Voor Wajongers die na de herkeuring weer helemaal of gedeeltelijk aan het werk moeten moet er een overgangsregeling komen.

Daarvoor pleit PvdA-Kamerlid John Kerstens tegenover NU.nl.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat jongeren die nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) krijgen worden herkeurd.

Om te voorkomen dat deze jongeren direct geconfronteerd worden met de bijstand moet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zorgen voor "een zachte landing".

Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk opschorten van uitkeringsbeperkende maatregelen als de vermogens- en partnertoets.

Onderbroek

Verder roept Kerstens op om de onrust onder de Wajongers te beperken door goed te bekijken waar een intensieve keuring echt nodig is. 

"Is het echt nodig om iedereen in z'n onderbroek voor de keuringsarts te laten verschijnen?", vraagt hij zich af, omdat ook na de herkeuringen veel jonggehandicapten volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zullen blijven. 

Uit berekeningen van het ministerie zou blijken dat van de 240.000 mensen in de Wajong er na de herkeuringsoperatie zo'n 100.000 overblijven. 

Van de 140.000 die hun Wajong verliezen zouden er 60.000 al (deels) werken en gaan er 65.000 de bijstand in. Het overige deel zal naar verwachting geen beroep doen op een uitkering.

Ongeloofwaardig

Volgens SP-Kamerlid Tjitske Siderius is Klijnsma "ongeloofwaardig", omdat ze rekent op een bepaalde opbrengst zonder dat zeker is dat deze wordt gehaald.

"Er wordt gesproken over het herkeuren van jonggehandicapten, maar de criteria voor de herkeuringen zijn nog niet bekend", aldus Siderius. 

"Toch weet de staatssecretaris al dat haar plannen 1,1 miljard op gaan leveren. Blijkbaar is staatssecretaris Klijnsma helderziend."

Optimistisch

Ook vindt de SP'er dat de staatssecretaris te optimistisch over de baankansen van de Wajongers op de arbeidsmarkt.

"Hier lijkt alle realiteitszin verdwenen. Uit alle onderzoeken blijkt dat jonggehandicapten heel moeilijk aan een baan komen waarmee ze zelfstandig structureel in hun eigen inkomen kunnen voorzien", aldus Siderius.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met Klijnsma over de jonggehandicapten, als onderdeel van de Participatiewet. Deze wet maakt gemeentes verantwoordelijk voor de regelingen voor jonggehandicapten.

Prikkel

Een aantal partijen zal er in dit debat voor pleiten om arbeidsongeschikten die om medische reden deeltijd gaan werken beter te belonen. 

Onder meer CDA, D66 en PvdA vinden dat in het huidige voorstel werken in deeltijd nauwelijks loont ten opzichte van mensen die een volledige uitkering hebben. "Dat prikkelt niet om vanuit de uitkering aan het werk te gaan", aldus CDA-Kamerlid Pieter Heerma.

Versoberen

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters en D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vragen aandacht voor het feit dat mensen die op een sociale werkplaats werken in de helft van de gevallen 120 procent van het minimumloon verdienen.

Potters wil daarom de regeling voor deze zogeheten wsw'ers versoberen en in lijn brengen met de markt.

Stickertjes

Heerma wil verder dat gemeenten, die verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de Participatiewet, niet te veel belast worden met door Den Haag opgelegde regelingen.

Hij vreest voor ongelijkheid in behandeling als er gekeken wordt naar 'stickertjes', in plaats van naar het individuele geval.

"Als je alles van bovenaf regelt ben je niet bezig met decentraliseren, maar maak je van de gemeente een uitvoeringsinstantie van de Rijksoverheid", aldus de CDA'er.

Zorgen

Jaap Smit, voorzitter van vakbond CNV, wil dat gemeenten mensen ook echt gaan begeleiden naar werk. Smit maakt zich zorgen over de mogelijke perverse prikkels voor gemeenten.

"Ik zie dat veel gemeenten  iemand met een beperking graag aan het werk willen helpen, maar als deze persoon als gevolg van de kostendelersnorm geen recht heeft op een uitkering is de prikkel  voor gemeenten dit te doen, zeker in deze financieel moeilijke tijden, maar heel beperkt", aldus Smit.