Een selectie van de belangrijkste kabinetsplannen uit de diverse begrotingen. 

Binnenlandse Zaken/Immigratie en Asiel

- Nieuwe rolverdeling tussen burgers en overheid. Burgers moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefwereld.

- Taken zo dicht mogelijk bij de burger: gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, begeleiding AWBZ, Werken naar Vermogen. Meer taken provincies bij regionaal economisch beleid, natuur, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer.

- Deelgemeenten en stadsregio's afschaffen

- Overleg met gemeenten en provincies over samenwerking Randstad: 'het eventuele samengaan' in ogenschouw nemen;

- Personeelsoverschotten bij overheid benutten om onnodige inhuur externen te beperken;

- Wetsvoorstel maken voor verlenging geldigheid paspoort tot 10 jaar;

- Komst van kansarme migranten terugdringen. Echte vluchtelingen blijven welkom, kennismigranten helemaal. Illegaal verblijf strafbaar stellen. Grenstoezicht verbeteren. Uitheemse veroordeelden eerder uitzetten. Nederlanderschap ontnemen als na 5 jaar binnen verkrijging een misdaad wordt gepleegd waarop 12 jaar celstraf staat.

- Sociaal leenstelsel voor mensen die tijdelijk de kosten voor hun integratie, die ze straks zelf moeten opbrengen, niet kunnen betalen.

- Strafbaarstelling huwelijksdwang aanscherpen.

- Gelaatsbedekkende kleding verbieden in het openbaar, publieke gebouwen, onderwijs, zorg en openbaar vervoer.

- Subsidies samenwerkingsverbanden minderheden afschaffen

- Actieprogramma tegen discriminatie aanscherpen

Buitenlandse Zaken

- De begroting omvat in totaal 11,8 miljard euro.

- Het postennetwerk, de ambassades en consulaten, zullen zich meer gaan richten op het behartigen van economische belangen. Er komt extra aandacht voor Brazilië, de VS, Rusland en China. In 2012 zal op het postennetwerk 2,5 miljoen euro worden bespaard, een bedrag dat in 2015 zal zijn opgelopen tot 55 miljoen.

- Consulaire hulp zal zich vooral gaan richten op Nederlanders in extreme nood. De reguliere diensten op ambassades en consulaten worden versoberd.

- Ontwikkelingssamenwerking gaat zich meer richten op productieve sectoren, omdat bedrijvigheid een belangrijke motor is van armoedebestrijding. De zogeheten ODA-bijdrage (officiële ontwikkelingshulp) daalt van 0,8 procent van het bnp in 2010 naar 0,7 procent vanaf 2012. Op ontwikkelingssamenwerking wordt in 2012 900 miljoen bespaard, in 2013 720 miljoen en in 2014 en 2015 750 miljoen.

- Nederland gaat verder met het bevorderen van stabiliteit in zwakke staten. Dat kan grootschalig, zoals is gebeurd in de Afghaanse provincie Uruzgan, maar ook op kleinere schaal, in bijvoorbeeld Sudan en Burundi.

- De Arabische wereld krijgt prioriteit. In 2012 wordt 7,5 miljoen euro extra vrijgemaakt om de regio te ondersteunen. Dat bedrag loopt op tot 15 miljoen euro in 2015. De extra middelen zullen in eerste instantie gericht zijn op Tunesië en Egypte. Later volgen Marokko en Jordanië.

- Begin 2012 is er de eerste Nederlands-Israëlische samenwerkingsraad, waar onder meer gesproken zal worden over innovatie en handel.

- Het ministerie beoogt een voortrekkersrol in de wereld om de vrijheid van meningsuiting te bevorderen, inclusief de internetvrijheid. Bloggers en cyberdissidenten krijgen ondersteuning, gedragscodes voor bedrijven moeten worden opgesteld en de Europese regelgeving moet sluitend worden.

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

- 250 miljoen euro fiscaal voordeel voor bedrijven die geld uitgeven aan onderzoek. Dit loopt op naar 500 miljoen in 2015

- 95 miljoen euro naar een innovatiefonds voor mkb-bedrijven. De bedoeling is dat ook privaat geld voor het fonds wordt aangetrokken

- Minister Maxime Verhagen besluit in het voorjaar van 2012 welke economische topsectoren en kenniswerkers subsidie krijgen voor onderzoeken. Het gaat om honderden miljoenen euro's

- Kabinet komt met nieuwe natuurwet, die de bestaande natuurbeschermingswet (flora- en faunawet en boswet) integreert. Moet leiden tot minder administratieve rompslomp voor burgers en ondernemers

- Het kabinet overlegt met de energiesector over het bijstoken van biomassa in de centrales. Het ligt in de bedoeling dit te verplichten en in de toekomst te komen tot een verplicht aandeel duurzame energie

- Er is 7,9 miljoen euro gereserveerd voor het vergunningstraject voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet wil nog deze regeerperiode een vergunning verlenen voor minstens 1 nieuwe kerncentrale

Infrastructuur en Milieu

- Door het vrijmaken van extra geld kunnen een aantal infrastructurele projecten worden aangelegd. Het gaat onder meer over de Ring Utrecht, de Rijnlandroute (verbindingsweg tussen Katwijk en de A4), de ruit Rotterdam, de A10-Zuidas en de spooraansluiting Maasvlakte 2.

- In 2012 wordt een aantal nieuwe treinstations geopend. Het betreft de stations Dronten en Kampen-Zuid, die deel uitmaken van de dan te openen Hanzelijn. Daarnaast openen in dat jaar de haltes Sassenheim, Halfweg-Zwanenburg, Westervoort en Maastricht-Noord hun deuren.

- De uitbreiding van fietsenstallingen op drukke stations wordt versneld uitgevoerd.

- Schiphol krijgt de ruimte om te groeien, waarbij ,,wordt gelet op de kosten en de geldende milieunormen en groeigrenzen''. De luchthaven moet op die manier de titel mainport kunnen blijven waarmaken. Verkeer dat niet direct bijdraagt aan het waarmaken van die functie (zoals vakantieverkeer), moet zo veel mogelijk uitwijken naar regionale luchthavens.

- Het Rijk gaat snoeien in het woud van procedures en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke ordening, infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten.

- Conform het regeerakkoord wordt de crisis- en herstelwet in 2012 permanent gemaakt. Deze wet maakt het mogelijk om wegen en andere infrastructurele projecten versneld aan te leggen.

- Het kabinet maakt werk van de benutting van de mogelijkheden van groen gas. Met de hoeveelheid mest in Nederland kan aardig wat energie worden opgewekt. In 2012 worden de plannen daartoe nader uitgewerkt.

- Samenwerking met EL&I op het gebied van duurzaamheid. De Green Deal is erop gericht om de economie om te buigen naar een groene economie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

- De totale begroting van OC&W daalt van 36,7 miljard euro dit jaar naar 33,7 miljard in 2012. Maar binnen de begroting stijgen de onderwijsbudgetten. Voor het primair onderwijs is volgend jaar 9,6 miljard euro beschikbaar, voor het voortgezet onderwijs 6,9 miljard en voor hbo en universiteiten samen 6,4 miljard euro. De eigen inkomsten van het departement bedragen 1,2 miljard euro.

- Minister Marja van Bijsterveldt en staatssecretaris Halbe Zijlstra zijn verantwoordelijk voor vier van de 17 belangrijkste hervormingen van het kabinet. Ze voeren een prestatiebeloning voor leraren in, komen met een sociaal leenstelsel voor de masterfase en bezuinigen fors op de publieke omroep en in de cultuursector.

- De prestaties van leraren en studenten moeten omhoog, net als het niveau van leraren en docenten. Op hbo's bijvoorbeeld moet het percentage academisch geschoolde docenten naar 80 procent in 2016.

- In alle onderwijssectoren komen centrale toetsen. In 2013 komt er in het basisonderwijs een centrale eindtoets, het speciaal (basis)onderwijs volgt in het voorjaar van 2015. In het voortgezet onderwijs is er vanaf 2014-2015 een verplichte landelijke diagnostische onderbouwtoets voor Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. In het mbo komen landelijke examens voor taal en rekenen.

Defensie

- Defensie mag 7,8 miljard euro uitgeven (8,4 in 2011).

- Defensie bezuinigt 400 miljoen euro op grond van het regeerakkoord en 173 miljoen om eerder ontstane tekorten op te lossen.

- Militairen en burgermedewerkers krijgen geleidelijk meer duidelijkheid over de gevolgen van de reorganisatie.

- Tot 2018 blijven in totaal acht Cougar-transporthelikopters vliegen, inclusief de drie die worden gebruikt voor reddingstaken op de Noordzee en patiëntenvervoer op de Waddeneilanden. Een derde DC-10 transportvliegtuig blijft tot uiterlijk eind 2013 operationeel.

- Er komen 50 extra sportinstructeurs voor het oefen- en trainingsprogramma van de krijgsmachtonderdelen.

- Defensie treft in 2012 voorbereidingen om onbemande vliegtuigen te kunnen kopen.

- Defensie verwacht voor 2012 en 2013 nog geen opbrengsten van internationale samenwerking en de verkoop van overtollig materieel.

Belastingplan

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) wil het belastingstelsel drastisch vereenvoudigen. Hij heeft daarvoor dit jaar al een aantal voorstellen gedaan, die zijn beslag vinden in het belastingplan 2012.

- Zo verdwijnen zeven van de 22 belastingen, zoals de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, op pruim- en snuiftabak, de belastingen op leidingwater, verpakkingen, grondwater en afvalstoffen en ook het eurovignet.

- Ook de autobelastingen gaan op de schop. Een auto moet zuiniger zijn dan nu om voor dezelfde fiscale voordelen in aanmerking te komen. Weekers hoopt zo de industrie te prikkelen nog schonere auto's te maken. Zijn belastinginkomsten zijn dan weer voor een paar jaar gegarandeerd.

- Het vitaliteitssparen vervangt de spaarloonregeling en de levensloopregeling die beide worden afgeschaft.

- Verder kunnen buitenlandse investeerders niet meer rekenen op hoge renteaftrek bij overnames van Nederlandse bedrijven.

- De nieuwe Geefwet maakt het voor bedrijven fiscaal aantrekkelijker om te doneren aan goede doelen en culturele instellingen.

Veiligheid en Justitie

- Begin 2012 moet er een nationale politie zijn. De huidige politiekorpsen maken plaats voor een nationale politie die uit tien regionale eenheden gaat bestaan.

- Het aantal rechtbanken gaat terug van 19 naar 10, van de vijf gerechtshoven verdwijnt er een.

- De griffierechten gaan omhoog om ze meer kostendekkend te maken. Dat brengt 240 miljoen euro in het laatje.

- Voor het einde van het jaar 2012 moet het OM 7,5 procent meer verdachten aangeleverd krijgen die betrokken zijn bij kinderporno. Met de opsporing en vervolging gaan zich 150 man bezighouden.

- Coffeeshops worden in 2012 besloten clubs waar voor plaatselijk gebruik alleen nog meerderjarige inwoners van Nederland met een wietpas naar binnen kunnen.

- Organisatoren van commerciële evenementen moeten de inzet van de politie gaan betalen.

Sociale Zaken

- Op het re-integratiebudget om werklozen aan een baan te helpen wordt 690 miljoen euro bezuinigd.

- Op de kinderopvang wordt 420 miljoen euro bezuinigd. Ouders gaan meer betalen, waarbij rekening wordt gehouden met lagere inkomens. Ook wordt de overheidsbijdrage in de vorm van de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren door de minst werkende partner.

- De kinderbijslag gaat met gemiddeld 35 euro omlaag per kind per jaar.

- Het kindgebondenbudget gaat iets omhoog, maar wordt tevens beperkt tot de eerste twee kinderen in een gezin.

- Er worden diverse maatregelen genomen om mensen langer aan het werk te houden. Er komt een zogenoemd vitaliteitspakket en er wordt in ieder geval gewerkt aan verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020.

- Per 1 januari gaan de Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en Inspectie Werk en Inkomen samen in de nieuwe Inspectie SZW.

- Fraude in de sociale zekerheid door burgers en werkgevers wordt harder aangepakt met onder meer hogere boetes vanaf 1 juli.

- De bijstand wordt strenger om mensen meer te stimuleren aan het werk te gaan.

- Om het overheidsapparaat te verkleinen wordt begonnen aan het schrappen van banen. Bij uitkeringsinstituut en arbeidsbemiddelaar UWV moeten op termijn tussen de 5000 en 6000 banen verdwijnen, bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 400 tot 450 en bij het ministerie circa 350 arbeidsplaatsen.