AMSTERDAM – Werkgevers hebben een voorkeur voor werknemers van ongeveer dezelfde leeftijd. Terwijl de jongste werkgevers eerder kiezen voor 35-jarige sollicitanten, heeft de oudste groep leidinggevenden juist de grootste voorkeur voor 55-plussers.

Oudere werknemers komen vaak moeilijk aan een baan. De aannamekansen dalen bij een hogere leeftijd, hoewel aspecten als relevante werkervaring en het juiste opleidingsniveau dat kunnen compenseren. De kans dat een 55-jarige werkloze binnen een jaar weer een baan vindt is 20 procent.

Tegelijkertijd zijn oudere werknemers over het algemeen productiever dan jongere werknemers. Een hoger aandeel ouderen in het personeelsbestand is dus positief voor ondernemingen, omdat dit tot een hogere productie leidt.

Dat is een aantal van de conclusies uit het rapport ‘Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk’, uitgevoerd door onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mobiliteitsbonus

Overheidsbeleid kan de aannamekansen van oudere werknemers verhogen. Daarbij valt te denken aan de mobiliteitsbonus voor uitkeringsgerechtigden, de verlengde proeftijd en de mogelijkheid van proefplaatsing.

Op de kortere termijn gaat het aannemen van meer oudere werknemers ten koste van jongere werkzoekenden, op langere termijn levert het echter groei van de werkgelegenheid op.

Een verdubbeling van de proeftijd voor oudere werknemers lijkt de meest effectieve maatregel, met 19 procent meer oudere baanvinders per jaar. Voor de werkloze oudere werkzoekende werpen de proefplaatsing (20 procent) en de mobiliteitsbonus (20 procent) de meeste vruchten af.

Extra kosten

Volgens de onderzoekers is het echter nog maar de vraag of de positieve effecten opwegen tegen de extra kosten. Voor de mobiliteitsbonus geldt bijvoorbeeld dat van elke zes werkzoekenden die hiermee een baan in de wacht slepen, er ongeveer vijf ook zonder deze bonus een baan zouden hebben gevonden.

De mobiliteitsbonus is een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering of een arbeidsgehandicapte in dienst nemen.

Een opmerkelijke conclusie in het onderzoek is verder dat het voor de aannamekans van een sollicitant niet uitmaakt of deze een baan heeft of werkloos is. Werkgevers blijken helemaal niet te kijken naar de huidige status van de sollicitant. Een van de ondervraagde werkgevers merkte zelfs op vanwege sociale overwegingen juist eerder voor een werkloze sollicitant te kiezen.