Het gemeenschappelijke landbouwbeleid in de EU moet versimpeld en gemoderniseerd worden. De Europese Commissie stelt voor dat de lidstaten in de toekomst eigen strategische plannen voor hun landbouwsector indienen, afgestemd op gezamenlijke EU-doelstellingen zoals het klimaatbeleid.

''Het huidige systeem uit 1962 werkt niet goed", zegt EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw en Plattelandsontwikkeling). Volgens de Ier is het de wens van de landbouwsector zelf om de nationale overheden bevoegdheden terug te geven.

''Flexibiliteit is nodig. Niemand kan beweren dat Finland en Griekenland dezelfde soort landbouw hebben." Van renationalisatie is volgens de commissie echter geen sprake. Wel van een verschuiving van ''one size fits all'' naar ''een aanpak op maat".

Andere plannen van Brussel betreffen onder meer het stimuleren van het gebruik van moderne technologie door boeren en het aanmoedigen van jonge mensen om voor de agrarische sector te kiezen.

Vanaf 2021

In de oriëntatienota De toekomst van voedsel en landbouw zet de commissie haar visie uiteen op het beleid vanaf 2021, waarvoor ook een nieuwe meerjarenbegroting moet worden vastgelegd. Ze komt voor de zomer van 2018 met concrete voorstellen, maar stelt nu al dat aan het principe van directe inkomenssteun aan de boeren niet wordt getornd.

De ontwikkeling van duurzaam en groen landbouwbeleid moet de komende jaren voorop staan, zegt de commissie. Ze voorziet veel uitdagingen, zoals klimaatverandering, prijsschommelingen, politieke en economische onzekerheid en het toenemende belang van de wereldhandel.

Daarbij komt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in 2019, wat een grote hap uit het budget betekent. De Britse regering heeft wel beloofd tot 2021 haar verplichtingen in de lopende meerjarenbegroting na te komen.