Het vermogen van woningcorporaties is in 2013 met 12,8 miljard euro gestegen tot 45,3 miljard.

Dit staat in het Sectorbeeld 2014 dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) donderdag heeft gepresenteerd.

De corporaties hadden te maken met een stijging van de inkomsten uit verhuur en boekten een verlaging van de kosten voor onderhoud en beheer in.

Ze vrezen wel voor betaalbaarheidsproblemen bij huurders door de stijgende woonlasten. En het resultaat van de commerciële activiteiten (waaronder het verkopen van huizen) was in 2013 negatief: totaal is er dat jaar op deze activiteiten circa 170 miljoen euro verlies geleden.

De corporaties maakten zich onlangs nog grote zorgen dat ze een zware dobber zouden krijgen aan de door de overheid opgelegde verhuurdersheffing, een bedrag dat oploopt tot 1,7 miljard in 2017.

Gepikeerd

De Woonbond reageert gepikeerd: ''Het is wrang dat corporaties de huren zo gigantisch hebben verhoogd, terwijl uit de cijfers blijkt dat corporaties er warmpjes bij zitten.'' Die verhuurdersheffing hoeft volgens de bond dus ook niet op de huurders te worden afgewenteld

''De huurders worden steeds armer terwijl de corporaties steeds rijker worden,'' zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping.'' Het jaarresultaat van de corporaties is volgens hem het hoogste ooit. ''Dat komt vooral door de gigantische huurverhogingen die in 2013 van start zijn gegaan.''

Het kabinet maakte het de afgelopen twee jaar mogelijk dat de huren veel harder konden stijgen, en corporaties hebben daar grif gebruik van gemaakt, moppert de bond. Die vindt dat de huurverhogingen dus best gematigd kunnen worden.