Wat willen de verschillende politieke partijen met een ingewikkeld onderwerp als migratie? NU.nl liep alle verkiezingsprogramma's voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om de opvang van vluchtelingen, het beschermen van de Europese grenzen en om arbeidsmigratie.

Opvang van vluchtelingen in Nederland

VVD: Jaarlijks quotum voor de hervestiging van vluchtelingen.
CDA: Effectievere opvang en integratie om draagkracht in de samenleving te behouden.
D66: Het quotum voor hervestiging wordt verhoogd van vijfhonderd naar vijfduizend mensen per jaar.
ChristenUnie: Geen quotum voor de opvang van vluchtelingen, asielzoekerscentra alleen voor terugkeerders, de rest wordt op kleinere schaal in gemeente opgevangen.
PvdA: Een humaan vluchtelingenbeleid met oog voor het draagvlak in de maatschappij.
GroenLinks: Meer dan nu bijdragen aan opvang door een evenredig deel van de door de Verenigde Naties aangewezen groep onderdak te bieden.
SP: Alle gemeenten dragen bij.
Partij voor de Dieren: Er wordt niet getornd aan het VN-Vluchtelingenverdrag, niemand wordt teruggestuurd als men in het land van herkomst gevaar loopt.
Forum voor Democratie: Nederland bepaalt zelf wie naar Nederland komt, culturele compatibiliteit is hierbij bepalend, remigratie wordt gestimuleerd.
SGP: Meer personeel voor organisaties die asielbeleid voren.
DENK: Vluchtelingen en asielzoekers worden eerlijk verdeeld over de verschillende gemeenten.
50PLUS: De opvang van asielzoekers in zowel Europa als Nederland gebeurt evenredig.
PVV: Restrictief beleid, mensen uit islamitische landen niet welkom.

Opvang van vluchtelingen in Europa

VVD: De EU is niet de veilige haven voor alle conflicten ter wereld, andere continenten moeten ook helpen.
CDA: Opvang en asielaanvragen aan de buitengrenzen en effectief beleid voor terugsturen afgewezen asielzoekers.
D66: Humanitaire visa om Europa veilig te bereiken, menswaardige opvangcentra aan de grenzen van Europa. Kansrijke asielzoekers worden volgens een verplichte verdeelsleutel verspreid over Europa.
ChristenUnie: Duidelijke afspraken over herverdelen asielzoekers binnen Europa.
PvdA: Europese landen die weigeren vluchtelingen op te vangen worden financieel gekort.
GroenLinks: Vluchtelingen worden eerlijk verdeeld over Europa.
SP: Evenredige verspreiding over Europa.
Partij voor de Dieren: Eerlijke verdeling over Europa, het VN-vluchtelingen quotum moet omhoog.
Forum voor Democratie: Komt niet aan de orde.
SGP: Geen dwangsomregeling voor asielzoekers in Europese landen.
DENK: Vluchtelingen en asielzoekers worden eerlijk verdeeld.
50PLUS: Wordt niet specifiek toegelicht.
PVV: Komt niet aan de orde.

Beschermen van Nederlandse of Europese grenzen

VVD: Streng bewaken Europese buitengrenzen.
CDA: Strenge controle van de buitengrenzen van Europa.
D66: Europese buitengrenzen worden streng doch humaan bewaakt.
ChristenUnie: Aanmeldcentra aan de buitengrenzen van Europa om gevaarlijk doorreizen te voorkomen.
PvdA: Komt niet aan de orde.
GroenLinks: Komt niet aan de orde.
SP: Komt niet aan de orde.
Partij voor de Dieren: Europese grensbewaking vervangen voor humanitaire missies voor mensen in nood.
Forum voor Democratie: Opzeggen Verdrag van Schengen, grenscontroles komen terug.
SGP: Meer aandacht voor bewaking vanwege terrorisme.
DENK: Komt niet aan de orde.
50PLUS: De buitengrenzen van Europa worden beter gecontroleerd.
PVV: Nederlandse grensbewaking komt terug.

Asielaanvragen

VVD: Slechts één keer asiel aanvragen binnen Europa.
CDA: Voldoende capaciteit voor snelle afhandeling asielaanvragen, misbruik wordt bestraft.
D66: Asielaanvragen worden versneld afgehandeld, meer capaciteit bij de organisaties die dit doen.
ChristenUnie: Investeren in de IND voor snellere en zorgvuldige asielprocedures.
PvdA: Procedures moeten effectiever en sneller.
GroenLinks: Sneller uitsluitsel geven door te investeren in de IND, tijdens procedure heeft asielzoeker recht op rechtsbijstand.
SP: Komt niet aan de orde.
Partij voor de Dieren: Snel duidelijkheid over aanvraag.
Forum voor Democratie: De mogelijkheid om asiel aan te vragen in Nederland vervalt.
SGP: Moeten sneller behandeld via een goede digitale infrastructuur.
DENK: Versnellen van de asielprocedure, permanente verblijfsvergunning voor asielzoekers die langer dan tien jaar procederen.
50PLUS: Vluchtelingen weten sneller waar ze aan toe zijn.
PVV: Geen generaal pardon meer, tijdelijke vergunningen Syriërs worden ingetrokken.

Arbeidsmigratie

VVD: Puntensysteem om arbeidsmigranten effectiever te werven voor waar nodig.
CDA: Slechte werkomstandigheden en uitbuiting worden aangepakt.
D66: Arbeidsmigratie is tijdelijk en in lijn met internationaal recht.
ChristenUnie: Marktanalyses voor jaarlijks richtgetal voor arbeidsmigratie.
PvdA: Fatsoenlijke huisvesting en arbeidsomstandigheden.
GroenLinks: De positie van arbeidsmigranten wordt verstrekt en gemeenten en provincies zien daar op toe.
SP: Werkgevers zijn niet langer ook huisbaas van arbeidsmigranten, tijdelijke werkvergunningen om uitbuiting tegen te gaan. Partij voor de Dieren: beter onderkomen voor arbeidsmigranten.
Forum voor Democratie: Invoeren van een greencard voor arbeidsmigranten.
SGP: Er moet een systeem komen met strikte afspraken en quota.
DENK: Meer begeleiding en inzetten op het leren van Nederlands om fouten uit het verleden te voorkomen.
50PLUS: Wordt niet genoemd.
PVV: Wordt niet genoemd.

Integratie

VVD: Inburgeren en de Nederlandse taal spreken is verplicht.
CDA: Een nieuw integratiebeleid dat gebaseerd is op wederkerigheid.
D66: Persoonlijk inburgeringstraject voor nieuwkomers en bij plaatsing in een gemeente wordt rekening gehouden met de kansen op opleiding en werk.
ChristenUnie: Het inburgeringsproces wordt verlengd van zes maanden naar twee jaar.
PvdA: Een snelle procedure voor asielzoekers.
GroenLinks: Tijdens de asielprocedure kunnen mensen al taallessen en ander cursussen volgen.
SP: Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk Nederlands leren, snel een baan is noodzakelijk.
Partij voor de Dieren: In asielzoekerscentra is er ruimte voor taalcursussen. Bij huisvesting worden mengvormen gebruikt als studenten met nieuwkomers.
Forum voor Democratie: Bij conflict gaat de Nederlandse wet voor religieuze leefregels, aanpakken van misstanden op islamitische scholen.
SGP: Eigen verantwoording staat voorop, ook financieel.
DENK: 'Integratie' wordt vervangen door 'wederzijdse acceptatie'.
50PLUS: Wordt niet gespecificeerd.
PVV: Wordt niet genoemd.