Een meerderheid van de gemeenten wil nog niet instemmen met de overgang van zorgtaken uit de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van het Rijk naar gemeenten.

Dat blijkt woensdag uit de uitslag van een ledenraadpleging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Van de 403 gemeenten in Nederland hebben ruim 300 gemeenten op ledenraadpleging gereageerd. Daarvan stemt slechts 33 procent in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg). 67 procent van de gemeenten is het nog niet met de plannen eens.

In de nieuwe opzet gaan veel taken voor de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning over van het Rijk naar de gemeenten en zorgverzekeraars. Uitgangspunt in de plannen van Van Rijn is dat mensen die het niet alleen redden, langer kunnen thuiswonen doordat de gemeenten zorgen voor passende ondersteuning zoals bijvoorbeeld de thuiszorg. 

Bezuiniging

Met de plannen gaat een flinke bezuiniging van 1, 5 miljard euro gepaard, die bij een afwijzen van de gemeenten in gevaar komt. Gemeenten krijgen 3,9 miljard euro extra om hun nieuwe zorgtaken in 2015 goed te kunnen uitvoeren, zo maakte Van Rijn dinsdag nog bekend. 

Inclusief het huidige budget, hebben de gemeenten daardoor in totaal 8,8 miljard euro tot hun beschikking voor hun zorgtaken. 

Maar ter illustratie: door de decentralisatie zal bijvoorbeeld het budget voor huishoudelijke hulp met 40 procent worden gekort.

Het overhevelen van de zorgtaken van provincies naar gemeenten is een van de drie grote decentralisaties die het kabinet op het programma heeft staan. Behalve over de WMO krijgen gemeenten ook de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening.

Maatwerk

Het kabinet vindt dat gemeenten beter maatwerk kunnen leveren en op het juiste moment de juiste hulp bieden, waarmee wordt voorkomen dat er een beroep wordt gedaan op dure gespecialiseerde hulp.

Belangrijk twistpunt van de gemeenten met de plannen van Van Rijn is de het besluit om de persoonlijke verzorging over te hevelen naar de zorgverzekeraars in plaats van naar de gemeenten. De gemeenten vrezen hierbij voor "te veel vrijblijvendheid", zo laat de VNG weten.

Ook maken de gemeenten zich zorgen over de vertraging die bij het wetsvoorstel is opgelopen en de stapeling van de drie verschillende decentralisaties. 

Op 17 januari beslist de VNG definitief of het wel of niet instemt met de plannen. Van Rijn laat in een reactie weten dit standpunt af te wachten. Hij stelt te hopen dat al veel zorgen van de gemeenten al zijn weggenomen met de inrichting van het wetsvoorstel van afgelopen dinsdag met daarbinnen het extra budget om de taken uit te voeren.