NU.nl is voor veel mensen dagelijks de belangrijkste nieuwsbron. Waar staan we precies voor? Wat vinden we belangrijk? En waar willen we heen met NU.nl?

Feitelijkheid is het woord waarmee wij NU.nl in één woord omschrijven. NU.nl staat voor feitelijke berichtgeving waarmee wij onze bezoekers zo snel mogelijk op de hoogte willen brengen van wát er gebeurt in de wereld en wáárom het gebeurt. Wij hebben geen mening, we zijn neutraal.

Die focus op de feiten houdt in dat berichten volledig moeten kloppen voordat ze op de site en in de app verschijnen. De lat ligt heel hoog, bezoekers moeten ervan op aan kunnen dat het waar is als het op NU.nl staat. Dat kan weleens een strijd zijn: aan de ene kant wil je een bericht snel online hebben, aan de andere kant wil je ook zeker weten dat het waar is wat je meldt. Uiteindelijk gaat betrouwbaarheid boven snelheid. Bij twijfel zoeken we altijd eerst uit of een bericht daadwerkelijk klopt, pas daarna brengen we het.

In de ruim twintig jaar dat NU.nl bestaat, is de wereld sterk veranderd. De hoeveelheid informatie die iemand tot zich krijgt, is gigantisch toegenomen. NU.nl wil een baken van rust zijn die orde in die chaos schept, door mensen te laten weten wat er speelt en ze ook beter te laten begrijpen waarom het speelt. Daarom is het zo belangrijk dat NU.nl gratis is - daarmee zijn we open voor iedereen. Feitelijk, open, overzichtelijk en snel: dat zijn de kernwaarden van NU.nl.

We willen dat bezoekers het laatste nieuws snel kunnen zien, door ze een overzichtelijke site te bieden waarop je in één oogopslag ziet wat er aan de hand is in Nederland en de rest van de wereld. En als je op een artikel klikt, moet dat ook in heldere, toegankelijke taal zijn geschreven zodat het snel te behappen is. Dat geldt ook voor de video's die we maken.

NU.nl is er voor iedereen. Er zijn ook media die van alles vinden, omdat ze een bepaalde historie hebben of uit een bepaalde zuil komen. NU.nl is een stuk jonger. Wij zijn opgericht in het internettijdperk en willen onze bezoekers informeren zonder ze een mening op te dringen, zodat ze op basis daarvan hun eigen keuzes kunnen maken. Daarom willen wij een zo breed mogelijke groep mensen aanspreken. Het klinkt misschien een beetje zwaar, maar wij geloven dat dit de democratie verder kan helpen. Een goed geïnformeerde samenleving is gebaat bij vrij toegankelijke neutrale feiten.

Aan betrouwbare neutrale feiten is meer dan ooit behoefte in deze tijd van nepnieuws en polarisatie. Wij willen iedereen bij NU.nl betrekken, ook mensen die twijfels hebben bij bepaalde ontwikkelingen. Om die reden staan wij altijd open voor onze bezoekers. Zeg ons wat je vragen en je twijfels zijn en wij proberen het voor je uit te zoeken. Dat is iets wat ons ook beter maakt: regelmatig levert het nieuwe invalshoeken en artikelen op.

Interactie met het publiek vindt bij NU.nl op grote schaal plaats. Daarin onderscheiden we ons echt van andere media. Op ons reactieplatform NUjij komen elke dag vele duizenden mensen om met elkaar in gesprek te gaan over het nieuws, om eigen ervaringen en tips uit te wisselen en om vragen te stellen. Wij doen het niet alleen, wij maken NU.nl mét onze bezoekers.

Meningen in de vorm van columns tref je op NU.nl niet aan, persoonlijke verhalen zijn ook een uitzondering. In plaats daarvan organiseren we bijvoorbeeld wel vraag-en-antwoordsessies met verslaggevers en redacteuren, waarin ze proberen alle vragen van bezoekers over een bepaald onderwerp te beantwoorden.

Inhoudelijk gezien zijn drie pijlers extra belangrijk bij NU.nl: het klimaat, de invloed van technologie op het leven en de veranderende samenleving (waar thema's als discriminatie, diversiteit en de genderdiscussie onder vallen). Hier wordt veel aandacht aan besteed, en dat zal alleen maar meer worden. De rode draad tussen deze drie pijlers is dat ze draaien om verandering.

Niet voor niets heeft NU.nl een eigen klimaatredacteur. En sinds kort zelfs twee. Klimaatverandering is geen abstract verhaal: we zien de gevolgen al overal om ons heen. De wetenschap is het daar nagenoeg unaniem over eens. Dat betekent niet dat je geen kritische verhalen kunt brengen over wát er dan moet gebeuren om er iets tegen te doen. Moet het bij jezelf beginnen, bij de grote bedrijven, bij de politiek, of bij andere landen? Daar nemen wij geen standpunt over in. Zoals gezegd: wij zijn neutraal, wij brengen de feiten en nodigen je uit om daar op NUjij over in gesprek te gaan.