Waar staat D66 van lijsttrekker Sigrid Kaag voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van D66 zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje in gaat.

Coronacrisis
Economisch herstel na de coronacrisis moet niet worden belemmerd door bezuinigingen of lastenverhogingen op korte termijn. Een grotere buffercapaciteit in de zorg maakt dat een onverwachtse crisis beter op te vangen is. Op Europees niveau moet er een team komen waardoor er bij een dergelijke crisis sneller gehandeld kan worden. Europa moet meer zelfvoorzienend zijn als het gaat om geneesmiddelen en beschermingsmiddelen.

Zorg
Meer geld naar de verpleging en de verzorging. Voor meer efficiëntie in de zorg moeten verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en gemeenten per regio gezamenlijk een langdurig zorgplan vastleggen

Zorgverzekering
De verplichte eigen bijdrage gaat van 385 euro naar 100 euro.

Jeugdzorg en ggz
Jeugdzorg gaat door tot 21 jaar, maar na 18 jaar wordt die geleidelijk afgebouwd. Verzekeraars moeten centraal of regionaal regie nemen als het gaat om de ggz-wachtlijsten. Een systeem moet zorgen dat er meer inzicht is in waar opnamecapaciteit beschikbaar is.

Wonen
Inzetten op meer bouwlocaties elders in het land, om de druk op de woningmarkt in de Randstad te verlichten. De hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft en het eigenwoningforfait gaat omhoog, in ruil voor verlagen inkomstenbelasting. De financiering van duurzame huizen wordt gestimuleerd. Woningcorporaties krijgen meer ruimte om betaalbare huurwoningen te bouwen.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
Een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Het partnerverlof gaat van zes naar tien weken met 70 procent loondoorbetaling. Voor mensen met een laag inkomen en zelfstandig ondernemers is dit 100 procent van het minimumloon doorbetaald.

Minimumloon
Het minimumloon gaat met ten minste 10 procent omhoog.

Pensioenen
Het pensioenakkoord wordt onverkort uitgevoerd.

Toeslagen en belastingen
In plaats van toeslagen komt er een verzilverbare heffingskorting. De studiebeurs wordt voor meer studenten beschikbaar. De inkomstenbelasting gaat omlaag, vervuilen en vermogen wordt meer belast.

Belastingontwijking
Internationale multinationals gaan eerlijker bijdragen en een Europees belastingplan moet belastingontduiking voorkomen.

Onderwijs en kinderopvang
Elk kind krijgt recht op vier dagen gratis kinderopvang, de kinderopvangtoeslag wordt geschrapt. Extra financiering voor kinderen die risico lopen op leerachterstanden. Extra budget voor scholen met kansarme kinderen. Er komen brede brugklassen en geen vroege selectie meer bij twaalf jaar. Minder regels, lesuren en kleinere klassen voor leraren.

Kunst en cultuur
Rijkssubsidies worden verrijkt en eenvoudiger gemaakt. Elk kind krijgt cultuuronderwijs. Culturele instituten moeten meer aandacht besteden aan zwart erfgoed.

Klimaat en energie
De doelen uit de Europese Green Deal worden aangescherpt. Een klimaatautoriteit ziet toe op klimaatbeleid. De CO2-heffing wordt aangescherpt. Er komt een duurzaamheidsheffing op vlees, alle producten in de supermarkt moeten voldoen aan duurzaamheidsvoorwaarden. Er komt een langzame omslag naar kringlooplandbouw. Laatste kolencentrales uiterlijk in 2030 dicht.

Stikstof
Stikstofuitstoot van landbouw, industrie en verkeer wordt waar nodig teruggedrongen om woningbouw voorrang te geven.

Migratie en integratie
Nieuwkomers krijgen een persoonlijk inburgeringstraject en bij plaatsing in een gemeente wordt rekening gehouden met de kansen op opleiding en werk. Arbeidsmigranten die zich niet aan de regels houden, worden teruggestuurd naar het land van herkomst en komen niet meer in aanmerking voor een visum. Het hervestigen van vluchtelingen gaat nationaal van vijfhonderd naar vijfduizend mensen per jaar.

Diversiteit en inclusie
Er wordt een nationaal coördinator discriminatiebestrijding aangesteld. Diversiteitsbeleid wordt prioriteit bij overheidsorganisaties. Boetes voor bedrijven die discrimineren bij werving en selectie. Er komt een meldplicht voor discriminerende werkgevers, makelaars en verhuurders. De rechten van de lhbti-gemeenschap worden vastgelegd. Onderwerpen als burgerschap, niet discrimineren en mensenrechten krijgen meer aandacht in het onderwijs.

Europese Unie
Jaarlijkse toets om te kijken of Europese lidstaten nog aan de waarden voor democratie voldoen. Boete voor de lidstaten die dit niet doen. Een door de burger gekozen voorzitter van de Europese Commissie. D66 is voor een Europese krijgsmacht.

Democratie
Tijdens verkiezingen kan de burger kiezen tussen stemmen op een partij of op een individuele kandidaat. De premier en de burgemeesters worden direct gekozen. De koning wordt hetzelfde behandeld als alle Nederlanders en hij is geen onderdeel meer van de regering en de Raad van State.

Veiligheid en justitie
Sociaal advocaten moeten rechtsbijstand bieden voor mensen met een kleine beurs. Meer geld naar het Openbaar Ministerie (OM) en de politie om nieuwe vormen van criminaliteit te bestrijden, waaronder internetcriminaliteit. Ook de aanpak van (seksueel) overschrijdend gedrag op internet krijgt prioriteit.

Drugs
Coffeeshops moeten legaal kunnen inkopen en verkopen. Een staatscommissie moet het drugsbeleid in Nederland hervormen.

Digitale privacy
Een commissie voor Digitale Zaken moet toezien op de digitalisering van de overheid.