DEN HAAG - Nederlanders hebben vergeleken met andere Europese landen heel weinig vertrouwen in instellingen als het parlement, de overheid, justitie, grote ondernemingen en de pers. Het vertrouwen in de vakbonden is daarentegen relatief groot.

Dat is één van de uitkomsten uit de vergelijkende landenstudie 'Hoe beschaafd is Nederland? een fiscale kosten-batenanalyse''.

Daarin vergelijkt Sijbren Cnossen, gastonderzoeker bij het Centraal Planbureau (CPB), de kwaliteit van voorzieningen, afgezet tegen de hoogte van de belastingdruk. Zijn conclusie is dat de Nederlandse belastingbetaler waar voor zijn geld krijgt.

Wat belastingdruk betreft neemt Nederland een middenpositie in. Samen met de Scandinavische landen, waar de belastingdruk met 46 procent het hoogst is, doet Nederland het op bijna alle fronten beter dan menig ander Europees land.

Zo is de armoede geringer, zijn ouderen beter af, is er minder discriminatie en staan zorg en onderwijs op een hoog peil.

Armoede

Daar staat tegenover dat relatief veel kinderen, met name in eenoudergezinnen waarvan de ouder niet werkt, in armoede opgroeien. ''Nederland kan lering trekken uit de praktijk in Ierland en het Verenigd Koninkrijk'', aldus het rapport.

Die landen geven eenoudergezinnen relatief hoge uitkeringen, maar combineren dat wel met een grote prikkel om aan het werk te gaan.

De arbeidsproductiviteit is in Nederland het hoogste van Europa en het gemiddelde jaarinkomen behoort ook tot een van de hoogste. Zo verdienen Nederlandse werknemers meer dan hun collega's in het Verenigd Koninkrijk, terwijl zij daarvoor 260 uur minder hoeven te werken.

Wantrouwend

Het vertrouwen in de medemens is groot, maar zorgelijk is het geringe vertrouwen in de overheid. Maar 30 procent heeft vertrouwen in het parlement en 27 procent in de overheid. In Scandinavische landen is dat twee maal zo veel.

Nederland weet een hoge welvaart te combineren met een hoog niveau van welzijn, aldus het onderzoek. Wel waarschuwt de onderzoeker voor enkele '' bommen onder het stelsel'', zoals het oplopende begrotingstekort en de overheidsschuld, de vergrijzing, en de CO2-uitstoot.

Met een C02-uitstoot van 11 ton per jaar per hoofd van de bevolking is de Nederlandse bijdrage aan opwarming van de aarde het hoogste in Europa.

Een belasting op alle fossiele brandstoffen die in het internationale lucht-, weg- en scheepvaartverkeer worden gebruikt, is volgens Cnossen een doeltreffende manier dat te beperken.