De pensioenpremies zullen door de combinatie van twee nieuwe pensioenregels, die in 2015 ingaan, juist wel omlaaggaan. Dat verwacht staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

Dit zei ze vrijdag na de ministerraad, waar het kabinet instemde met nieuwe pensioenregels die vanaf 2015 moeten gaan gelden. 

De nieuwe regels moeten een bezuiniging van bijna 3 miljard euro opleveren voor het kabinet via een beperking van de fiscale bijdrage aan de pensioenopbouw. 

In de nieuwe regels wordt de premie die werknemers en werkgevers voor het pensioen betalen niet meer via een vaste rekenrente berekend maar via een rente die aansluit bij de rentes die op dat moment op de kapitaalmarkten worden gehanteerd. 

Tegenvaller

Om de pensioenpremies is deze week veel te doen geweest, omdat verschillende Nederlandse pensioenfondsen, waaronder het grootste fonds ABP, deze week voorspelden dat de nieuwe regels juist tot een premiestijging zouden leiden en daarmee een tegenvaller voor de staatskas.

Het kabinet verwacht juist dat de pensioenpremie omlaag kan als er minder pensioen wordt opgebouwd.

Maar een door pensioenfondsen verwachte stijging van de premie zou juist tot een miljard aan extra uitgaven leiden, zo stelde de NOS op basis van berekeningen van het ABP. Omdat het kabinet uitgaat van een besparing van 3 miljard zou dit in totaal neerkomen op een tegenvaller van 4 miljard euro voor de staatskas.  

3 miljard

Maar Klijnsma gaat daar dus niet vanuit, zo benadrukte ze vrijdag. Ze baseert zich op berekeningen van De Nederlandsche Bank (DNB), dat op termijn een positief saldo laat zien van de pensioenmaatregelen van het kabinet. 

Het CPB gaat de nieuwe pensioenmaatregelen van het kabinet nu wel doorrekenen, zo laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

Het kabinet erkent wel dat de effecten van de maatregelen op de premie per pensioenfonds zullen verschillen. Belangrijk is ook dat in de berekeningen van DNB wordt uitgegaan van de huidige rentestanden. Deze zijn momenteel erg laag maar zullen op termijn weer gaan stijgen. 

Consultatie

De nieuwe pensioenregels gaan nu naar de pensioenwereld voor consultatie. De komende twee maanden kunnen de verschillende fondsen de effecten op hun pensioenpremie in kaart brengen en dit aan het kabinet terugkoppelen, aldus Klijnsma. Het streven is dat er voor de kerst een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ligt. 

De discussie over de premies liggen gevoelig bij de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), die met het kabinet overleg voerden over de regels. Met de partners is afgesproken dat de premie niet zal stijgen. 

In eerste instantie zouden de pensioenregels vorige week al worden behandeld in de ministerraad. Het grootste nieuws over de regels lekte vorige week dan ook al uit. 

Risicovoller

De discussie over de nieuwe regelgeving beperkt zich niet alleen tot de premies. Het kabinet geeft in nieuwe regelgeving pensioenfondsen ook de mogelijkheid om voor een risicovoller pensioen te kiezen. Daardoor heerst bij sommigen de vrees dat het pensioen minder gegarandeerd zal zijn in de toekomst.

Maar volgens Klijnsma wordt met de nieuwe regels juist duidelijk 'waar je op het einde van de rit, als je pensioengerechtigd bent, nou op kunt rekenen'. Met de nieuwe regels worden fondsen volgens haar gedwongen 'eerlijker' te zijn richting pensioendeelnemers.

In het nieuwe systeem kunnen pensioenfondsen kiezen voor twee verschillende pensioenen: de huidige regeling (nominaal pensioen) en het nieuwe reële contract, waarbij het risico dat een pensioen over de gehele linie lager uitvalt groter is.

Inflatie

In het oudere pensioensysteem kunnen deelnemers rekenen op een zekerder pensioen waarbij wordt belegd met een zo laag mogelijk risico, maar waar de pensioenuitkeringen waarschijnlijk niet kunnen meestijgen met de inflatie.

In het nieuwe systeem kan dit wel en is de maandelijkse pensioenuitkering dus hoger.

Verschil

Het verschil met het huidige systeem is dat de pensioenuitkeringen verplicht moeten meestijgen met de inflatie, zodat de uitkeringen aan gepensioneerden meer in de pas lopen met de waarde van het geld.

In de oudere pensioenregeling is alleen de hoogte van het bedrag van het pensioen gegarandeerd, alhoewel ook dit in de afgelopen tijd geen waarheid bleek te zijn. Veel Nederlanders werden afgelopen jaar verrast omdat er ineens op hun pensioen werd gekort.

Jongere generaties

De nieuwe wetgeving is bedoeld om plotselinge problemen voor pensioenfondsen in de toekomst in te dammen en hogere kortingen te voorkomen. Ook moet met de nieuwe wetgeving het pensioen voor jongere generaties meer gegarandeerd worden.

Het nieuwe pensioencontract betekent ook dat fondsen als het hen slechter afgaat de pensioenaanspraken direct moeten verlagen. In mindere tijden mogen pensioenfondsen daarnaast de premies niet meer verhogen.

Op het voorstel heeft de Pensioenfederatie, dat de verschillende pensioenfondsen vertegenwoordigt, al kritisch gereageerd.

Volgens hen zouden pensioenfondsen ook de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen voor een tussenvorm van de beide pensioensystemen. Het is heel goed mogelijk dat de consultatie van de komende twee maanden ook tot zo'n tussenvorm leidt.