DEN HAAG - De twintig ambtelijke werkgroepen die in september door het kabinet aan het werk zijn gezet om het overheidstekort terug te brengen, hebben donderdag hun bevindingen gepresenteerd.

Via vijf varianten kan de woningmarkt zo aangepast worden dat die beter gaat functioneren, zowel voor huurders als voor huiseigenaren. Alle opties kunnen per 2015 minstens 2,5 miljard euro opleveren.

Een variant, met een mogelijke opbrengst van 5 miljard in 2015, gaat er vanuit dat de eigen woning gelijk wordt gesteld aan andere vormen van vermogen. Daarnaast gaat de maximale huur in de meest aantrekkelijke regio's omhoog.

Een andere variant gaat ook uit van hogere huren, maar daarnaast van een beperking van de hypotheekrenteaftrek: maximum aftrekpercentage van 42 en een hypotheekschuld van maximaal 500.000 euro.

Deze variant levert 3 miljard op in 2015 en 6,5 miljard in 2020. De huizenprijzen dalen dan naar verwachting met 9 procent.

Lees verder over dit onderwerp

Minimumloon

De optie om het minimumloon met 10 procent te verlagen, werkt flink door op de arbeidsmarkt en op andere uitkeringen. In totaal kan de maatregel ruim 1,3 miljard euro opleveren.

De verwachting is dat door een lager minimumloon een baan meer binnen handbereik komt van mensen die nu niet aan de slag komen, omdat ze bijvoorbeeld door werkgevers als weinig productief en daarom te duur worden gezien.

Lees verder over dit onderwerp

Basisbeurs

Bezuinigen op het hoger onderwijs is ook mogelijk zonder de huidige basisbeurs om te zetten in een sociaal leenstelsel, waarin studenten het volledige studiebedrag moeten lenen.

Lees verder over dit onderwerp

Mobiliteit

Er valt volgens de ambtelijke werkgroep mobiliteit eigenlijk niet te ontkomen van een vorm van beprijzing.

De werkgroep zoekt een besparing van 1,725 miljard euro vanaf 2015 en oppert woensdag onder meer een heffing van 15 cent voor vrachtauto's waarmee elk jaar zo'n 600 miljoen euro wordt binnengehaald.

Lees verder over dit onderwerp

Zorg

In de curatieve zorg (ziekenhuizen en huisartsen) is het mogelijk 6,35 miljard euro te bezuinigen.

Meer doelmatigheid in de zorg, verhoging van het eigen risico naar 775 euro, een eigen bijdrage van 5 euro per huisartsbezoek en een beperking van het verzekerde pakket zijn daarvoor nodig.

Lees verder over dit onderwerp

WW

Ook komt uit de brede heroverwegingen naar voren dat de overheid in 2015 2,2 miljard euro kan besparen op de werkloosheidsuitkering WW.

Werkgevers worden financieel verantwoordelijk voor de eerste periode van de WW. Die is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het arbeidscontract. De WW-duur wordt beperkt tot zes maanden, daarna volgt een spaar-WW van maximaal een half jaar, waarvoor werknemers verplicht moeten sparen.

Lees verder over dit onderwerp

Nationale politie

De overheid kan in 2015 2 miljard euro besparen door de 26 aparte politiekorpsen te laten opgaan in één nationale politieorganisatie, boetes te verhogen en delen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie samen te voegen.

Ook stellen de ambtenaren onder meer voor kosten voor de politie-inzet bij evenementen door te berekenen aan de organisatie ervan, kostendekkende griffierechten in te voeren en een deel van de gevangenissen en ook de brandweer te privatiseren.

Lees verder over dit onderwerp

Defensie

Bij Defensie is het mogelijk structureel 2,1 miljard euro te bezuinigen. Daardoor gaan dan wel tot 23.500 banen verloren, moet de organisatie het doen met minder jachtvliegtuigen en mijnenjagers en zal Nederland minder vaak meedoen aan internationale operaties.

Ook valt te overwegen de opkomstplicht voor de militaire dienst opnieuw in te voeren. Dat levert 49 tot 80 miljoen euro op.

Lees verder over dit onderwerp

Kindregelingen

In het huidige ingewikkelde stelsel van kindregelingen kan 1,8 miljard euro worden bezuinigd. De ambtelijke werkgroepen dragen daarvoor vijf verschillende varianten aan.

Het huidige stelsel is gegroeid sinds 1938 en bestaat inmiddels uit elf verschillende regelingen, waaronder de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. In totaal kost het systeem de overheid nu 9,1 miljard euro.

Lees verder over dit onderwerp

Asiel

Op het gebied van 'Asiel, immigratie en integratie' kan er bijvoorbeeld door een andere verdeling van de verantwoordelijkheden fors worden bespaard: 'De gebruiker betaalt.'

Gedacht wordt onder meer aan inburgering op basis van zelfstudie voor alle doelgroepen, wat ruim 334 miljoen zou opleveren.

Lees verder over dit onderwerp

Klimaatuitgaven

De wereldwijde klimaatverandering tegengaan en toch bezuinigen op de kosten daarvan voor Nederland. De werkgroep van ambtenaren bedacht zes varianten waarmee dat mogelijk wordt. Totale bezuinigingsdoel: 380 miljoen euro in 2015.

Lees verder over dit onderwerp

Innovatie

Ambtenaren hebben twee varianten bedacht om in totaal bijna 400 miljoen euro te besparen op innovatie en toegepast onderzoek.

Het gaat om bijvoorbeeld uitgaven door de overheid aan subsidies voor bedrijven die technologisch nieuwe producten ontwikkelen, kosten die gemaakt worden aan een platform dat ondernemers wegwijs maakt, of kosten aan wetenschappelijk onderzoek door TNO.

Lees verder over dit onderwerp

Ontwikkelingssamenwerking

Als er 20 procent wordt bespaard op het budget voor ontwikkelingssamenwerking, zou Nederland onder de internationale norm voor 0,7 procent van het bruto nationaal product (bnp) uitkomen. De structurele besparing zou dan 986 miljoen euro bedragen.

Nederland komt dan uit op 0,65 tot 0,68 procent.

Lees verder over dit onderwerp

Wajong

Door de regeling voor sociale werkplaatsen en de Wajong-uitkering voor mensen die van jongs af aan arbeidsgehandicapt zijn, onder te brengen in de bijstand kan ongeveer 2 miljard euro worden bespaard.

Lees verder over dit onderwerp