Waar staat het CDA van lijsttrekker Wopke Hoekstra voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van het CDA zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje in gaat.

Coronacrisis
Een omvangrijk crisis- en herstelpakket voor investeringen in de woningbouw, infrastructuur, digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Minder marktwerking en meer samenwerking in de zorg. Geen beperkingen in de strijd tegen de coronacrisis als het gaat om de inzet van tests, beschermingsmiddelen en capaciteit in de vitale functies van de corona-aanpak.

Zorg
Minder marktwerking en een verlaging van de werkdruk in de zorg. Geen ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels of productietargets. Winstuitkeringen in de zorg verbieden. Druk op de ouderenzorg verlagen met onder meer innovatie en meer verpleeghuizen.

Jeugdzorg en ggz
Meer aandacht voor onder meer de financiering en het aantal crisisplaatsen in de ggz. Kosten van jeugdzorg voor gemeenten terugdringen door hogere eisen te stellen aan nieuwe aanbieders en scherpere keuzes te maken.

Wonen
De overheid neemt de regie over met het Nationaal Woonplan: binnen tien jaar een miljoen nieuwe en duurzame woningen. Te grote huurstijgingen aanpakken door het puntensysteem voor de commerciële huursector aan te passen. De verhuurdersheffing afschaffen.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
Drempel verlagen om mensen vast in dienst te nemen. Het financieel en fiscaal onvoordeliger maken om zzp'ers en flexwerkers in te huren. Basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Het moet voor zzp'ers vanzelfsprekender worden om pensioen op te bouwen.

Minimumloon
Het minimumloon met 10 procent verhogen voor een veertigurige werkweek.

Pensioenen
Het CDA steunt het nieuwe pensioencontract, maar blijft aandringen op een goede regeling voor het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Introductie van het recht op deeltijdpensioen.

Toeslagen en belastingen
Leren van gemaakte fouten door tuchtrecht voor ambtenaren in te stellen. Een regeling voor klokkenluiders instellen. Het toeslagenstelsel vereenvoudigen om zinloos rondpompen van belastinggeld te beperken. Belastingdruk op arbeid en spaargeld verlagen.

Belastingontwijking
Verdere stappen zetten om geen doorstroomland meer te zijn. Geen plek voor brievenbusmaatschappijen en de winst wordt belast in land waar die behaald wordt.

Onderwijs en kinderopvang
Nieuwe basisbeurs vervangt het leenstelsel. De overheid betaalt de kinderopvang met een beperkte inkomensafhankelijke bijdrage voor ouders. Een goed salaris en minder administratie voor leerkrachten. Invoering van een nationale diensttijd bij Defensie of in de maatschappij voor jongeren tussen zestien en twintig jaar.

Kunst en cultuur
Herstelplan voor culturele sector in de nasleep van de coronacrisis. Niet alleen voor professionals, maar ook voor amateurverenigingen.

Klimaat en energie
Versnelde overgang naar een duurzame energiemix, waaronder windenergie op zee, biomassa, kerncentrales en energiebesparing. CO2 opslaan onder de Noordzee. Draagvlak voor maatregelen vergroten met inspraak via een burgerberaad.

Stikstof
Nieuwe afspraken met de agrarische sector over langjarige duurzaamheidsdoelen. Alle sectoren moeten evenredig bijdragen aan de verlaging van de uitstoot van stikstof en CO2.

Migratie en integratie
Concrete migratiedoelstellingen die rekening houden met de spankracht van de samenleving en bevolkingsgroei. Minder vrijblijvende integratie. Werken aan nieuw Europees beleid met een strenge controle van buitengrenzen, opvang en primaire beoordeling van asielverzoeken aan de buitengrens, herverdeling over lidstaten en een effectiever terugkeerbeleid voor mensen die geen recht op asiel hebben.

Diversiteit en inclusiviteit
Arbeidsmarktdiscriminatie actief aanpakken. Mensen die zich schuldig maken aan haatzaaien en groepsbelediging sneller en strenger straffen.

Europese Unie
Nederlands belang ligt in een sterk Europees blok dat in de wereld een rol van betekenis kan spelen. Openstaan voor minder uniformiteit en meer maatwerk. CDA blijft tegen de uitgave van eurobonds en houdt vast aan een verantwoorde afbouw van schulden door lidstaten. Turkije moet status als kandidaat-lidstaat verliezen.

Democratie
Nieuwe maatregelen nodig om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen. Onder meer de invoering van een regionaal kiesstelsel, vastleggen in de Grondwet dat Nederland een democratische rechtsstaat is en het versterken van de democratische controle door het parlement.

Veiligheid en justitie
Hardere aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit en ondermijning met Deltaplan Ondermijning. Een einde maken aan Nederland als spil in internationale drugshandel. Meer bevoegdheden voor de politie, de druk op de strafrechtketen verlagen en meer wijkagenten op straat.

Drugs
Duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde maken aan de normalisering en romantisering van drugs en het drugsbeleid. Geen legalisering van soft- of harddrugs. Een uitsterfbeleid voor coffeeshops. Hogere straffen voor drugsgerelateerde delicten.