Waar staat de ChristenUnie van lijsttrekker Gert-Jan Segers voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje ingaat.

Coronacrisis
Voor groen herstel na de coronacrisis. Structureel investeren in de samenleving. Komende tien jaar 50 miljard euro investeren in economie. Inzetten op meer thuiswerken. Voldoende noodcapaciteit van intensive cares, laboratoria en hulpmiddelen creëren. Digitale zorg normaliseren.

Zorg
Voor minder marktwerking. Verpleeghuissector ontlasten door 1 miljard euro te investeren in ouderenhofjes en generatiewoningen. Meer verpleeghuisplekken. De capaciteit voor gespecialiseerde (medische) verpleeghuiszorg centraal gereguleerd houden. Betere ondersteuning voor mantelzorgers, onder meer via een steunpunt en vrijwilligersloketten en doordat werkgevers mantelzorgverlof faciliteren.

Zorgverzekering
Eigen risico bevriezen. Wel spreiden door medische behandelingen in categorieën in te delen.

Jeugdzorg en ggz
Bredere jeugdzorg, structureel meer geld en middelen. Voor behoud decentralisatie.

Wonen
Aanpakken ongelijke fiscale behandeling huizenbezitters en huurders in de vrije sector. Verhuurdersheffing terugdraaien. Bouw van 100.000 woningen per jaar stimuleren. Meer betaalbare huurwoningen.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
Einde maken aan cultuur van uitbesteden en tijdelijke vluchtige contracten. Vast contract als norm. Meer flexibiliteit voor werkgevers, zoals een jaarurencontract of een 80-20-verhouding. Invoering verplichte, betaalbare publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid. Recht om pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

Minimumloon
Minimumloon verhogen met 10 tot 21 procent. Wettelijk minimumuurloon invoeren, uitgaand van een 36-urige werkweek.

Pensioenen
Voor hervorming pensioenstelsel via het pensioenakkoord. Vergelijkbare pensioenopbouw voor iedereen. Alle werkenden krijgen recht pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds. Minder rentegevoelige pensioenuitkeringen. Pensioenkortingen vermijden. AOW met 10 procent verhogen.

Toeslagen en belastingen
Aanpakken schijnconstructies om onder meer het misbruik van afdragen van sociale zekerheidspremies te voorkomen. Invoeren verplichte, betaalbare publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden en recht pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds. Minimumnormen voor sociale zekerheid vaststellen als sociaal minimum. Kinderopvangtoeslag en andere toeslagen afschaffen. Voor een grote hervorming van het belastingstelsel. Eenvoudige basiskorting in plaats van toeslagen. Verschil in belastingdruk tussen één- en tweeverdieners verkleinen.

Belastingontwijking
Aanpakken via minimumtarieven, Europese afspraken over belastinggrondslagen en een assertief mededingingsbeleid. Minimumtarief van 9 naar 15 procent, nationaal en internationaal. Platformbedrijven fiscaal laten bijdragen. Bedrijven moeten openbaar maken waar zij belasting betalen.

Onderwijs en kinderopvang
Onderwijsvrijheid (artikel 23 in de Grondwet) behouden. Lerarentekort aanpakken door de werkdruk aan te pakken en loopbaanperspectieven voor leraren te vergroten. Loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs dichten. Betere begeleiding van startende leraren. Zijinstroom bevorderen. Meer aandacht voor het welzijn van studenten. Stagemogelijkheden voor mbo-studenten uitbreiden. Basisbeurs terugbrengen en leenstelsel afschaffen. 550 euro per maand voor uitwonende studenten. Zo mogelijk kinderen met een beperking toelaten bij kinderopvang. Voor een betaalbare kinderopvang met een hoge vaste korting op de prijs.

Kunst en cultuur
Toegankelijk aanbod van kunst en cultuur, met name voor jongeren, door cultuureducatie en gratis toegang tot de bibliotheek tot achttien jaar. Financieringsvormen als garantieregelingen of fondsen om kunstenaars vanuit de overheid te ondersteunen in het opbouwen van een beroepspraktijk.

Klimaat en energie
Inzetten voor uitvoering van het Klimaatakkoord. Verantwoord omgaan met grondstoffen. Investeren in de transitie naar een klimaatneutraal land in 2050 en een circulaire economie met zo weinig mogelijk afval. Nieuwe kerncentrales worden worden niet uitgesloten. De kerncentrale in Borsele kan langer openblijven, mits veilig en verantwoord. Geen exploitatie of andere subsidies op nieuwe kerncentrales.

Stikstof
Uitstoot verlagen. Alle grote uitstotende sectoren (landbouw, verkeer en industrie) een bijdrage laten leveren. Tussen 19.00 uur en 7.00 uur maximaal 100 kilometer per uur. Binnen de bebouwde kom gaat de snelheid waar passend naar 30 kilometer per uur.

Migratie en integratie
Voor kleinschalige lokale opvang in plaats van grote asielzoekerscentra. Rechtvaardigere behandeling van asielverzoeken. Geen beperkend quotum voor opvang vluchtelingen in Nederland. Asielzoekers verdelen over alle gemeenten. Voor een structurele regeling voor gewortelde kinderen. Veilige Europese aanmeldcentra langs de Europese buitengrenzen.
Duidelijke afspraken om asielaanvragen over Europa te herverdelen, ongeacht de lidstaat waarin ze een asielvraag doen. Langere periode van begeleide toegang tot verzorgingsstaat van twee jaar als uitgangspunt. Taallessen vanaf het begin. Meer mentale hulp.

Diversiteit en inclusiviteit
Opzetten van een coalitie tegen racisme. Plan maken om racisme op de arbeidsmarkt, rond wonen, onderwijs of het optreden van de overheid tegen te gaan. Meer diversiteit in lesmethodes, onderwijspedagogiek en onderwijspersoneel. Meer mannen voor de klas.

Europese Unie
Democratische hervorming van de Europese Unie (EU) met als uitgangspunt dat Europa een samenwerking is van nationale lidstaten. Solidair zijn in tijden van nood, maar tegen vervulling van eurobonds. Voor eerlijke, inclusieve handelsverdragen die leiden tot duurzame groei, ook in ontwikkelingslanden. Tegen handeldeals die tegen mensenrechten ingaan.

Democratie
Voor een bindend correctief referendum, waarbij de uitslag alleen geldig is als de winnende meerderheid ten minste de helft van de kiesgerechtigden omvat bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Blijven inzetten voor het versterken, verbeteren en beschermen van de internationale rechtsorde (onder meer de EU, de Raad van Europa en de Verenigde Naties). Naleven van mensenrechten benadrukken. Straffeloosheid bestrijden.

Veiligheid en justitie
De nationale politie onder het ministerie van Binnenlandse Zaken brengen. Nieuwe investeringen in de politie. Investeren in gespecialiseerde politiemensen, officieren van justitie en rechters. Wijkagent staat centraal. Positie van Den Haag als internationale hoofdstad van vrede, recht en veiligheid versterken. Versterking van de rechtshandhaving voortzetten door onder meer zware criminaliteit en mensenhandel aan te pakken. Investeren in cyberveiligheid. Investeren in het Cyber Defensie Commando en in nauwe samenwerking met de private sector om de technologische ontwikkelingen te volgen.

Drugs
Voor verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Tegen legalisatie en normalisering van drugs. Zware drugshandel hard aanpakken.

Digitale privacy
Keurmerk voor veilige slimme algoritmes en gebruik Artificial Intelligence (AI) instellen, met als voorwaarde dat privacy gewaarborgd wordt en data niet commercieel gebruikt wordt.