AMSTERDAM - Als een asielzoeker een positieve rol in zijn gemeenschap speelt moet dit worden meegewogen als de minister in de asielprocedure beslist over een verblijfsvergunning.

Dat zegt CDA-Kamerlid Raymond Knops tegen NU.nl. Hij reageert daarmee op een oproep van 81 lokale CDA-afdelingen om gewortelde asielkinderen te laten blijven.

De Kamerleden Samsom (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) hebben een wetsvoorstel voorliggen dat dit regelt, maar Knops laat weten hier nu niet voor te zijn.

Hij vindt het voorstel te generiek waarmee de maatregel het karakter zou krijgen van een generaal pardon. Knops pleit voor individuele toetsing van de ongeveer 1000 kinderen en uitbreiding van de discretionaire bevoegdheid die de minister de mogelijkheid geeft om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog te laten blijven.

Ook de Raad van State had kritiek op het voorstel Samsom/Voordewind. Die noemde de wet 'onnodig, ondoelmatig en oneerlijk'.

'Schrijnendheid'

Volgens Knops is het voor ministers de laatste jaren moeilijker geworden om kinderen te laten blijven, omdat er een definitie is gemaakt van 'schrijnendheid' op basis waarvan besluiten genomen worden. "Daarom kon Mauro bijvoorbeeld niet blijven", aldus Knops. "Dat was volgens die definitie geen schrijnend geval."

Knops wil dat ministers een besluit kunnen nemen, zonder dat dit moet worden gemotiveerd. Om juridische procedures te voorkomen moet dit besluit 'niet-WOB-able' zijn, oftewel geheim.

Hij wil dat ministers een uitzondering moeten kunnen maken als uitgeprocedeerde asielzoekers aantoonbaar een positieve bijdrage aan de samenleving hebben geleverd.

Korter

Ook wil Knops dat asielprocedures worden verkort en moet voorkomen worden dat asielzoekers procedures 'stapelen' en daarmee tijd rekken. Het uitzetbeleid moet efficiënter, zodat uitgeprocedeerden ook daadwerkelijk vertrekken.

Volgende week komt Leers met een brief waarin hij zijn plannen om de asielprocedures te verbeteren uiteen zet.