Wat gebeurt er wanneer een faillissement wordt aangevraagd en hoe en wanneer eindigt een faillissementsprocedure eigenlijk? Zeven vragen en antwoorden door TQL.

Door TQL

Wie kunnen een faillissement aanvragen?

Een faillissement kan worden aangevraagd door de schuldenaar zelf of door één of meer schuldeisers. In de situatie dat een schuldeiser het faillissement aanvraagt, zal er altijd sprake moeten zijn van het feit dat nog een andere partij een vordering op de schuldenaar heeft.

Hoe wordt een faillissement aangevraagd?

Een schuldenaar kan zelf of met behulp van een advocaat aangifte doen van zijn eigen faillissement bij de rechtbank van de plaats waar hij woont of kantoor houdt, dan wel waar hij gevestigd is.

Welke fasen worden doorlopen bij een faillissement?

De bewaarfase, de verificatie van de schulden, de fase van de vereffening en de fase van het beëindigen van het faillissement.

Wat is de bewaarfase?

De bewaarfase is de eerste fase van elk faillissement. De curator zal zich een beeld vormen van de omvang van het faillissement door onder meer na te gaan welke activa er zijn en welke schulden er zijn. Dit wordt ook wel de afkoelingsperiode genoemd.

De curator zal proberen om de schuldenlast zo klein mogelijk te laten zijn, door bijvoorbeeld het personeel te ontslaan (zodat geen salaris meer hoeft te worden betaald) en huur- en lease-overeenkomsten op te zeggen (zodat geen huur c.q leasetermijnen meer hoeven te worden betaald).

Daarnaast zal de curator inventariseren of het mogelijk is om een doorstart met de onderneming te maken.

Wat betekent verificatie van schulden?

Doordat de gefailleerde de beschikking over zijn vermogen verliest, kan en mag hij zijn schulden niet meer betalen. De curator dient de bezittingen van de failliet te gelde te maken en op grond van de wettelijke regels uit te delen onder de schuldeisers. Daartoe dient hij onder meer vast te stellen welke schuldeiser daadwerkelijk een vordering heeft, en welke rang of voorrang aan die vordering verbonden is.

De curator maakt van alle vorderingen die schuldeisers bij hem indienen een lijst. Indien de curator een gediende vordering betwist, kan de schuldeiser bij het einde van het faillissement (als daartoe aanleiding is) daartegen opkomen bij de rechtbank.

Wat is vereffening van de boedel?

Het systeem van de Faillissementswet bepaalt dat aan het einde van het faillissement de curator overgaat tot vereffening van de boedel, het te gelde maken of verkopen van de bezitting van de failliet. In de praktijk verkoopt de curator de bezitting van de failliet aan het begin van het faillissement, of zodra hij enig actief aantreft.

De verkoop geschiedt in het openbaar door middel van een veiling, of onderhands. Voor onderhandse verkoop heeft de curator altijd de toestemming van de rechter-commissaris nodig.

Hoe eindigt een faillissement?

Een faillissementsprocedure kan behoorlijk lang duren, zeker enkele maanden tot enkele jaren. Een faillissement kan eindigen door vernietiging, opheffing, vereenvoudigde afwikkeling, of homologatie van een uitdelingslijst:

  • Het kan worden opgeheven wegens gebrek aan baten. Als er geen geld meer is om te verdelen, eindigt het faillissement
  • Schuldeisers kunnen akkoord gaan met een aanbod van de failliete ondernemer. Meestal biedt hij aan een deel van de schuld te voldoen, zodat de rest kan worden kwijtgescholden
  • Als de slot-uitdelingslijst verbindend wordt en de preferente schuldeisers (zoals Belastingdienst en UWV) zijn betaald (homologatie);
  • Als het Gerechtshof het uitspreken van het failliet van de rechtbank herziet;
  • Als de gefailleerde bij de rechter een verzoek indient om de schuldsanering in te gaan en de rechter dit goedkeurt.

TQL (The Question Library) is een expertbank met meer dan 21.000 vragen en antwoorden over de dagelijkse bedrijfsvoering, van juridische zaken, marketing & sales en financieën tot strategie & bestuur en HR.