De hervorming van de WW moet 20.000 voltijdbanen extra opleveren. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat de monsterwet voor de hervorming van de arbeidsmarkt doorrekende.

De Raad van State is hierover echter kritisch. 

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft vrijdag het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, dat een uitvloeisel is van het sociaal akkoord met de sociale partners, naar de Tweede Kamer gestuurd.

De plannen hebben betrekking op WW, ontslagrecht en flexibiliteit.

In het voorstel wordt de opbouw van de WW beperkt en de WW-duur verkort van 38 naar 24 maanden. Ook moeten mensen al na een half jaar (was een jaar) werk onder niveau accepteren.

Onzeker

Wel noemt het CPB de werkgelegenheidsstijging onzeker, omdat sociale partners de mogelijkheid hebben om via cao-afspraken de WW-duur te verlengen.

De Raad van State vreest dat hierdoor het effect grotendeels teniet wordt gedaan. Asscher verwacht echter dat dit niet zal gebeuren, omdat er tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in werk-naar-werk-trajecten om mensen sneller weer aan het werk te helpen.

Flex

De Raad van State toont zich daarnaast kritisch over het voornemen om werknemers straks nog maximaal twee in plaats van drie jaar een tijdelijk contract te geven. 

De adviesraad vreest namelijk dat flexwerkers door deze maatregel sneller op straat komen te staan. Tijdens een persconferentie zei Asscher vrijdag de gevolgen te zullen monitoren.

Asscher schrijft echter dat uit de economische literatuur blijkt dat het verkleinen van het verschil tussen de bescherming van vaste en flexibele contracten geen negatieve werkgelegenheidseffecten heeft en leidt tot een toename van het aandeel vaste contracten.

Het kabinet wil verder het gebruik van nulurencontracten terugdringen. In de zorg worden deze contracten helemaal in de ban gedaan.

Ontslagrecht

Uit berekeningen blijkt dat de beschermingspositie voor werknemers met een lang dienstverband door de maatregelen zal afnemen. De mate van bescherming voor werknemers met tijdelijke contracten neemt juist toe, terwijl de bescherming voor vaste werknemers gemiddeld genomen gelijk blijft.

Het ontslagrecht wordt zo aangepast dat er geen sprake meer is van sterk wisselende ontslagvergoedingen, maar een volgens vaste formule vastgelegde "transitievergoeding". 

Deze vergoeding, waar iedere medewerker na 24 maanden dienstverband recht op heeft, is gemaximeerd op 75.000 euro.

Bij ernstig verwijtbaar handelen, zoals laakbaar gedrag van de werkgever, kan de rechter een hogere vergoeding toekennen. Asscher liet weten ook hier na invoering van de wet te zullen monitoren of de bepaling niet te breed wordt geïnterpreteerd. 

Ontslagroute

Verder wordt de ontslagroute verhelderd. Bij conflicten loopt het ontslag via de rechter, bij ontslag om bedrijfseconomische redenen via het UWV.

Met het hele pakket aan maatregelen hoopt het kabinet op den duur 1,1 miljard te besparen.

Asscher toonde zich vrijdag verheugd over het resultaat. "Het kloppend hart van het sociaal akkoord is hiermee omgezet in wetgeving", aldus de minister.

Sociaal akkoord

In juni becijferde het CPB dat het sociaal akkoord een negatief effect heeft op de werkgelegenheid ten opzichte van het regeerakkoord. De structurele werkgelegenheidsstijging zou met de helft afnemen. 

In het begrotingsakkoord dat het kabinet onlangs sloot met D66, ChristenUnie en SGP zijn sommige maatregelen vervroegd.

Zo gaat de maatregel om in de WW sneller werk onder niveau te accepteren een jaar eerder in (per 1 januari 2015) en zijn ook de maatregelen met betrekking tot flexwerkers en ontslagrecht naar voren gehaald.

Overzicht: Hervorming ontslagrecht en WW