De meeste ondernemingen zullen de werkgeverslasten voor het personeel zien dalen komend jaar. Vooral personeel met een lager inkomen of middeninkomen wordt goedkoper. 

Een uitzondering is personeel bij de overheid, stelt loonstrookjesverwerker ADP donderdag in een vooruitblik. Ambtenaren zijn in 2017 namelijk duurder. Dit komt voornamelijk doordat de pensioenpremie hoger is.

Werkgevers moeten ook meer afdragen voor werknemers met een inkomen van twee keer modaal (5.710 euro). Dit komt vooral door de hogere premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en WIA en door de verhoging van het maximumloon waarover deze premies worden geheven.

De gemiddelde basispremie voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) stijgt met 0,28 procentpunt tot 6,66 procent.

Als voorbeeld noemt ADP een ambtenaar die twee keer modaal verdient. De overheid moet straks 120 euro per maand meer afdragen voor deze werknemer. 

WW

De meeste bedrijven betalen komend jaar echter minder aan premies voor de Werkloosheidswet (WW), het gemiddelde bedrag daalt van 1,78 procent naar 1,36 procent. 

Ook de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt met gemiddeld 0,1 procentpunt tot 6,65 procent.

Werkgevers zijn hierdoor voor personeel met een laag inkomen tot middeninkomen in veel gevallen goedkoper uit in 2017. 

Voor veel ondernemers geldt dat alle wijzigingen automatisch worden doorgevoerd. "Dat geldt voor alle klanten van ADP", zegt de instantie. "Alle premiepercentages worden door ons aangepast, dat geldt ook voor de pensioenen."

Ondernemers die niet zijn aangesloten bij ADP of een administratiekantoor dat is verbonden aan de loonstrookjesverwerker, zullen in sommige gevallen de wijzigingen zelf moeten doorvoeren. "Sommige bedrijven gebruiken eigen software die eigenhandig wordt bijgehouden", aldus ADP.

De instantie heeft duizenden mkb'ers als klant en verwerkt zo'n 1,4 miljoen loonstroken per maand.

Bouw

Voor een bouwvakker met een modaal inkomen hoeft maandelijks bijvoorbeeld 17 euro minder te worden afgedragen. Verdient iemand in de bouw twee keer modaal, dan is de werkgever echter zo'n 5 euro duurder uit.

Metaal en techniek

Voor werknemers in de metaal- en technieksector geldt over het algemeen een lichte daling in de lasten, door een daling van de pensioenpremie.

Werkgevers in deze sector betalen 0,61 procentpunt minder aan sectorpremie voor de WW, waardoor ze 10 euro minder afdragen voor iemand met een modaal inkomen. De lasten stijgen respectievelijk met 3 euro en 8 euro voor personeel met een minimum- en twee keer modaal inkomen.

Zorg en welzijn

Voor zorg- en welzijnsinstanties nemen de werkgeverslasten voor vrijwel alle medewerkers af. Zo wordt er voor werknemers met een minimum inkomen 3 euro per maand minder betaald. Voor een modaal inkomen is dat zelfs 10 euro. Voor twee keer modaal is dat 1 euro.

Transport

In de transportsector zijn de verschillen ten opzichte van vorig jaar klein. Medewerkers met een minimumloon worden 2 euro duurder, terwijl voor modale inkomens 4 euro minder wordt afgedragen.

Voor een medewerker met een inkomen van twee keer modaal moet maandelijks 25 euro meer worden afgedragen.

Overheid

Overheidsinstanties dragen dit jaar 12 procent meer pensioenpremies voor hun werknemers af. Voor een ambtenaar met een modaal salaris betekent dit dat werkgevers 37 euro per maand meer aan pensioenlasten betalen. Voor twee keer modaal is dat zelfs 98 euro.

Ook de overige premies zorgen volgens ADP voor een stijging in de werkgeverslasten. In totaal is de overheid 17 euro per maand duurder uit voor iemand met een minimuminkomen. Voor modaal is dat 41 euro en voor twee keer modaal 120 euro.

Wetswijzigingen

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 januari 2017 omhoog gegaan. De bedragen worden ieder jaar op 1 januari en op 1 juli aangepast.

Ook is er een wetsvoorstel in de maak die ervoor moet zorgen dat dat werknemers vanaf 21 jaar recht hebben op een volwaardig minimumloon.

LIV

Werkgevers kunnen per 1 januari profiteren van een overheidssubsidie onder het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werknemers met een salaris tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon.

De subsidie over 2017 wordt in de zomer van 2018 automatisch uitbetaald door de Belastingdienst en kan oplopen tot 2.000 euro per jaar per werknemer.

"Werkgevers moeten zich niet op voorhand rijk rekenen met deze regeling", zegt Dik van Leeuwerden van ADP. "Factoren zoals overwerk, een dertiende maand of bonus, beïnvloeden het gemiddelde uurloon. De uiteindelijke teruggave kan daardoor tegenvallen of zelfs in zijn geheel vervallen."

WAS

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) wordt sinds 1 juli 2015 in stappen ingevoerd. In januari 2017 gaat het laatste deel van de wet in.

Vanaf 1 januari moeten werkgevers het volledige minimumloon betalen. Constructies waarbij zij minder betalen, zijn verboden. Er mogen bijvoorbeeld niet ten onrechte maaltijdkosten, boetes voor te hard praten onder werktijd of verzekeringspremies worden ingehouden.