden kinderen die onder toezicht van gemeenten stonden buiten de boot vallen. Ook regeringspartij PvdA wil dat het kinderpardon ruimhartiger wordt toegepast.

Burgemeesters

Inmiddels roepen daarnaast ruim driehonderd burgemeesters op tot een verruimd kinderpardon. Tot maandag rond het middaguur hadden 307 burgemeesters een oproep daartoe van hun collega in Bunnik Hans Martijn Ostendorp (CDA) ondertekend. Nederland telt 403 gemeenten.

In deze burgemeestersverklaringen ligt volgens Dullaert de oplossing: als burgemeesters bereid zijn om te bevestigen dat een kind bekend was in hun gemeente, dan moet dat gelden als bewijs dat het kind in beeld was bij de overheid.

Tijdens het generaal pardon in 2007 was een dergelijke verklaring afdoende om in aanmerking te komen voor die regeling. Eenzelfde constructie zou nu moeten worden opgetuigd, aldus de Kinderombudsman.