DEN HAAG - De drie studentenorganisaties ISO, LSVb en LKvV hebben maandag in de rechtbank in Den Haag gepleit om aanpassing van de langstudeermaatregel.

Met name het ontbreken van een overgangsregeling voor bestaande gevallen en de gevolgen voor deeltijdstudenten waren voor de studentenorganisaties aanleiding om de 3000 euro boete voor studenten die meer dan een jaar extra over hun studie doen, als onrechtvaardig te bestempelen.

De maatregel van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) werd aangekondigd in het regeerakkoord en is vorig jaar aangenomen.

Na fel protest van de studenten en op verzoek van de SGP-fractie werd de boete een jaar uitgesteld, zodat deze pas volgend studiejaar van kracht wordt.

Vertraging

Het extra jaar is voor veel studenten echter niet genoeg om de boete te kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld omdat sommige vakken niet vaak worden aangeboden, zo betoogde advocaat Tom Barkhuysen namens de studenten.

Ook hebben sommige studenten afgelopen jaren om verschillende redenen al vertraging opgelopen. Dit raakt volgens de studenten aan de rechtszekerheid, omdat zij niet konden weten dat de maatregel er aan zat te komen en daar dus niet op konden anticiperen.

Landsadvocaat Eric Daalder hield hen echter voor dat al in 2010 bekend was dat de boete er zou gaan komen.

Deeltijd

Een andere eis van de studenten is een betere regeling voor deeltijdstudenten. Voor hen wordt in de wet namelijk geen uitzondering gemaakt, waardoor zij evenveel tijd krijgen voor hun studie als voltijders. Dit betekent dat bijvoorbeeld deeltijdopleidingen van zes jaar sowieso worden geconfronteerd met een boetejaar.

Tijdens de zitting stelde Daalder tot verbazing van de studenten dat deeltijdstudies niet bestaan, maar dat dit een niet-officiële benaming is voor voltijdstudies die op een andere manier worden aangeboden.

Een onlangs aangekondigde spoedwet van Zijlstra moet de problemen met deeltijders oplossen. Zo komt er tien miljoen beschikbaar voor het profileringsfonds dat universiteiten kunnen gebruiken voor de ondersteuning van studenten.

Volgens de studenten is dit bedrag echter veel te weinig om alle gevallen op te kunnen vangen. De landsadvocaat stelde dat er slechts in bijzondere gevallen aanspraak gemaakt kan worden op het profileringsfonds.

Lenen

Voor andere gevallen is er volgens hem een 'leenfaciliteit', zodat studenten de 3000 euro kunnen lenen. Ook hield hij voor dat deeltijders vaak werken en daardoor makkelijker meer kunnen betalen.

Barkhuysen betoogde verder dat studenten stoppen met hun studie door de dreigende boete. Ook zouden techniekopleidingen vanwege de langstudeermaatregel makkelijker worden gemaakt, om de druk op de studenten te verminderen.

De landsadvocaat stelde echter dat was vastgesteld dat de techniekopleiding sowieso te moeilijk is geworden.

De rechter doet uitspraak op 25 juli ''of zoveel eerder als mogelijk is''.

Rechtszaak langstudeerboete