De voltallige oppositie is erover verbolgen dat regeringspartijen PvdA en VVD weigeren de gevolgen te laten onderzoeken van de bezuinigingen op gemeenten in samenhang met de extra taken die ze krijgen toebedeeld.

Woensdag pleitte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opnieuw voor zo'n onderzoek, maar de coalitiepartijen wilden daar vooralsnog niet aan.

De oppositie vindt nu dat de gevolgen van het overhevelen van meer taken naar gemeenten, zoals op het gebied van de jeugdzorg en de langdurige zorg, alsnog op haalbaarheid moeten worden onderzocht en vervolgens getoetst door een onafhankelijke instantie als de Algemene Rekenkamer.

Ook zou het onderzoek dat VNG nu zelf laat uitvoeren door het Centraal Planbureau, moeten worden meegenomen bij het opstellen van beleidsvoorstellen.

Zorgen

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vindt het vreemd dat de coalitiepartijen niet ook zelf voorstander zijn van dergelijke onderzoeken. "Meerdere oppositiepartijen zijn op zichzelf eveneens voorstander van de verschillende decentralisaties, maar hebben echt zorgen over de haalbaarheid daarvan binnen de gestelde termijnen en de financiële kaders."

"De decentralisaties hebben voor een groot deel betrekking op kwetsbare groepen in de samenleving, dan wil je niet onnodige risico's nemen", aldus Van Hijum.

Mocht het kabinet volharden in de weigering de gevolgen van de decentralisaties en bezuinigingen te onderzoeken, dan zal de Kamer zelf een onderzoek laten uitvoeren, zo kondigt het CDA-Kamerlid aan.

Volgens hem staat deze kwestie overigens los van een eventueel akkoord over de begroting van 2014, nu de decentralisaties gepland zijn voor 2015 en 2016.