Waar staat de VVD van lijsttrekker Mark Rutte voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van de VVD zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje in gaat.

Coronacrisis
De steunmaatregelen worden verlengd. Tijdens de crisis zijn een hoger overheidstekort en een hogere schuld nodig voor economisch herstel. Er komen protocollen voor flexibele opschaling van de ic-capaciteit en de inzet van het personeel. Elke vijf jaar komt er een landelijke oefening voor mogelijke gezondheidscrises.

Zorgverzekering
Er komen meerjarige verzekeringspolissen met meer kortingen.

Zorg
Zorg wordt zo veel mogelijk dicht bij huis verleend, onder meer digitaal. Een prijswaakhond moet te dure medicijnen voorkomen. Mensen in de langdurige zorg krijgen beschikking over hun eigen zorgbudget. Het persoonsgebonden budget blijft. Overbelasting van mantelzorgers wordt met zorgverleners en de gemeente aangepakt.

Jeugdzorg en ggz
De wachtlijsten in de ggz worden verkort. Binnen de jeugdzorg wordt meer doelmatig doorverwezen.

Wonen
Er wordt meer gebouwd en er komen meer huurwoningen, gemeenten worden gestimuleerd meer bouwgrond beschikbaar te maken. Er komen betaalbare woningen voor iedereen en een rechtvaardige startersmarkt. De belasting op de energierekening wordt verlaagd en er wordt een bovengrens gesteld aan de stijgende woonlasten.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
De WW-uitkering is hoger, maar gaat omlaag naarmate deze langer loopt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is verplicht, maar wordt betaalbaar. Er komen meer mogelijkheden om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen.

Minimumloon
Het minimumloon gaat omhoog.

Pensioen
Het pensioenstelsel wordt transparanter. Werkenden krijgen meer invloed op hoeveel ze sparen. Voor ondernemers en zzp'ers wordt het aantrekkelijker om pensioen op te bouwen.

Toeslagen en belastingen
De inkomstenbelasting gaat omlaag door het introduceren van een middeninkomenskorting. De arbeidskorting gaat omhoog en het toeslagenstelsel wordt vereenvoudigd, toeslagen worden omgezet in lagere lasten.

Belastingontwijking
De belastingplicht is voor lokale mkb en grote bedrijven gelijk.

Onderwijs en kinderopvang
De leerplicht wordt verlaagd naar vier jaar. Het onderwijsprogramma van het basis- en middelbaar onderwijs wordt gemoderniseerd. Leraarschap in combinatie met een andere baan wordt aantrekkelijker. Het sociaal leenstelsel blijft. Lager collegegeld voor hbo- en mbo-opleidingen die mensen klaarstomen voor sectoren waar personeelstekorten gelden. Basisscholen worden verplicht opvang te regelen als de buitenschoolse opvang kampt met wachtlijsten.

Kunst en cultuur
De cultuursubsidies worden beter verspreid over de regio's. Er komen meer middelen om volks- en populaire cultuur te ondersteunen.

Klimaat
Afspraken uit het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord worden nagekomen. Er komen nieuwe kerncentrales. Het verbranden van biomassa wordt beëindigd. De energiebelasting voor huishoudens en kleinverbruikers gaat omlaag. Er komt een CO2-heffing voor grootverbruikers. Het verduurzamen van je woning wordt fiscaal aftrekbaar. Natura 2000-gebieden worden opnieuw ingedeeld en natuurgebieden worden samengevoegd. Tot die tijd worden er geen nieuwe Natura 2000-gebieden aangewezen.

Stikstof
Precisielandbouw en emissiearme stallen moeten de stikstofuitstoot verminderen. Als de stikstofuitstoot voldoende is teruggedraaid, is 130 kilometer per uur op de snelweg toegestaan.

Migratie en integratie
Europese buitengrenzen worden streng bewaakt ter controle van migratiestromen. Er komt een jaarlijks quotum voor de hervestiging van vluchtelingen. Nederland krijgt de mogelijkheid om niet mee te doen aan Europese regels op gebied van asiel en immigratie. Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar. Voor de huisvesting van statushouders komen aangescherpte regels. Hogere eisen bij het leren van de Nederlandse taal.

Diversiteit en inclusie
Op school komt aandacht voor gelijkheid van geslacht, seksualiteit en achtergrond. Iedereen heeft een eerlijke kans op een woning en een baan, de landelijke overheid en gemeenten werken hiervoor meer samen. Bescherming van groepen die te maken hebben met bedreiging.

Europese Unie
Terughoudendheid bij uitbreiding van Europa. Meer handelsverdragen tussen de EU en andere landen. Voldoende handhaving op begrotingsregels om stabiliteit van de euro te behouden na de coronacrisis.

Democratie
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt aangepast zodat uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gecorrigeerd kunnen worden als deze ingaan tegen de bedoelingen van lidstaten. Via een raadplegend referendum wordt de samenleving meer betrokken bij politieke besluitvorming.

Veiligheid en justitie
Hardere aanpak van de georganiseerde misdaad. De Nationale Politie wordt versterkt, met meer aandacht voor cyberexpertise. Zwaardere straffen voor doodslag en voor het bezit van (semi-)automatische wapens.

Drugs
Gevangenisstraffen in plaats van taakstraffen voor mensen die met drank of drugs achter het stuur zitten.

Digitale privacy
Van fraudeurs moet een zwarte lijst opgesteld kunnen worden, hiervoor wordt een uitzondering gemaakt binnen de privacywetgeving.