Op 17 maart gaan we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Vind jij veiligheid belangrijk? NU.nl heeft op een rij gezet wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's zeggen over het bewapenen van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), tekorten in de rechtspraak, ondermijning, defensie-uitgaven en radicalisering en extremisme.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) bewapenen?

VVD: Ja. Met onder meer een wapenstok of pepperspray.
D66: Nee. Boa's niet inzetten als verkapte politieagenten. Samenwerking met de politie verbeteren en ze een noodknop geven met directe toegang tot de meldkamer van de politie.
PvdA: Nee. Ze zijn voldoende opgeleid en uitgerust.
GroenLinks: Niet genoemd.
50PLUS: Niet genoemd.
Forum voor Democratie: Niet genoemd. Wel een goede samenwerking tussen de politie en boa's.
PVV: Niet genoemd.
ChristenUnie: Niet genoemd. Wel meer politievrijwilligers.
SGP: Onduidelijk. Wel meer uniforme regels rond bevoegdheden en uitrusting nodig.
CDA: Onduidelijk. De positie en bevoegdheden van de boa zijn wel toe aan een "herbezinning die recht doet aan hun steeds belangrijkere taak".
DENK: Nee. Het geweldsmonopolie ligt bij de politie. Wel een extra training voor de-escalatie en een betere samenwerking met de politie.
SP: Deels. Op voorwaarde dat ze onderdeel worden van de politieorganisatie en een politieopleiding krijgen.
Partij voor de Dieren: Nee.

Geld- en personeelsgebrek in de rechtspraak aanpakken?

VVD: Niet genoemd. Wel meer mogelijkheden om geschillen buiten de rechtszaal te beslechten. Het Openbaar Ministerie (OM) kan sneller deals sluiten met verdachten.
D66: Ja. De rechtspraak met meer investeringen "stressbestendig" maken.
PvdA: Ja. Met een stabiel en toereikend budget, ook voor digitalisering.
GroenLinks: Ja. De rechtspraak en het OM krijgen meer middelen.
50PLUS: Niet genoemd.
Forum voor Democratie: Niet genoemd.
PVV: Niet genoemd.
ChristenUnie: Ja. De capaciteit en financiële middelen moeten passen bij steeds complexere regels.
SGP: Deels. Meer budget voor het OM, omdat doorlooptijden te lang zijn.
CDA: Ja. De rechtspraak is een belangrijke publieke taak.
DENK: Niet genoemd.
SP: Ja. Veel aangiften blijven te lang op de plank liggen.
Partij voor de Dieren: Ja. Financiële problemen in de rechtspraak worden opgelost en we draaien bezuinigingen terug.

Ondermijning (vermenging boven- en onderwereld) tegengaan?

VVD: Ja. Het verdienmodel van drugscriminelen moet onderuit worden gehaald en ondermijnende criminaliteit moet harder en creatiever worden aangepakt.
D66: Ja. Investeren in een effectieve bestrijding van ambtelijke corruptie.
PvdA: Ja. Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit uitbreiden. Betere informatievoorziening voor burgemeesters.
GroenLinks: Ja. Harde en langjarige samenwerking van het OM, de Belastingdienst, gemeenten en woningbouwcorporaties.
50PLUS: Niet genoemd. Wel een uitbreiding van het politiekorps en de opsporingscapaciteit.
Forum voor Democratie: Niet genoemd. Wel meer capaciteit en bevoegdheden voor de aanpak van georganiseerde misdaad.
PVV: Niet genoemd. Wel een harde aanpak van drugscriminaliteit.
ChristenUnie: Ja. Met een omvangrijk deltaplan tegen ondermijnende criminaliteit.
SGP: Ja. Meer investeren in de bestrijding hiervan en specialistische kennis bij de politie en rechterlijke macht vergroten.
CDA: Ja. Introductie van het Deltaplan Ondermijning met alle relevante partijen: van de politie tot banken en van gemeenten tot het bedrijfsleven.
DENK: Niet genoemd.
SP: Ondermijning van het bestuur door criminelen bestrijden. Meer geld afpakken van veroordeelde criminelen.
Partij voor de Dieren: Niet genoemd.

Meer of minder geld naar Defensie?

VVD: Meer. Een substantiële verhoging van het defensiebudget naar het NAVO-gemiddelde. Verhoging richting de NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wanneer de economie zich herstelt.
D66: Meer. Laat de defensie-uitgaven toegroeien naar het Europees gemiddelde van het bbp. Toewerken naar een Europese krijgsmacht.
PvdA: Meer. Dit past bij de grondwettelijke opdracht om de internationale rechtsorde te beschermen en onze NAVO-taken.
GroenLinks: Onduidelijk. Toewerken naar een Europese krijgsmacht. Ook investeren in de Koninklijke Marine om het Caribisch deel van het Koninkrijk te beschermen en online oorlog tegen te gaan.
50PLUS: Onduidelijk. NAVO blijft de hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid.
Forum voor Democratie: Meer. Defensiebudget ophogen naar 2 procent van het bbp.
PVV: Onduidelijk. Geen zinloze investeringen in de JSF, wel een betere beloning en betere zorg voor militairen.
ChristenUnie: Meer. De komende jaren defensie-uitgaven van 1,5 procent van het bbp. Op termijn voldoen aan de norm van de NAVO.
SGP: Meer. NAVO-norm van 2 procent van het bbp wordt wettelijk vastgelegd als streefnorm.
CDA: Meer. In tien jaar tijd uitgaven voor Defensie optrekken naar NAVO-norm van 2 procent van het bbp.
DENK: Minder. NAVO-norm van 2 procent gaat van tafel. Meer inzetten op diplomatieke betrekkingen.
SP: Minder. Stoppen met permanente oorlogen, investeren in onderwijs in plaats van onderzeeërs.
Partij voor de Dieren: Minder. Stoppen met steunen van gevechtsmissies en geen nieuw groot materieel, zoals duikboten of straaljagers.

Aanpak van radicalisering en extremisme?

VVD: Veiligheid staat voorop in de strijd tegen radicalisering en terrorisme, ook als de vrijheid van meningsuiting van haatpredikers of de godsdienstvrijheid moet worden ingeperkt.
D66: Bestrijding van terrorisme en extremisme moet zoveel mogelijk in Europees verband plaatsvinden. Alleen samen kunnen terrorisme en extremisme effectief worden aangepakt.
PvdA: Ouders, docenten en jeugdwerkers ondersteunen om radicalisering vroeger te herkennen. Inlichtingendiensten in Europa gaan beter samenwerken om een vuist te maken tegen internationale onveiligheid.
GroenLinks: De nadruk ligt op het gericht verzamelen inlichtingen in plaats van massasurveillance. Preventie begint ook bij de wijkagent. Strenger toezicht op terrorismefinanciering.
50PLUS: Niet genoemd.
Forum voor Democratie: Grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme aanpakken door grenscontroles opnieuw in te voeren.
PVV: Jihadisten en sympathisanten preventief opsluiten via administratieve detentie.
ChristenUnie: Geen podium voor haatpredikers, preventie via scholen en in de wijk. Een robuust budget voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
SGP: De financiering van veiligheidsdiensten moet voor meerdere jaren vaststaan. Meer aandacht voor grensbewaking. Doodstraf kan ingevoerd worden voor terroristische misdrijven.
CDA: Alert blijven op risico's van aanslagen en terrorisme door integrale aanpak van vroegtijdige signalering, strafrechtelijke vervolging en bestuursrechtelijke maatregelen.
DENK: Preventie van radicalisering voortzetten, actieplan tegen extreemrechts terrorisme. Moskeeën beveiligen.
SP: Democratie en vrijheid beschermen tegen extreemrechtse groeperingen en extreme salafisten. Ronselaars en haatpredikers moeten worden geweerd of vervolgd. Financiering van politieke en religieuze organisaties uit het buitenland niet toestaan.
Partij voor de Dieren: Niet genoemd.