Vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over de cao Open Teelten, waarin ook de gewijzigde afspraken over seizoensarbeid zijn meegenomen. 

Door de afspraken kunnen tijdelijke oogst- en productiemedewerkers vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag, zonder dat dit leidt tot een vast arbeidscontract. 

Het is de eerste keer dat met minister Asscher gemaakte afspraken over uitzonderingen op de flexwet zijn uitgewerkt in een cao. 

De overeenkomst geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de akkerbouw, bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en zomerbloementeelt. De cao loopt tot 31 maart 2017.

Loonsverhoging

Bonden en werknemers zijn in het nieuwe akkoord ook een loonsverhoging van 2,75 procent overeengekomen. Verder zijn afspraken gemaakt over scholing en er komt een regeling voor doorbetaling van het derde jaar werkeloosheidsuitkering (WW) door en voor werknemers.

Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO is het de verwachting dat er de komende weken een akkoord wordt bereikt in zowel de sector glastuinbouw als de sector tuinbouwzaden.

Wet

De nieuwe Wet werk en zekerheid is sinds 1 juli 2015 van kracht. Minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) en vakbonden bereikten eerder overeenstemming over bepaalde functies, die onder voorwaarden in aanmerking komen voor een kortere werkonderbreking als een arbeidscontract is afgelopen. De nieuwe wettelijke periode daarvoor is minimaal zes maanden.