AMSTERDAM – VVD-veteraan Johan Remkes maakte afgelopen week bekend de Tweede Kamer te gaan verlaten.

Maar u bent nog best jong toch?

"Ik bedank niet omdat ik me uitgeblust voel."

Ziet u zichzelf wel als minister terugkeren?

Ironisch: "Ik zie mezelf als helemaal niks. Ik heb ruim acht jaar op departementen gezeten, dat vind ik in principe genoeg."

En als Rutte een beroep op u doet?

"Ach, dat soort discussies. Ik zag dat Gerd Leers openlijk solliciteerde bij het CDA. Hij zei dat hij zich niet wilde opdringen, maar wel klaar staat 'om Den Haag te redden'. Aan dat soort flauwekul doe ik niet mee."

U heeft veel politieke klimaten meegemaakt. Wat voor kabinet heeft Nederland de komende jaren nodig?

"Een stabiel kabinet dat in staat is om in financieel economisch opzicht de nodige knopen door te hakken. En het kabinet moet stevige stappen zetten in de veiligheidsbeleving van mensen."

"Ik zie natuurlijk graag een kabinet met de VVD erin."

Hoe kijkt u terug op Paars?

"Paars I was zeer succesvol, maar Paars II werd moeizamer. Het kabinet zag niet dat het sentiment in de samenleving aan het veranderen was. Het resultaat was dat iedereen verschrikt was door de opkomst van Fortuyn."

"Ik heb me ook in eigen kring verbaasd dat dit electorale gevoel niet eerder onderkend werd. Het was mij altijd wel duidelijk hoe het gevoel in de samenleving was."

Maar Henk Kamp heeft dat toch in de Kamer destijds wel stevig verwoord.

"Dat werd door de kiezer toch onvoldoende herkend, omdat dat gevoel ook door de fractievoorzitter uitgedragen moeten worden."

Verwijt u dat Hans Dijkstal, de toenmalige fractievoorzitter?

"Ik verwijt hem dat niet, maar het is wel onvoldoende opgepikt. De 'internationalisering' van Nederland heeft veel welvaart gebracht, maar de micronarigheid is onvoldoende erkend."

Op andere terreinen ging samenwerking vrij soepel.

"Ja, maar als ik kijk naar het huidige sociaaleconomische speelveld lijkt mij samenwerking met de PvdA nu buitengewoon moeilijk."

U wilt het niet uitsluiten.

"Nee, daar doe ik niet aan mee. Maar als je mij om een reële inschatting vraagt, acht ik de kans op zo'n samenwerking klein. Ook omdat ik bij de PvdA nog altijd een sterke multiculti-uitstraling proef. Ik vind dat die partij nog altijd stelselmatig die micronarigheid onderschat. "

"En als het gaat om de overheidsfinanciën gaan hun oplossingen dan in de richting van lastenverzwaring, in plaats van bezuinigingen. Daar kan ik niet zo veel mee als liberaal."

"Als je terugkijkt op de laatste decennia is veel te veel de indruk gewekt dat de overheid een soort garantie voor alle problemen is. Dat kan de overheid nooit waarmaken. Die verwachting is te vaak gewekt en dan moet je niet raar opkijken als teleurstelling bij de burger je deel is."

Waarom konden de PvdA en de VVD op dit terrein dan wel samenwerken onder Paars?

"Omdat de omvang van de problematiek nu veel groter is. De politieke spanning tussen de oplossingsrichtingen is veel groter. De PvdA kan niet kritisch kijken naar onze verzorgingsstaat."

Maar die polarisering tussen VVD en PvdA is al langer gaande.

"Dat is ook zo. Dat hangt met beide elementen samen. Het sociaaleconomische domein enerzijds en de multiculti-uitstraling en cultuurrelativering anderzijds. De PvdA heeft op dat terrein weinig geleerd."

"En toen wij met het CDA in zee gingen hebben ze daar vervolgens ook zeer stevig oppositie tegen gevoerd. Dat heeft een aardige stempel gedrukt op de VVD."

Dus het is de schuld van de PvdA dat jullie uit elkaar zijn gegroeid?

"Laat ik het zo maar zeggen: de VVD heeft welbewust de koers ingezet dat er broodnodige hervormingen in onze samenleving nodig zijn. De PvdA kiest daar niet voor. Het gaat mij te ver om te zeggen dat de PvdA schuldig is."

Denkt u dat de PvdA en CDA nog samen kunnen regeren?

"Het zou me niets verbazen. Ik heb het in mijn politieke leven vaker meegemaakt. Dat beeld is versterkt als gevolg van de machtswissel bij de PvdA."

Want Cohen heeft nog geen gelegenheid gehad om ruzie te maken met Balkenende.

"Zo zou je het uit kunnen drukken."

Kleeft dat imago van een theedrinker niet teveel aan Job Cohen?

"Het kopje thee doet geen recht aan de totale bestuurder Job Cohen. Maar als burgemeester is hij er niet in geslaagd om zich van dat imago te ontdoen. In Amsterdam had hij een belangrijke rol in het veiligheiddossier. Op dat terrein is gewoon te weinig gebeurd."

Ziet u eerder een kabinet zitten met de PVV dan met de PvdA?

"Daar heb ik geen uitgesproken opvatting over. Ik wil ze niet bij voorbaat uitsluiten. Het gaat erom hoe sterk de partijen staan na de verkiezingen."

"Het merkwaardige doet zich voor dat de PvdA gelijke trekken vertoont met de PVV. Die laten alle verworvenheden ook fier overeind. Op sociaaleconomisch terrein is de PVV meer een linkse dan een rechtse partij."

U kunt de PVV in ieder geval niet verwijten dat ze aan cultuurrelativisme doen.

"De PVV doet iets anders . Ze signaleren terecht problemen. Maar daarna komt er bij de PVV een groot gat als het gaat om oplossingen. Ik kan niks met de kopvoddentaks. Als je de illusie hebt dat je met deze maatregelen problemen oplost ben je echt ver verwijderd van de werkelijkheid."

"Ik kan er ook niks mee als een partij een totale bevolkingsgroep in de hoek zet. Als je er fijnmaziger naar kijkt zie je dat er sprake is van successen en problemen. Die problemen moeten stevig worden aangepakt. Ons Kamerlid Fred Teeven heeft daar de laatste jaren suggesties voor gedaan."

Maar ze zijn toch ook voor keihard straffen, net als jullie.

"Natuurlijk, maar het gaat mij alleen niet om de kleur. Ik ben het er wel mee eens dat een kopje thee drinken niet genoeg is."