Per 1 juli 2017 is het weer zover: ondernemers krijgen te maken met een aantal wetswijzigingen die hun bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden.

Zo gaat de Arbowet op de schop, worden betaaltermijnen aan banden gelegd en zijn er veranderingen rond het minimumloon.

NU.nl zet de belangrijkste wijzigingen voor bedrijven op een rij.

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Directeur-grootaandeelhouders (dga's) kunnen vanaf 1 juli geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Voor bestaande voorzieningen is er een overgangsregeling.

De huidige regeling is te complex en drukt soms zo zwaar op een bedrijf dat er geen dividend mag worden uitbetaald. Bovendien zijn de voordelen van pensioenopbouw in eigen beheer steeds kleiner geworden.

Dga's kunnen het opgebouwde pensioen in 2017, 2018 en 2019 fiscaal gefaciliteerd afkopen om zo dit vermogen vrij te maken. Een andere optie is om de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten om te zetten in een oudedagsvoorziening.

De wet zou eigenlijk al op 1 januari ingaan, maar de afhandeling heeft vertraging opgelopen omdat er eerst meer onderzoek nodig was.

Arbowet wordt aangepast

De Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet, wordt op een aantal punten gewijzigd. Het doel is om zowel werkgevers als werknemers meer bij de arbodienstverlening te betrekken en uitval te voorkomen.

Werknemers krijgen volgens de nieuwe regels vrije toegang tot een bedrijfsarts. Werkgevers zijn dan ook verplicht een inloopspreekuur aan te bieden, waar werknemers onder werktijd over hun gezondheid in relatie tot het werk kunnen komen praten.

Ook mogen werknemers om een second opinion vragen aan een bedrijfsarts buiten het bedrijf, bij twijfel over het gegeven advies van de eigen bedrijfsarts. De werkgever moet de kosten hiervoor vergoeden. Bedrijfsartsen moeten bovendien een klachtenprocedure hebben voor werknemers.

De bedrijfsarts moet voortaan iedere werkplek kunnen bezoeken om het bedrijf beter te leren kennen. Op die manier krijgt de arts meer inzicht in de arbeidsomstandigheden. Dat helpt bij het verbeteren van de adviesrol van de bedrijfsarts, die de werkgever advies moet geven over preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken.

Daarnaast komt er een basiscontract. Hierin worden minimumeisen gesteld aan het contract dat de werkgever en de arbodienstverlener sluiten. In het basiscontract is ook opgenomen dat de bedrijfsarts tijd moet kunnen besteden aan het melden van beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker, die door het bedrijf met instemming van de or wordt aangewezen, een adviserende rol. Hierdoor wordt de or meer betrokken bij het arbobeleid van de organisatie. De inspectie SZW krijgt meer ruimte om de Arbowet te handhaven.

Leeftijd voor ontvangen volledig minimumloon gaat omlaag

Vanaf 1 juli krijgen werknemers vanaf 22 jaar in plaats van 23 jaar recht op het volledige wettelijke minimumloon. De overheid verlaagt de leeftijd waarop het volledige minimumloon geldt in twee stappen. Op 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen, verder omlaag naar 21 jaar. 

Ook het loon van 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog, om te voorkomen dat werkgevers voor jongere, goedkopere arbeidskrachten kiezen. Bij de tweede stap in 2019 geldt dit voor het loon van 18- tot en met 20-jarigen.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder wordt bovendien verhoogd per 1 juli. Dit gaat naar 1.565,40 euro per maand bij een volledig dienstverband.

Betaaltermijnen mogen niet meer langer zijn dan zestig dagen

Grote ondernemingen mogen straks geen betaaltermijn langer dan zestig dagen meer overeenkomen met mkb'ers en zelfstandige ondernemers die zij in de arm nemen als hun leveranciers. 

Als een overeenkomst een betaaltermijn heeft die langer is dan zestig dagen, wordt deze nietig verklaard. De betaaltermijn wordt in dat geval automatisch omgezet in een betaaltermijn van dertig dagen. Als een bedrijf die termijn overschrijdt, moet er een wettelijke handelsrente betaald worden.

Overheidsinstellingen waren al verplicht om altijd binnen dertig dagen te betalen. Eerder was door een uitzondering in de wet een betaaltermijn van meer dan zestig dagen soms toegestaan, als dit voor beide partijen geen negatieve gevolgen had. Te late betalingen kunnen voor mkb'ers en zzp'ers een grote kostenpost zijn en tot liquiditeitsproblemen leiden.

Compensatie voor storingen telefonie, internet en televisie

Zowel zakelijke klanten als consumenten kunnen vanaf 1 juli aanspraak maken op een financiële compensatie voor storingen van telefonie, televisie en internet. Aanbieders zijn verplicht een vergoeding te betalen bij een storing die langer dan twaalf uur duurt.

De minimale vergoeding bedraagt altijd 1 euro. Bij een storing tussen 12 en 24 uur moet ten minste een dertigste deel van de maandelijkse abonnementskosten vergoed worden. Als de storing tussen de 24 en 48 uur duurt, bedraagt de compensatie minimaal een dertigste van de abonnementskosten.

Aanbieders mogen hun klanten ook compensatie in een andere vorm aanbieden, zoals extra data of beltegoed. De klant moet hier dan wel expliciet mee akkoord gaan.

Nieuwe pachtnormen voor akkerbouw- en melkveebedrijven

Akkerbouwers, melkveebedrijven en landeigenaren krijgen te maken met de nieuwe pachtnormen die op 1 juli ingaan. Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen vastgesteld op basis van berekeningen van Wageningen Economic Research (WECR). Ten opzichte van 2016 dalen de pachtnormen in alle pachtprijsgebieden.

De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2011-2015. Nederland telt veertien pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland.