Waar staat de SP van lijsttrekker Lilian Marijnissen voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van de SP zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje in gaat.

Coronacrisis
Investeringsplan voor Nederland, gericht op hogere lonen, koopkracht, mkb en publieke sector. Grote bedrijven en hoge vermogens dragen meer bij, onder meer door afschaffen winstbelasting en oneerlijke belastingkortingen.

Meer zelf produceren van essentiële zaken zoals medicijnen en vaccins. Zorgen voor voldoende bedden, apparatuur en personeel met een Nationaal Zorgfonds, waarvan premies inkomensafhankelijk worden.

Zorg
Stoppen marktwerking in zorg door middel van een verbod op winstuitkeringen in de sector en afschaffen van aanbestedingen. Goed werkgeverschap leidend met hogere salarissen voor zorgmedewerkers. Minder bureaucratie en macht voor verzekeraars.

Zorgverzekering
Het eigen risico gaat naar nul en er wordt een Nationaal Zorgfonds ingesteld. Ook tandarts, ggz en fysiotherapie worden daaruit vergoed. Premies worden inkomensafhankelijk.

Jeugdzorg en ggz
Financiële verantwoordelijkheid voor specialistische jeugdzorg gaat van gemeenten naar Rijksoverheid. Wachtlijsten in ggz terugdringen door meer opname- en behandelplaatsen te creëren in elke regio.

Wonen
Volkshuisvesting wordt taak van overheid. Nationaal bouwplan voor duurzame en betaalbare woningbouw. Huren niet omhoog maar omlaag. Huurders worden baas van woningcorporaties.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
Loonachterstand inhalen met akkoord tussen vakbonden en werkgevers. Sociale zekerheid voor zzp'ers verbeteren met recht op goed pensioen en collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Maximum instellen voor salarissen en beloningen topbestuurders.

Minimumloon
Verhogen tot 14 euro. AOW, Wajong, WIA en bijstand stijgen automatisch mee.

Pensioenen
Er moet een nieuw pensioenakkoord komen zodat pensioenen kunnen meestijgen met prijzen. AOW-leeftijd terug naar 65 jaar, met recht om daarna door te werken.

Toeslagen en belastingen
Toeslagenstelsel overbodig maken door zorg, wonen en kinderopvang voor alle inkomens betaalbaar te maken. Invoeren belasting op financiële transacties en verhogen winstbelasting voor grote bedrijven en bankenbelasting.

Belastingontwijking
Einde maken aan Nederland als belastingparadijs. Stoppen met belastingconstructies die via Nederland lopen waardoor armere landen miljarden mislopen. Ontduikers strafrechtelijk vervolgen. Speciale belastingafspraken met multinationals en perverse aftrekposten afschaffen.

Onderwijs en kinderopvang
Maximale omvang klas naar 23 leerlingen. Hoger salaris voor leerkrachten met nationale cao. Kinderopvang vier dagen in de week gratis. Herinvoeren studiebeurs voor studenten.

Kunst en cultuur
Eerlijke betaling in cultuursector wettelijk vastleggen. Investeringsfonds voor Nederlandse kunstenaars en muzikanten en betere sociale zekerheid. Oprichten nationaal historisch museum, alle rijksmusea gratis toegankelijk en meer verspreid over het land.

Klimaat en energie
Sociale ongelijkheid en klimaat samen aanpakken met een Green New Deal. CO2-heffing die gericht grote vervuilers belast. Kerncentrales sluiten.

Stikstof
Een apart programma om stikstofuitstoot te bestrijden, gebaseerd op weghalen van stikstofbronnen, uitbreiden natuur en behoud biodiversiteit, zodat er meer woningen gebouwd kunnen worden.

Migratie en integratie
Alle EU-lidstaten moeten bijdrage leveren aan opvang van vluchtelingen. Mensen die niet veilig in de regio terechtkunnen, opnemen binnen de EU. Taalproblemen en werkloosheid tegengaan met goed onderwijs vanuit overheid. Migranten terugsturen die geen recht hebben op verblijf.

Diversiteit en inclusiviteit
Arbeidsinspectie, politie en Openbaar Ministerie (OM) krijgen meer mogelijkheden om discriminatie aan te pakken. Bestrijding segregatie op scholen en bestrijden discriminatie van vrouwen en lhbti'ers. Overheden stoppen met discrimineren, zoals is gebeurd bij de Belastingdienst. Meer aandacht binnen overheidsbeleid voor mensen met een beperking.

Europese Unie
Streven naar een Europa waar belangen van burgers boven die van bedrijven gelden met een nieuw Europees verdrag. Met nadruk op behoud eigen zelfstandigheid en democratie. Zoeken naar een alternatief voor de euro. Verzet tegen handelsverdragen zoals TTIP en CETA.

Democratie
Invoeren van bindend correctief referendum op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Bestuurders en toezichthouders aansprakelijk stellen en straffen bij fraude, corruptie en ernstig falen. Overheden die schade veroorzaken moeten die ook vergoeden, zoals bij gaswinning in Groningen. Volledige openheid over lobbyisten en sponsoring bij politieke partijen.

Veiligheid en justitie
Doorlooptijd aangiften versnellen, investeren in recherche en justitie om meer zaken op te lossen en mensen recht te doen. Boetes waar mogelijk inkomensafhankelijk maken. Bestrijden ondermijning van bestuur door criminelen.

Drugs
Drugscriminaliteit tegengaan door reguleren en legaliseren softdrugs. Gebruik wel ontmoedigen. Meer onderzoek naar schade van andere drugs om te bepalen of huidige lijst met verboden middelen moet worden aangepast.

Digitale privacy
Data van mensen beter beschermen, grote techbedrijven opsplitsen.