17 maart gaan we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Vind jij klimaat belangrijk? NU.nl heeft op een rij gezet wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's zeggen over broeikasgassen, klimaat en economie, kernenergie en biomassa en de stikstofcrisis.

Hoeveel minder broeikasgassen (zoals CO2) in 2030?

VVD: Gelijk aan Klimaatakkoord: 49 procent reductie.
D66: Tenminste 60 procent reductie
PvdA: Zeker 55 procent reductie.
GroenLinks: 60 procent reductie.
50PLUS: Niet gespecificeerd.
Forum voor Democratie: Tegen klimaatbeleid. Forum voor Democratie ontkent de klimaatcrisis.
PVV: Tegen klimaatbeleid. De PVV spreekt in het verkiezingsprogramma van een 'niet-bestaande klimaatcrisis'.
ChristenUnie: 55 procent reductie.
SGP: 49 procent. Maar dit doel moet wel uit de Klimaatwet en dus minder bindend zijn.
CDA: Niet gespecificeerd. Solide bijdrage leveren aan Klimaatakkoord Parijs.
DENK: Niet gespecificeerd.
SP: Niet gespecificeerd. Klimaatdoel wordt aangescherpt.
Partij voor de Dieren: Nederland moet klimaatneutraal zijn in 2030

Expert PDC op NUjij:

"De PvdD wil een afname van 100%, D66 en Groen Links 60%, de PvdA en ChristenUnie willen 55% en de VVD wil het doel van 49% precies halen, net als de SGP die dit doel wel uit de klimaatwet wil halen. Minder CO2 reduceren dan de klimaatwet voorschrijft kunnen we als klimaatverdediger niet toestaan, maar gezien de omvang en de politieke invloed houden we de christen-democraten toch nog even binnen de competitie."

"Klimaatbewaker Milieudefensie toetst de programma’s op basis van groene stellingen in haar verkiezingstest en Kiesklimaat.nl rangschikt de partijen op basis van hun stemgedrag in het verleden. Daaruit komen GroenLinks en de Partij voor de Dieren het groenst uit de bus."

Klimaatbeleid en economie?

VVD: Economisch blijven groeien, vervuilende industrieën gaan meer betalen voor uitstoot. Middeninkomens en mkb zoveel mogelijk ontzien. Vasthouden aan klimaatafspraken.
D66: Klimaatrechtvaardigheid met rechtvaardige en eerlijke omslag. Rekening van verduurzaming mag niet onevenredig bij de armste mensen komen liggen. Energietransitie brengt veel potentieel aan groene banen mee. Stimulering voor omscholing.
PvdA: Coronacrisis vraagt wereldwijd om groen economisch herstel. Door te investeren in de economie van de toekomst zorgen we voor groene banen en innovatie.
GroenLinks: Groen investeren, sterker uit de coronacrisis komen en klimaatverandering bestrijden.
50PLUS: Krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Maar schade aan economie voorkomen en economische groei niet belemmeren.
Forum voor Democratie: Tegen klimaatbeleid. Forum voor Democratie ontkent de klimaatcrisis.
PVV: Tegen klimaatbeleid. De PVV spreekt in het verkiezingsprogramma van een 'niet-bestaande klimaatcrisis'.
ChristenUnie: Nederlandse economie structureel duurzaam versterken. Met prijsprikkels en marktwerking, maar ook actieve sturing van overheid.
SGP: Streven naar energierechtvaardigheid met eerlijke verdeling van lusten en lasten.
CDA: Eerlijk verdelen van lasten. Taak van overheid is om heldere en haalbare meerjarige doelen vast te stellen, belemmeringen weg te nemen en investeringen aan te jagen.
DENK: Klimaat- en energiebeleid moet rechtvaardig zijn. Kosten moeten vooral bij bedrijven terechtkomen.
SP: Sociale ongelijkheid en de klimaatcrisis tegelijk bestrijden met een Green New Deal. Investeren in groene banen.
Partij voor de Dieren: Een houdbare economie binnen de draagkracht van de aarde. Meer groene banen door goedkoper maken van arbeid. Focus op omscholing voor groene economie. Grote bedrijven dragen ook kosten van klimaattransitie.

Voor of tegen kernenergie en biomassa?

VVD: Voor kernenergie. Meer kerncentrales bouwen, onder meer in Europees verband. Geen nieuwe subsidies voor verbranden biomassa.
D66: Voor kernenergie. Gezien de uitdagingen van klimaatverandering houdt de partij de mogelijkheid op een kier. Meer onderzoek naar betere vormen van kernenergie, zoals thorium, kernfusie en kleine centrales. Biomassa alleen in beperkte mate als transitiebrandstof.
PvdA: Tegen beide. Geen nieuwe kernenergie en oude centrales sluiten. Direct stoppen met subsidies voor verbranden biomassa, maar partij is voor gebruik biomassa als biobrandstof.
GroenLinks: Tegen beide. Kerncentrales zijn geen optie voor duurzaam opwekken van energie. Ondersteunt wel onderzoek naar thorium en kernfusie. Tegen verbranding biomassa voor opwekken elektriciteit en warmte. Vóór het gebruik van biomassa als grondstof, bouw en biobrandstof.
50PLUS: Niet genoemd.
Forum voor Democratie: Voor kernenergie. Stimuleren en inzetten op thorium. Tegen biomassa.
PVV: Voor kernenergie. Centrales bijbouwen en inzetten op thorium. Tegen biomassa.
ChristenUnie: Tegen kernenergie. Centrale in Borssele kan wel langer openblijven mits veilig en verantwoord. Voor hoogwaardig gebruik van biomassa.
SGP: Voor kernenergie. Centrale in Borssele kan langer openblijven en staan open voor nieuwe centrale. Tegen houtkap voor biomassa, wel voor gebruik reststromen.
CDA: Voor. Samen met energiesector ontwikkelen we nieuwe plannen voor tenminste twee extra kerncentrales. Blijven investeren in duurzame biomassa.
DENK: Niet genoemd.
SP: Tegen beide. Kernenergie is geen veilig of schoon alternatief. Centrale in Borssele wordt gesloten. Stoppen direct met houtkap voor biomassa.
Partij voor de Dieren: Tegen beide. Nederland bouwt geen nieuwe centrales en de centrale in Borssele wordt zo snel mogelijk gesloten. Stoppen met biomassa en op grote
schaal nieuw bos aanplanten.

Kosten van duurzaam wonen?

VVD: Tegengaan hoge woonlasten door verduurzaming. Woonlastenneutraliteit wettelijk vastleggen voor wijken die overgaan op andere energievoorziening.
D66: Zorgen voor gelijke of lagere maandlasten bij verduurzaming huizen.
PvdA: Huishoudens die zelf niet kunnen verduurzamen worden geholpen, niet gestraft. Overheid neemt leidende rol en helpt individuele bewoners, buren, straten vve's, buurten en wijken, corporaties en coöperaties.
GroenLinks: Maken aantrekkelijker voor huiseigenaren om te isoleren en warmtepomp aan te schaffen, met onder meer subsidies en goedkope leningen. Waar nodig financiële compensatie voor mensen die met hun wijk overstappen op alternatieven voor gas.
50PLUS: Niet genoemd.
Forum voor Democratie: Aardgasverbod moet van tafel.
PVV: Woningen worden niet van gas af gehaald.
ChristenUnie: Woonlasten blijven bij verduurzaming gelijk.
SGP: Gebouwgebonden financiering is een harde randvoorwaarde voor grote investeringen door woningeigenaren in het verduurzamen van hun huis. Werk maken van haalbare isolatie bij bestaande particuliere woningen en verhuurders verdient zicht terug door energiebesparing.
CDA: We verruimen de regelingen die investeringen in isolatie, verduurzaming of energiebesparing in je eigen huis haalbaar en betaalbaar maken.
DENK: Niet genoemd.
SP: Door woningen beter te isoleren en collectief van zonnepanelen te voorzien worden energiekosten lager zonder dat woonlasten stijgen.
Partij voor de Dieren: Hogere belastingen op grootverbruikers worden gebruikt om subsidies te verlenen om de woningen van mensen met lagere inkomens te isoleren en verduurzamen.

Aanpak van de stikstofcrisis?

VVD: Uitstoot verlagen door stimuleren van innovatieve technieken in onder meer landbouw en verkeer. Ondertussen kritisch kijken naar bestaande Natura 2000-gebieden en voorlopig geen nieuwe beschermde natuur aanleggen. Grenzen stellen aan gerechtelijke invloed op besluiten die eigenlijk door politiek genomen moeten worden.
D66: Crisis voor de langere termijn oplossen door meer nieuwe natuur aan te leggen, uitstoot van luchtvaart te verminderen, boeren rond Natura 2000-gebieden uitkopen, uitstoot van stikstof door boeren op simpelere manier beprijzen, boeren belonen als ze overstappen naar kringlooplandbouw, veevoer verbeteren.
PvdA: Goedgevuld transitiefonds creëren voor het inkrimpen van veestapel en omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw, positie van boeren in keten versterken. Overheid, banken, supermarkten, consumenten en boeren dragen bij. Actief uitkoopbeleid voor veehouderij. Nieuwe natuur aanleggen.
GroenLinks: Industrie, verkeer en landbouw moeten allemaal bijdragen aan halvering uitstoot stikstof. Dit doel wordt wettelijk vastgelegd, net als verlaging uitstoot door luchtvaart. Veel nieuwe natuur aanleggen. Heffing op broeikasgassen en stikstof in de landbouw introduceren, ingericht als stimulans voor natuurinclusieve landbouw.
50PLUS: Niet genoemd.
Forum voor Democratie: Geen inkrimping veestapel, verlaging maximumsnelheid of rem op bouw. Terugtrekken uit Europese Unie en andere supranationale organisaties zodat
Nederland dit soort afspraken niet meer hoeft na te leven.
PVV: Stoppen met regels rond stikstof. Geen stikstofwet.
ChristenUnie: Alle grote uitstotende sectoren - landbouw, verkeer en industrie - moeten bijdragen aan verlagen stikstofemissies. Voorschot op de toekomst zoals bij Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer gebeuren. Maximumsnelheid op snelwegen gaat hele dag gelden. Boeren stimuleren om over te stappen naar kringlooplandbouw.
SGP: Minder strenge bescherming van Natura 2000-gebieden. Boerenbedrijven niet zomaar uitkopen maar ondersteunen en ruimte creëren om mee te investeren in emissiereductie.
Rekenmodellen voor stikstofdepositie van nationaal naar lokaal.
CDA: Beperking uitstoot vraagt evenredige bijdrage van alle sectoren. In de agrarische sector werken met langjarige duurzaamheidsdoelen. Vragen inzet van hele keten: boeren, banken en overheid.
DENK: Automobilist ontzien. Verregaande maatregelen om veestapel terug te dringen. Omslag naar kleinschaligere landbouw.
SP: Er komt een apart programma om stikstofuitstoot te bestrijden, zodat we woningen kunnen blijven bouwen, gebaseerd op het weghalen van stikstofbronnen en uitbreiden van de natuur.
Partij voor de Dieren: Doel om stikstof in 2030 te halveren wettelijk vastleggen, krimp van veehouderij met 75 procent, aantal vliegbewegingen terugdringen naar 300.000 per jaar in
2030.