Het is nog maar de vraag of de nieuwe Wet werk en zekerheid, die op 1 januari wordt ingevoerd, bedrijven zal stimuleren om meer flexwerkers een vast dienstverband te geven. Ondernemingen hebben verschillende opties om dit te omzeilen.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van de Burcht, het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging.

Wetenschappers Fabian Dekker en Paul de Beer, verbonden aan respectievelijk de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam, namen de flexibiliseringsstrategie van vier bedrijven onder de loep. De ondernemingen zijn actief in de media- en transportsector, branches waarin veel gebruik wordt gemaakt van flexibel personeel.

De Wet werk en zekerheid beperkt onder meer de maximale duur van flexibele dienstverbanden tot twee jaar. Bedrijven zouden om dit te omzeilen er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om meer te werken met freelancers, voor wie die termijn niet geldt.

Een andere mogelijkheid is om een medewerker als de termijn van twee jaar nadert, gedurende minimaal zes maanden niet meer in te huren. Ook gebruikmaken van oproepkrachten, die in sommige gevallen al een vast dienstverband hebben, biedt een uitweg.

"Men dient er rekening mee te houden dat wet- en regelgeving in verschillende omstandigheden verschillend en soms zelfs averechts kan uitwerken", aldus de onderzoekers.

Cao's

Volgens Dekker en De Beer zou het slimmer zijn als sociale partners op decentraal niveau afspraken maken over de omvang en vorm van de flexibele schil, bijvoorbeeld bij het afsluiten van cao's. Daarin zouden ook afspraken kunnen worden vastgelegd over de mate waarin werkgevers in flexibele krachten moeten investeren.

Nationale wetgeving is er dan vooral om het tot stand komen van evenwichtige sectorale afspraken te stimuleren.

Twee van de vier onderzochte ondernemingen blijken verder een min of meer duurzame relatie te onderhouden met hun flexwerkers. Zij doen dat door te investeren in training of door en te laten meeprofiteren van extraatjes, zoals kerstpakketten. De bedrijven hopen hiermee hun loyaliteit te vergroten.

"Investeren in flexibel personeel kan bijdragen aan meer commitment van dat flexibele personeel, waardoor beide partijen er baat bij hebben", aldus de onderzoekers.

De voornaamste reden om flexkrachten in te zetten, is om goed in te kunnen spelen op marktbewegingen. De achtergronden lopen echter uiteen, van onzekerheid over subsidiebeleid tot onzekerheid over ontwikkelingen op een buitenlandse markt.