DEN HAAG - Het aantal leerlingen dat een diploma haalde op het voortgezet onderwijs is in 2012 licht gedaald als gevolg van de strengere eisen.

Dat blijkt uit de examenmonitor die woensdag door het ministerie van Onderwijs naar buiten is gebracht.

De maatregelen hebben er wel voor gezorgd dat de cijfers voor het centraal schriftelijk eindexamen over alle onderwijstypen een stuk hoger liggen dan in 2011. Het gemiddelde cijfer voor de schoolexamens is echter wel aan het dalen.

Gemiddelde

In de oude situatie kon een scholier voor alle vakken van het centraal eindexamen een onvoldoende halen en toch slagen. Dit was mogelijk, omdat het gemiddelde werd genomen van het centraal eindexamen en de schoolexamens.

Doordat vanaf dit jaar voor het centraal eindexamen over alle vakken minstens een 5,5 gehaald moest worden zou calculerend gedrag van scholieren moeten worden teruggedrongen.

Ten opzichte van 2011 leidt dit tot een absolute daling van het slagingspercentage met 0,9 procent. Alleen op de havo waren er in 2012 meer geslaagden.

Trend

Deels is dit volgens de monitor het gevolg van een al eerder zichtbare trend van dalende slagingspercentages, die onder meer verklaard wordt door de toegenomen populariteit van de havo en vwo ten koste van vmbo.

Uit een berekening blijkt dat de grootste effecten van de maatregelen zichtbaar zijn op het vwo. Daar zou, als de verscherpte eisen niet zouden zijn ingevoerd, 2,6 procent meer scholieren hun papiertje hebben kunnen ophalen.

Uit de monitor blijkt dat er al sinds 2008 sprake is van een dalende trend. De nieuwe eisen hebben deze trend versterkt op het vmbo en het vwo. Tegen de trend in gaat het aantal geslaagde havisten juist omhoog.

Kernvakken

In 2013 worden de regels verder aangescherpt. Dan mag er bij de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde maximaal één vijf zitten. Als deze regel dit jaar al was toegepast zou dit op de havo 4,2 procent minder geslaagden opleveren. Dit percentage ligt in 2013 vermoedelijk lager, omdat scholieren hierop kunnen anticiperen.

Uit de examenmonitor blijkt verder dat, gemeten tot 2010, de havo met ongeveer 12 procent de meeste zittenblijvers kent. Bij het vwo ligt dit percentage op slechts 6 procent.

Uitdagen

De cijfers in de monitor tonen volgens staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aan dat de angst dat er door de maatregelen fors minder geslaagden zouden zijn ongegrond is.

"Uit de examenmonitor blijkt dat leerlingen hogere cijfers hebben gehaald bij het centraal examen", aldus Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

"Hieruit blijkt dat als we leerlingen uitdagen, ze betere resultaten halen. Als gevolg van de betere prestaties op het centraal examen is het aantal extra gezakten heel gering gebleven. Dat is een groot compliment aan docenten en leerlingen waard."