Waar staat DENK van lijsttrekker Farid Azarkan voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van DENK zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje in gaat.

Coronacrisis
Steunpakketten moeten worden uitgebreid en financiële overwegingen, zoals begrotingsdiscipline, zijn ondergeschikt aan zorg voor mens en economie. Een pandemie-infrastructuur opzetten die bij crisis ingezet kan worden. Capaciteit van ziekenhuizen moet worden opgeschaald. Ook moet er inzetbare noodcapaciteit gecreëerd worden.

Zorg
Zorg moet meer rekening houden met verschillende culturen en achtergronden. Ziekenhuizen mogen niet meer ongecontroleerd failliet gaan.

Zorgverzekering
Eigen risico wordt afgeschaft. Eigen bijdrage voor de gehele zorg per persoon verlagen. Zorgverzekeringspremie drastisch verlagen. Alle basale mondzorg in het basispakket opnemen.

Jeugdzorg en ggz
Gemeentes krijgen genoeg middelen om de (jeugd)zorgtaken goed uit te voeren. Ggz en verslavingszorg toegankelijker maken met investeringen en het verkorten van wachtlijsten. Meer preventie van dakloosheid.

Wonen
Volkshuisvesting in de vorm van betaalbare en goede woningen voor iedereen wordt een kerntaak van de regering. Middenhuur onder een puntensysteem laten vallen, verhuurdersheffing afschaffen en tijdelijke huurcontracten aan banden leggen. Rentevrije hypotheek als mogelijkheid voor iedereen.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
Vaste contracten stimuleren via het premiesysteem en ontslagversoepelingen terugdraaien. Stapelen van tijdelijke contracten aan banden leggen en een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers verplicht stellen.

Minimumloon
Sociaal minimum en wettelijk minimumloon verhogen.

Pensioenen
Meer geld naar inkomensondersteuning voor kwetsbare ouderen. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd stoppen. Een realistischere rekenrente invoeren om pensioenen te indexeren. Koopkrachtcompensatie voor ouderen van wie het pensioen niet is geïndexeerd.

Toeslagen en belastingen
Het ingewikkelde toeslagenstelsel hervormen, onder meer door toeslagen samen te voegen in een basisbehoeftetoeslag. Het laagtarief van de btw verlagen. Inkomens herverdelen door het vierschijvenstelsel opnieuw in te voeren. Ook belastingverlaging voor mkb.

Belastingontwijking
Belastingontwijking en -ontduiking hard aanpakken. Brievenbusfirma's en witteboordencriminaliteit aanpakken.

Onderwijs en kinderopvang
Inzetten op gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Meer geld naar onderwijs en afschaffen van leenstelsel. Stoppen met hetze tegen islamitisch onderwijs. Beter salaris voor leraren en gratis kinderopvang voor lagere inkomens en middeninkomens.

Kunst en cultuur
Worden niet genoemd in het verkiezingsprogramma.

Klimaat en energie
Een realistisch klimaatbeleid, met meer klimaatlasten voor bedrijven, minder bij burgers. In 2050 100 procent van de energie uit duurzame bronnen opwekken.

Stikstof
Verregaande maatregelen om de veestapel en intensiviteit van landbouw terug te dringen en versterking van hoogwaardige natuurgebieden. Per direct 130 kilometer per uur invoeren als maximumsnelheid in Nederland.

Migratie en integratie
Integratiedenken afschaffen omdat hokjes geen recht doen aan veelzijdigheid van de menselijke identiteit. Een meer humaan en solidair asielbeleid in Nederland, waarbij wel in eerste instantie gestreefd wordt naar opvang in de regio. Meer afspraken hierover met landen aan de buitengrenzen, zoals bij de EU-Turkijedeal.

Diversiteit en inclusiviteit
Een einde maken aan institutionele ongelijkheid bij bedrijven en overheid. Onder meer met strenge wetten, het aanstellen van een minister van Inclusiviteit en 1 miljard euro vrijmaken voor discriminatiebestrijding. Zwarte Piet verbieden in openbare ruimte. Politie-eenheid die zich richt op discriminatie.

Europese Unie
Europese Unie (EU) moet meer eensgezind worden als het gaat om buitenlandse zaken, mensenrechten en sancties. Europees Parlement moet meer bevoegdheden krijgen. Geen enkele kandidaat-lidstaat moet aan de voorkant lidmaatschap worden ontzegd.

Democratie
Een Constitutioneel Hof wordt in het leven geroepen, waarbij rechters wetten toetsen aan de Grondwet. Burgemeesters worden gekozen door bewoners van gemeenten.

Veiligheid en justitie
Een balans vinden tussen repressie en preventie. Onder meer met veel hogere straffen voor discriminatiedelicten, doodslag en kindermisbruik. Grote investeringen in jongerenwerk om ontsporing tegen te gaan. Boerkaverbod intrekken.

Drugs
Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van harddrugs legaliseren.

Digitale privacy
Verbod invoeren op discriminerende algoritmes. Overheden en bedrijven mogen geen sluimerdiscriminatie meer toepassen met ondoorzichtige algoritmes.