DEN HAAG - Het kabinet wil een zo breed mogelijk draagvlak voor zijn plannen, zowel in de Eerste als Tweede Kamer.

Als de politiek zo veel van de burgers vraagt als dit kabinet, is een ''simpele meerderheid'' niet voldoende. Premier Mark Rutte zei dat dinsdag in de Senaat tijdens de algemene beschouwingen, het jaarlijkse debat over de kabinetsplannen voor het komende jaar.

De coalitie van VVD en PvdA heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. Ze is dus afhankelijk van steun van oppositiefracties. Of die er komt, is hoogst onzeker, bleek tijdens het debat. De hele oppositie is zeer kritisch over het regeerakkoord.

CDA en SP hekelden onder meer de nivellering van de inkomens. Volgens CDA-senator Elco Brinkman worden de middengroepen te zwaar gepakt. Zijn SP-collega Tiny Kox vindt juist dat het verkleinen van inkomensverschillen niet ver genoeg gaat.

Andere punten

Ook op andere punten heeft de oppositie grote bezwaren tegen de kabinetsvoornemens, bijvoorbeeld als het gaat om het huurbeleid, het sociaal leenstelsel voor studenten, het schrappen van de ov-jaarkaart en het samenvoegen van provincies. Brinkman riep het kabinet op zijn voorstellen tijdig aan te passen.

De PVV diende tijdens het debat zelfs een motie van wantrouwen in. Volgens deze fractie laat het kabinet de belangen van EU en eurozone zwaarder wegen dan die van de Nederlandse burgers en schaadt het daarmee hun grondrechten. De motie maakt overigens geen schijn van kans.

Ook de regeringsfracties hadden kritiek. De PvdA maakt zich zorgen over de voorgenomen inperking van de WW-duur. VVD-senator Loek Hermans suggereerde dat starters op de woningmarkt vanaf volgend jaar niet hun hele hypotheekschuld zouden hoeven af te lossen, maar slechts de helft.

Maar Rutte voelt daar niets voor. Wel bekijkt het kabinet of de termijn voor het oversluiten van bestaande hypotheken verlengd kan worden.

Nivelleringsbeleid

De premier verdedigde het nivelleringsbeleid door erop te wijzen dat de laagste inkomens het zwaarst getroffen worden door de bezuinigingen van in totaal 45 miljard euro van het vorige en het huidige kabinet. Hij noemde het ''niet onredelijk'' dat zij wat worden ontzien.

Over een aantal andere kritiekpunten hield de premier zich op de vlakte. Hij onderstreepte dat de maatregelen nog nader uitgewerkt moeten worden.

Volgens Rutte is het hoofddoel van het kabinetsbeleid om ''de economische dip zo ondiep mogelijk te maken'', zodat Nederland kan profiteren als de conjunctuur weer aantrekt.