Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten. 

Het college heeft daarover een brief gestuurd aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. 

Met name met betrekking tot de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen is er geen goede uitwerking van hoe de privacy gewaarborgd kan worden, aldus het CBP.

Hierdoor hebben gemeenteambtenaren straks mogelijk toegang tot 'een grote bak', met bijvoorbeeld medische en strafrechtelijke gegevens, terwijl dat voor hun werkzaamheden niet nodig is.

Dat levert volgens de instantie ernstige risico's op voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. De persoonlijke gegevens worden momenteel nog beheerd door afzonderlijke instanties.

Risico's

Volgens de privacytoezichthouder zitten er risico's aan het "bovenmatig delen van persoonsgegevens, het gebruiken van de gegevens voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld en de beveiliging".

"Het ontbreken van een goede uitwerking van privacywaarborgen in de wetsvoorstellen levert niet alleen ernstige risico’s op voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen maar óók voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de plannen van het kabinet, aldus het CBP.

Ondoorzichtigheid

Bovendien dreigt volstrekte ondoorzichtigheid, zo stelt het college. "Waardoor het noch voor burgers noch voor de overheid zelf inzichtelijk is wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel dat gebeurt." 

Het CBP wil graag met minister Plasterk spreken over diens plannen om de aangehaalde problemen op te lossen. Als dat niet gebeurt, is het kabinetsbeleid mogelijk in strijd met de Europese privacywetgeving.