Waar staat de Partij voor de Dieren van lijsttrekker Esther Ouwehand voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje in gaat.

Coronacrisis
Corona laat zien dat economie anders moet. Bouwen aan een houdbare economie die binnen de draagkracht van de aarde blijft. Minstens de helft van coronasteunfondsen investeren in groene werkgelegenheid, biodiversiteit en klimaat.

Zorgen voor meer capaciteit in de zorg met flinke investeringen en terugdringen marktwerking. Meer intensivecarebedden, apparatuur en vooral meer personeel.

Zorg
Negatieve effecten van marktwerking in zorg tegengaan, investeren in zorgverleners met goede salarissen, arbeidsvoorwaarden en ruimte voor bijscholing. Meer capaciteit in de zorg, waaronder meer personeel en ic-bedden.

Zorgverzekering
Afschaffen eigen risico. Opnieuw instellen van het ziekenfonds met uitgebreide dekking. Premie wordt inkomensafhankelijk.

Jeugdzorg en ggz
Zorgen dat gemeentes voldoende middelen hebben voor een goed georganiseerde jeugdzorg. Wachtlijsten in de ggz terugdringen met investeringen in onder meer opleidingsmogelijkheden en verminderen administratieve lasten.

Wonen
Ruimte scheppen voor natuur en woningbouw, onder meer door inkrimpen veeteelt en beter benutten bebouwde omgeving. Woningmarkt moet draaien om volkshuisvesting, niet winst. Huren komende jaren niet verhogen. Hypotheekaftrek blijft mogelijk tot bedrag van 350.000 euro.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
Er komt een einde aan de wildgroei van verschillende arbeidscontracten. Uitzendkrachten krijgen dezelfde rechten als andere medewerkers. Zzp'ers krijgen toegang tot arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering. Er komt een grote proef met het basisinkomen.

Minimumloon
Het minimumloon gaat omhoog naar 14 euro per uur. AOW, Wajong en de bijstandsuitkering stijgen mee.

Pensioenen
AOW-uitkering omhoog en pensioenleeftijd naar 65 jaar, met mogelijkheid om eerder te stoppen. Pensioenfondsen trekken zich uiterlijk in 2030 terug uit bio- en fossiele industrie.

Toeslagen en belastingen
Belasting op arbeid wordt sterk verminderd en zorgt voor meer banen. Hoogste tarief inkomstenbelasting verhoogd naar 60 procent. Op termijn is alternatief voor toeslagenstelsel nodig, waarbij uitgangspunt is dat iedereen voldoende inkomen heeft om goed te leven.

Belastingontwijking
Nederland stopt met faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals en maakt alle deals die gesloten zijn met bedrijven openbaar. Op Europees niveau aandringen bij lidstaten om hetzelfde te doen.

Onderwijs en kinderopvang
Extra investeringen in onderwijs vanwege leer- en andere achterstanden door coronacrisis. Lerarensalaris verhogen en werkdruk verlagen. Kinderopvang vier dagen in de week gratis.

Kunst en cultuur
Budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt verhoogd om het toegankelijk te maken voor elke Nederlander, niet alleen in de Randstad. Minder geld naar fossiele bedrijven, meer naar kunst en cultuur.

Klimaat en energie
Radicaal andere keuzes maken vanwege klimaat, biodiversiteit, sociale rechtvaardigheid en gezondheidscrisis. Economie creëren waar groei niet centraal staat, met een snelle en rechtvaardige energietransitie en groene werkgelegenheid. Geen nieuwe kerncentrales, oude zo snel mogelijk sluiten.

Stikstof
Wettelijk vastleggen dat stikstofuitstoot in 2030 50 procent lager ligt dan in 2020. Veestapel moet met 75 procent krimpen en aantal vliegbewegingen verlagen naar maximaal 300.000 per jaar in 2030.

Migratie en integratie
Zorgen voor humane opvang met goede begeleiding en snel duidelijkheid over de status van asielaanvraag. Inzetten voor menswaardig bestaan in vluchtelingenkampen en eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. Ondertussen grondoorzaken voor migratie aanpakken, zoals gebrek aan toekomstperspectief en bestaanszekerheid.

Diversiteit en inclusiviteit
Overheid treedt krachtig op tegen discriminatie en komt met plan om institutioneel racisme uit te bannen. Op democratische wijze zoeken naar andere omgang met betwist erfgoed. Nederland biedt excuses aan voor koloniaal en slavernijverleden. Sterk lhbti-beleid waarbij onder meer alle paren dezelfde rechten krijgen als heteroseksuele paren.

Europese Unie
Besluitvorming in Europese Unie moet transparanter en democratischer, met meer invloed voor nationale parlementen en het Europees Parlement. Mensen, dieren en natuur leggen het nu te vaak af tegen belangen van het grote geld.

Democratie
Vormen van directere democratie krijgen prominentere plaats, onder meer met burgerpanels en raadgevend en correctief bindend referendum. Kiesgerechtigde leeftijd verlaagd naar zestien jaar.

Veiligheid en justitie
Rechtsstaat moet zowel burgers als dieren, natuur en de samenleving als geheel beschermen. Geldboetes worden inkomensafhankelijk. Bezuinigingen in de rechtspraak worden teruggedraaid en salarisverhoging voor agenten. Natuurgebieden kunnen rechten krijgen.

Drugs
Gebruik en teelt van softdrugs worden gelegaliseerd zodat er accijns over kan worden geheven.

Digitale privacy
Zelflerende systemen, waarbij computers besluiten nemen over mensen, zonder menselijke inmenging worden aan streng ethisch en privacytoezicht onderworpen.