DEN HAAG - Het melden, registreren en de aanpak van leerplichtige jongeren die thuisblijven. Dat vindt staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs).

Hoewel al maatregelen op dit gebied zijn genomen, zijn er volgens de bewindsvrouw nog lacunes. Dat heeft zij maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

Volgens de vereniging van leerplichtambtenaren Ingrado zaten in het schooljaar 2008-2009 naar schatting 2500 jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar langer dan vier weken thuis.

De belangrijkste redenen van thuiszitten zijn gedragsproblemen, psychische stoornissen en/of een problematische thuissituatie.

Als kinderen niet op school komen, is het volgens Dijksma zaak dat de school dit zo snel mogelijk meldt aan de leerplichtambtenaar en dat dit ook structureel wordt geregistreerd. Ook stelt ze dat passend onderwijs een oplossing kan bieden.