Van welke fiscale voordelen kunt u als ondernemer nog voor het einde van het jaar profiteren? En welke zaken kunt u juist beter uitstellen tot in 2014?

De belastingadviseurs van BDO hebben tien eindejaarstips op een rij gezet voor NUzakelijk. 

1.    Pas uw pensioenregeling aan vóór 1 januari 2014
De fiscale wetgeving voor pensioenen wordt gewijzigd per 1 januari 2014. De jaarlijkse opbouwmogelijkheden worden wat kleiner. 

Zorg dat uw pensioenregeling vóór dit moment is gewijzigd. Als deze niet voor 1 januari gewijzigd is, is sprake van een onzuivere pensioenregeling. Dit kan leiden tot het direct afrekenen over de totale pensioenaanspraak.

2.    Willekeurige afschrijving
Bent u van plan om nog te investeren in 2013, maak dan gebruik van de willekeurige afschrijving.

Voor kwalificerende investeringen die zijn of worden gedaan in de periode 1 juli 2013 - 31 december 2013 is het mogelijk om, onder voorwaarden, eenmalig ten hoogste 50 procent willekeurig af te schrijven.

Het naar voren halen van geplande investeringen kan u een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel opleveren.

3.    Investeer in 2013 nog in een milieuvriendelijke auto
Als u in 2013 een milieuvriendelijke auto koopt, komt u in aanmerking voor:
-Vrijstelling van BPM en MRB;
-Verlaagde bijtelling (20 procent, 14 procent of 0 procent);
-Milieu-investeringsaftrek (MIA);
-Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL);
-Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Deze faciliteiten maken het investeren in een milieuvriendelijke auto erg aantrekkelijk. Het kost de overheid dan ook erg veel geld. Te veel zelfs. Er wordt daarom voorgesteld om de regelingen te versoberen. Daarom kan het aantrekkelijk zijn om nog in 2013 te investeren in een milieuvriendelijke auto.

4.     Btw-integratieheffing vervalt vanaf 1 januari 2014, stuur indien mogelijk op de ingebruikname
In het Belastingplan 2014 is opgenomen dat de integratieheffing met ingang van 1 januari 2014 vervalt. Dit is van belang voor alle ondernemers die geheel of gedeeltelijk btw-vrijgestelde prestaties verrichten. 

De integratieheffing komt aan de orde als een ondernemer zelf goederen vervaardigt (of laat vervaardigen en daarbij materialen, zoals grond, ter beschikking stelt) en deze gaat gebruiken voor (deels) btw-vrijgestelde prestaties.

Het moment van ingebruikname van deze goederen is van groot belang voor de btw, vooral als het gaat om onroerende zaken. Een eerdere of juist latere ingebruikname kan voor- of nadelig uitpakken. 

5.    Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf voor het einde van 2013
Als u in de laatste vijf jaar te veel btw op de aangifte heeft voldaan, bijvoorbeeld vanwege een verkeerde tarieftoepassing, of als u te weinig btw op de aangifte heeft teruggevraagd, bijvoorbeeld omdat u bent vergeten de btw op bepaalde inkoopfacturen mee te nemen, moet u een verzoek om teruggaaf doen. 

Gezien het feit dat een verzoek maximaal vijf jaar terugwerkt, is het van belang nog vóór het einde van het jaar te kijken of u hiervoor in aanmerking komt. Let hierbij op dat het verzoek bij de Belastingdienst ontvangen dient te zijn vóór het verstrijken van de vijfjaarstermijn.

De ambtshalve regeling geldt ook voor andere belastingen. Ook daarvoor is het dus zinvol om nog voor het einde van het jaar te kijken of u nog geld terug kunt halen over de afgelopen vijf jaar. 

6.    Maak uw decemberuitkering belastingvrij
Ook in moeilijkere tijden vinden ze plaats. Bonussen en andere extra uitkeringen aan personeel dat zich verdienstelijk heeft gemaakt in het afgelopen jaar. 

Vaak zijn deze uitkeringen helaas bruto, terwijl in veel gevallen de uitkeringen ook geheel of gedeeltelijk belastingvrij hadden kunnen zijn als werkgever en werknemer afspreken dat de bonus wordt uitgekeerd als onbelaste kostenvergoeding. Dat geldt bijvoorbeeld voor reiskosten en voldoende zakelijk gebruikte privé-internetaansluitingen en -telefoons. Uiteraard voor zover dergelijke vergoedingen nog niet zijn verstrekt. 

Werkgevers die al zijn overgestapt op de werkkostenregeling kunnen mogelijk de vrije ruimte van de werkkostenregeling benutten om de bonussen belastingvrij te maken of goedkoper te verlonen met toepassing van de 80 procents-eindheffing.

7.    Verschuif de eindejaarsuitkeringen naar 2014
Soms kan het verstandig zijn om eindejaarsuitkeringen en bonussen waar mogelijk te verschuiven naar 2014. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkgever in 2014 overstapt op de werkkostenregeling en extra belastingvrije ruimte over heeft. 

Maar het kan ook verstandig zijn als de werknemer in 2013 een inkomen geniet van 150.000 euro of meer. In 2014 moet de werkgever namelijk een eindheffing betalen van 16 procent over het loon van de werknemer voor zover dat in 2013 meer bedraagt dan 150.000 euro. 

8.    Laat de ontslagvergoeding nog in 2013 uitkeren
Volgens het Belastingplan 2014 is het aankopen van een stamrecht in het kader van een ontslagvergoeding vanaf 1 januari 2014 niet meer mogelijk. Vanaf dat moment dient direct te worden afgerekend over de ontslagvergoeding.

Als de ontslagvergoeding nog in 2013 wordt overeengekomen, is het onder voorwaarden nog wel mogelijk een stamrecht aan te kopen. Belastingheffing kan dan worden uitgesteld.

9.   Overstappen op de werkkostenregeling in 2014 of 2015?
De verplichte invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld tot 1 januari 2015. Toch is het voor werkgevers slim zich nu al te verdiepen in de werkkostenregeling en te kijken of overstappen op de werkkostenregeling per 1 januari 2014 toch niet beter is. Voor veel werkgevers is de werkkostenregeling namelijk voordeliger dan het huidige systeem.

De eindheffingsmogelijkheid biedt daarnaast soms de mogelijkheid werknemers op een goedkopere wijze bonussen en dergelijke te doen toekomen. Ook kan soms de eindheffing over hoge lonen geheel of deels worden voorkomen.

Voor een aantal werkgevers, waaronder werkgevers die aan hun werknemers korting bieden op producten en diensten van hun eigen bedrijf, pakt de huidige werkkostenregeling echter vaak niet goed uit.

10.    Stel uw overdracht van ab-aandelen of dividenduitkering uit tot 2014
Het huidige ab-tarief is 25 procent. Voor het kalenderjaar 2014 geldt tijdelijk een tarief van 22 procent voor het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang tot 250.000 euro (500.000 euro voor fiscale partners). Daarboven blijft het normale tarief van 25 procent van toepassing.