De Raad van State twijfelt sterk of de maatregelen die het kabinet voorstelt om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan werk te helpen voldoende zijn.

Dat blijkt uit het advies dat maandag openbaar is gemaakt bij de presentatie van het wetsvoorstel.

In de nieuwe wet worden de Bijstand, de Wajong (jonggehandicapten) en de sociale werkvoorziening opgenomen in één wet waar de gemeenten verantwoordelijk voor worden.

De Raad van State vreest dat het bestand aan mensen waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt zo groot wordt dat een groter deel dan nu terug zal vallen op de Bijstand.

De toename wordt onder meer veroorzaakt door het afsluiten van de toegang tot de sociale werkplaatsen en het herkeuren van de jonggehandicapten. 

Ook zal de verkorting van de WW-duur en de oplopende werkloosheid zorgen voor druk op de gemeentelijke doelgroep.

Sociaal akkoord

De afspraken uit het sociaal akkoord om overheid en bedrijfsleven te verplichten om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen zijn volgens de Raad niet voldoende om de toename op te vangen.

"Voor de periode tot 2018 betreffen de gemaakte afspraken het in dienst nemen van iets meer dan 40.000 personen. De toename van de gemeentelijke doelgroep is in deze periode 94.000", stelt de Raad van State. 

"Uit de toelichting is niet op te maken dat de verdere toename van de gemeentelijke doelgroep in latere jaren wel wordt opgevangen. Dit betekent dat een deel van de betrokkenen, voorzover niet vallend onderde categorie beschut werken, zal terugvallen op de bijstand."

Quotum

Ook vraagt de adviesraad zich af of het bedrijfsleven zich de komende jaren aan het quotum zal houden, omdat niet alle werkgevers zijn aangesloten en omdat er geen sanctie is afgesproken. Momenteel worden hierover tussen de sociale partners afspraken gemaakt.

De Raad van State stelt bovendien dat het succesvol aan het werk helpen mede-afhankelijk is van het succes van de hervormingen op de arbeidsmarkt. In dat verband was de adviesraad vrijdag al kritisch over de verwachte effecten van de hervorming van WW en Ontslagrecht.

Klijnsma 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is echter niet van plan veel aan de plannen te wijzigen. 

"Door de afspraken met sociale partners over de extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben de sociale partners zich verbonden aan de doelstelling van de Participatiewet", schrijft ze in een reactie aan de Kamer. 

"Daarmee is een breed draagvlak ontstaan om van de Participatiewet een succes te maken." Ze wijst er verder op dat het financieel kader voor de gemeenten fors is verbeterd ten opzichte van een eerder, vergelijkbaar wetsvoorstel.

Tijdens een persconferentie stelde Klijnsma maandag dat de Quotumwet sowieso zal worden ingevoerd, maar pas zal worden geactiveerd als het aantal arbeidsplaatsen "substantieel" achterblijft bij de afspraken. Dit kan al per 2016.

De bewindsvrouw verwacht dat in 2026 het aantal arbeidsplaatsen voor deze doelgroep zal toenemen tot 125.000, waarvan 25.000 binnen de overheid.

Hervorming

Het kabinet sloot in april dit jaar een sociaal akkoord met de sociale partners over de hervormingen op de arbeidsmarkt. Hierin werden de afspraken gemaakt over de participatie van de onderkant van de arbeidsmarkt.

De Quotumwet, die als stok achter de deur geldt indien de afspraken voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten niet worden nagekomen, zal begin 2014 naar de Kamer worden gestuurd.

CNV

Vakbond het CNV staat achter de nieuwe Participatiewet, maar blijft alert op de uitvoering. "Zo moet de herkeuring van Wajongeren gelijk oplopen met de door werkgevers te creëren banen voor deze groep", zegt vicevoorzitter Maurice Limmen. 

Hij benadrukt het belang dat werkgevers de banen voor deze doelgroep creëren. "Zonder deze banen heeft deze wet weinig met participatie van doen. In dat geval brengt de wet mensen hoogstens van de ene naar de andere uitkering", aldus Limmen.

Lees hier alle reacties op de
Participatiewet