Waar staat de SGP van lijsttrekker Kees van der Staaij voor? NU.nl biedt je een overzicht van het verkiezingsprogramma van de SGP zodat je tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart goed geïnformeerd het stemhokje in gaat.

Coronacrisis
Geen noodzaak om fors te bezuinigen door opgebouwde reserves. Investeren in de zorg. Binnen de EU geneesmiddelen en medische hulp- en beschermingsmiddelen produceren. Een voorraad creëren, zodat Nederland is voorbereid op schommelingen in de import of plotselinge schaarste. Onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van cruciale zorgvoorzieningen.

Zorg
Structurele salarisverhoging voor zorg- en hulpverleners. Voor marktwerking. Wachtlijsten terugdringen. Meer woonvoorzieningen voor ouderen die kwetsbaarder worden, maar nog geen verpleeghuiszorg nodig hebben. Landelijke en meerjarige afspraken over het realiseren van huisvesting voor ouderen. Gemeentelijke stimuleringsregeling invoeren voor structurele mantelzorg.

Zorgverzekering
Eigen risico gelijk houden. Mogelijkheid tot kiezen voor hoger vrijwillig eigen risico in ruil voor premieverlaging.

Jeugdzorg en ggz
Financiële compensatie voor de zorg en ondersteuning voor jongeren aan gemeenten door het Rijk. Striktere afbakening van wat onder jeugdzorg valt. Harde leeftijdsgrens in de jeugdzorg verdwijnt. Op regionaal niveau afspraken maken over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute ggz. Een nieuw bekostigingsmodel per 2022 voor de ggz dat de daadwerkelijk geleverde zorg weerspiegelt en herkenbaar en controleerbaar is.

Wonen
Zorgen voor voldoende aanbod van woonruimte, vooral lokaal door decentrale overheden. Regionale spreiding. In alle segmenten van de woningmarkt huizen beschikbaar maken. Meer betaalbare studentenhuisvesting.

Vast werk, flexwerk en zzp-schap
Meer mogelijkheden voor aanpassing van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd aan de behoeften en omstandigheden van de werkgever. Zzp'ers niet verplichten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten als zij zelf andere, passende maatregelen treffen. Wel mogelijk voor zzp'ers die dit wel willen. ZZp'ers houden keuzevrijheid in het pensioenstelsel.

Minimumloon
Minimumuurloon invoeren.

Pensioenen
Pensioenstelsel herzien en beter laten aansluiten op schommelingen in de economie. De ontwikkeling van de koopkracht monitoren. Keuzevrijheid als uitgangspunt. Flexibelere AOW-leeftijd, zodat mensen later met pensioen kunnen, waarbij de uitkeringen in latere jaren stijgen.

Toeslagen en belastingen
Voor inperking van de toeslagen. Huishoudens die erop achteruitgaan krijgen compensatie door lagere belastingen of andere maatregelen. Het netto besteedbaar inkomen van huishoudens als uitgangspunt. Belastinggeld voor kinderopvangtoeslag gebruiken om alle gezinnen te ondersteunen door het kindgebonden budget en de kinderbijslag te verhogen. Financiële ondersteuning voor mensen zonder recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag voor hoge inkomens verlagen. Toeslagen voor huur en zorg zo veel mogelijk direct uitkeren aan de dienstverlenende instellingen. Eenverdieners niet meer afstraffen in het belastingstelsel. Meer geld voor gezinnen. Gezinsdraagkracht als uitgangspunt.

Belastingontwijking
Tegengaan met een brede, internationale aanpak. Belastingheffing blijft wel een nationale bevoegdheid.

Onderwijs en kinderopvang
Basisbeurs weer als gift en aanvullende beurs uitbreiden voor middeninkomens. Loonkloof tussen docenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zo veel mogelijk dichten. Intensievere specialisatie binnen de lerarenopleiding door onderscheid te maken tussen leraren die zich richten op jongere of oudere leerlingen. Passend onderwijs aanpassen. Betere samenwerking en meer medezeggenschap voor ouders en personeel. Leerlingen binnen redelijke termijn een plek aanbieden. Artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) behouden, maar de overheid heeft wel het recht en de plicht om strenger op te treden tegen "jihadistisch" onderwijs.

Kunst en cultuur
Verwerven van eigen inkomsten voorop. Bijzondere aandacht voor de Nederlandse taal, historie en cultuur. Nieuwe subsidieprogramma's voor grote rijksmonumenten die meer ondersteuning nodig hebben.

Klimaat en energie
Richting 2050 een derde minder energiegebruik dan nu. De resterende energiebehoefte zo veel mogelijk duurzaam produceren. Investeren in innovatie. Gedetailleerde korte- en langetermijndoelen uit de Klimaatwet schrappen. Voor verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borssele. Staat open voor een nieuwe, veilige kerncentrale.

Stikstof
Stikstof beter benutten. Stikstofrekenmodellen aanpassen, zodat niet op detailniveau berekend wordt.

Migratie en integratie
(Tijdelijk) ruimte bieden aan vluchtelingen. Stoppen met algemene pardonregelingen. Meer inzetten op goede opvang in de regio. Eigen verantwoordelijkheid bij integratie, ook financieel, voorop. De gemeente begeleidt, bijvoorbeeld naar een vaste baan. Er wordt in ieder geval een basale beheersing van de Nederlandse taal en kennis van onder meer historische gebeurtenissen, nationale symbolen en cultureel erfgoed verwacht.

Diversiteit en inclusiviteit
Tegen actieplannen van de overheid voor genderdiversiteit en inclusie. Gemeenten aansporen tot een lokale 'inclusieagenda' om mensen met een beperking in staat te stellen deel te nemen aan het openbare leven. Hier komen minimumeisen voor. Tegen pogingen om de "onmiskenbare verschillen tussen mannen en vrouwen uit het dagelijkse leven weg te poetsen", maar transgenders wel bijstaan waar mogelijk.

Europese Unie
Voor samenwerking tussen landen, maar de EU mag geen superstaat worden. Serieus kijken naar alternatieven voor de euro.

Democratie
Tegen referenda. Voor versterking van de betrokkenheid van burgers bij de politiek en besluitvorming die past binnen ons vertegenwoordigende stelsel, zoals met burgerfora.

Veiligheid en justitie
Voldoende (financiële) middelen om politie, justitie en de krijgsmacht hun werk goed te laten doen. Een wijkagent in elk dorp en elke stadswijk. Investeren in lokale politieposten en langere openingstijden. Politiesamenwerking met andere landen voor grensoverschrijdende criminaliteit. De doorlooptijden bij het Openbaar Ministerie (OM) versnellen. Vervroegde invrijheidstelling beperken.

Drugs
Voor een "drugsvrije generatie". Stoppen met het gedoogbeleid. Coffeeshops sluiten. Geen onderscheid tussen soft- en harddrugs. Recreatief gebruik van lachgas verbieden. Combinatie van preventieve en repressieve maatregelen om de schadelijke gevolgen van ondermijnende drugscriminaliteit tegen te gaan.

Digitale privacy
Meer aandacht voor gevaren van het publiceren en opslaan van persoonsgegevens. Strenge wetgeving om burgers te beschermen tegen digitale afpersing. Toezien dat privacy van burgers wordt gewaarborgd en persoonlijke gegevens alleen worden bewaard zolang nodig. In de strijd tegen aanslagen en terrorisme kan het nodig zijn om incidenteel inbreuk te maken op privacy.