AMSTERDAM - Door de plannen uit het regeerakkoord, waardoor nieuwe huizenbezitters verplicht jaarlijks moeten aflossen, loopt het aantal huishoudens in Nederland dat met hun hypotheek onder water komt te staan richting een miljoen.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH), in bezit van NU.nl.

Dit betekent dat deze huishoudens een hypotheek hebben die hoger is dan de huidige waarde van het huis, waardoor het lastig is hun woning te verkopen.

"De negatieve spiraal op de woningmarkt wordt versterkt. Rust en vertrouwen in de markt kunnen zich niet herstellen", zo schrijft de vereniging dan ook in een brief aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan het debat in de Kamer vrijdag over het Belastingplan van volgend jaar.

Volgens de VEH is de maatregel uit het regeerakkoord waarmee renteaftrek wordt toegestaan over een restschuld gedurende een periode van maximaal 5 jaar, onvoldoende om dit effect te dempen.

Uitstel

Volgens VEH-directeur Rob Mulder zou het kabinet een 'pas op de plaats moeten maken', door de maatregelen uit het regeerakkoord, waarbij werd vastgehouden aan de Kunduzmaatregel van de verplichte jaarlijkse aflossing, een jaar uit te stellen. Eerder riepen ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en het Verbond van Verzekeraars hiertoe op.

"De effecten die de maatregelen hebben zijn erg confronterend", zo licht Mulder toe aan NU.nl. "De Nederlandsche Bank (DNB) heeft berekend dat het verplicht (annuïtair, red.) aflossen voor starters leidt tot een prijsdaling van 9 procent."

Onderschat

Volgens Mulder worden de negatieve effecten van het regeerakkoord op de woningmarkt echter 'sterk onderschat', doordat deze prijsdaling niet is opgenomen in de berekeningen van het CPB over het regeerakkoord. Dit omdat de maatregel afkomstig is uit het Kunduz-akkoord en daardoor al onderdeel uitmaakte van het basispad.

De VEH onderzocht daarom zelf wat de effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord hebben op de verschillende inkomensgroepen in Nederland. Daaruit blijkt dat het minimaal annuïtair aflossen de hypotheeklasten per jaar tot duizenden euro’s en in totaal tienduizenden euro’s hoger komen te liggen.

Een gezin dat twee keer modaal verdient komt bijvoorbeeld uit op 8000 euro aan hogere hypotheeklasten per jaar en ruim 100.000 euro extra lasten over de gehele hypotheek.

Eenverdieners

Eenverdieners worden ten opzichte van tweeverdieners harder geraakt. Zo wordt een eenverdiener dat een keer modaal verdient ten opzichte van tweeverdieners in dezelfde categorie twee keer zo hard gepakt (200 procent).

In de categorie twee keer modaal vallen de lasten van een eenverdiener 86 procent hoger uit dan bij tweeverdieners, bij drie keer modaal is dit 45 procent.

De VEH waarschuwt daarom nogmaals voor een tweedeling op de woningmarkt, waarbij "gedurende tientallen jaren een onderscheid blijft bestaan tussen bestaande en nieuwe huiseigenaren."

Jongeren

"Vooral de jongere generatie wordt door de aflossingsverplichting opgezadeld met een sterk stijgende netto hypotheeklast in toekomstige jaren", aldus VEH.

Mulder stelt dat het uitstel van de maatregelen tot 1 januari 2014 bovendien niet leidt tot grote budgettaire gevolgen.  "Ik verwacht niet dat de regering nog voor de inkt droog is het akkoord alweer aan gaat passen. Maar we kunnen de maatregel wel opschorten", zo bepleit hij. "We gaan er vanuit dat we met het kabinet zaken kunnen doen."

Startersleningen

Hij wijst erop dat de grote onzekerheid op de woningmarkt er bijvoorbeeld al toe heeft geleid dat de stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) vanaf 15 november voorlopig geen nieuwe aanvragen voor startersleningen meer in behandeling neemt.

Volgens de VEH is het verplicht jaarlijks aflossen ook strijdig met de opzet van de starterslening, omdat "deze uitgaat van een aanvullende financiering zonder dat dat tot extra woonlasten leidt."