Meer bedrijven hebben gefraudeerd met de registratie van melkkoeien dan eerder werd gedacht. Aanvankelijk leek het om 45 sjoemelende bedrijven te gaan, maar het ministerie van Landbouw stelt nu dat het aantal tot 2.100 is opgelopen.

"De afgelopen week hebben we een beter beeld gekregen van de bedrijven die hebben geknoeid met het I&R (identificatie- & registratiesysteem, red.) en het blijkt om een aanzienlijk aantal te gaan", laat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) donderdag aan de Tweede Kamer weten.

"Ik heb de NVWA en RVO.nl gevraagd alle mogelijke afwijkingen in het I&R te onderzoeken. Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt.''

Geblokkeerd

De bedrijven worden donderdag of vrijdag geblokkeerd. Er mogen dan geen dieren meer worden aan- of afgevoerd. Mogelijk loopt het aantal ondernemingen dat wordt geblokkeerd nog verder op. Het onderzoek is nog in volle gang en er is nog een flink aantal verdachte bedrijven.

Toezichthouder NVWA heeft niet genoeg inspecteurs om bij iedere verdachte melkveehouderij langs te gaan. Daardoor kunnen sommige overtreders een boete ontlopen. Overtreders hangt wel hoe dan ook een naheffing en een mogelijke korting op subsidies boven het hoofd.

Registratie

Melkveehouders moeten al hun runderen registreren. Dat is belangrijk om bij een gevaarlijke veeziekte of een besmetting met een schadelijke stof te kunnen zien welke dieren een gevaar vormen.

Afgelopen jaar waren er volgens deze cijfers veel vaker twee- en meerlingen geboren bij koeien dan normaal. Doorgaans gaat het in 3 tot 5 procent van de gevallen om meerlingen.

Maar volgens de registratie lag het aandeel bij zo'n tweeduizend bedrijven boven de 10 procent. Bij 5.700 andere bedrijven lag het percentage tussen de 5 en 10 procent.

Sjoemelen

Door met de geboortecijfers te sjoemelen, is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot te voldoen zonder dat zij daarvoor runderen hoeven weg te doen.

Een koe die nog nooit een jong heeft gebaard, telt voor de fosfaatuitstoot namelijk minder zwaar mee dan een rund dat wel heeft gekalfd.

Inspecteurs

Minister Schouten ziet in de grootschalige fraude met kalveren geen reden extra inspecteurs in te zetten. Toezichthouder NVWA moet het voorlopig doen met de huidige inspecteurs.De NVWA heeft te weinig mankracht om elk verdacht melkveebedrijf te inspecteren. Boeren die aan inspectie ontkomen, kunnen niet worden beboet.

Schouten wijst erop dat ze wel een naheffing kan opleggen, zodat overtreders in ieder geval met terugwerkende kracht afdragen waartoe ze verplicht waren. Bovendien kan de inkomenssubsidie die boeren krijgen bij fraude misschien worden gekort.

Schouten wijst er ook op dat met de huidige mankracht ''we op relatief korte termijn een behoorlijke fraude in het oog hebben gekregen''. Het is volgens haar onhaalbaar om zoveel inspecteurs aan te trekken dat alle fraude kan worden opgespoord.

De NVWA zal proberen boeren tegen wie de grootste verdenkingen bestaan zeker te bezoeken, aldus het ministerie.

Gerommel 

Land- en tuinbouworganisatie LTO is ''geschrokken" van het grote aantal melkveebedrijven waar gesjoemeld wordt met de registratie van melkkoeien. 

''Wij nemen echt voor 100 procent afstand van het gedrag van deze boeren", zei Wil Meulenbroeks van LTO na overleg op het ministerie van Landbouw. Dat boeren zich tot deze vorm van fraude laten verleiden is ''heel erg triest" en ''dom en onverstandig".

Hij vindt dat er ook een ''heel stevig signaal" aan deze boeren mag worden gestuurd. Het levert de boeren financieel ook weinig op, meent Meulenbroeks. ''Het is gerommel in de marge." De boeren hebben ''heel veel risico's genomen voor een klein gewin".