Het kabinet wil per 2015 het aantal kindregelingen terugbrengen. Met de hervorming is een bezuiniging van een half miljard gemoeid.

Uiteindelijk blijven de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting (fiscale tegemoetkoming voor kosten door combineren werk en zorg voor kinderen). 

Aanvankelijk zouden ook de gratis schoolboeken worden geschrapt, maar deze maatregel is bij het begrotingsakkoord met D66, ChristenUnie en SGP teruggedraaid.

De aanvullingen op sociaal minimumuitkeringen alleenstaande ouders, de alleenstaande ouderkorting en de tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten verdwijnen wel.

Kinderbijslag

Om de overheidsfinanciën op orde te brengen wordt de inkomensonafhankelijke kinderbijslag verlaagd, alsmede het inkomen tot waar men recht heeft op kindgebonden budget. Wel gaan de kindgebonden budgetten per kind omhoog, al is in het begrotingsakkoord afgesproken deze verhoging te beperken.

Daarin is verder bepaald dat het gelijktrekken van de kinderbijslag voor alle leeftijden niet doorgaat. Hierdoor houden ouders van oudere kinderen een hogere bijslag.

Ook is afgesproken dat de tegemoetkoming voor alleenverdieners met thuiswonende gehandicapte kinderen in stand blijft.

In totaal blijft van na de begrotingsafspraken van de 1,1 miljard bezuinigingen nog zo'n 500 miljoen over.

Prikkels

Het kabinet wil bij de hervorming prikkels inbouwen voor werklozen om aan het werk te gaan. Zo gaan alleenstaande ouders op minimumloon er op vooruit.

Ook moet het aantrekkelijker worden om vanuit de bijstand te gaan werken. De maatregelen hebben daarom wel een negatief effect op mensen met een uitkering. Die groep gaat er op achteruit.