AMSTERDAM - De commissie-Van Dijkhuizen kwam woensdag naar buiten met voorstellen voor een nieuw belastingstelsel. Een beknopt overzicht van de voorgestelde veranderingen.

- Samenvatting van het Centraal Planbureau: "In totaal wordt er ex ante ruim zeventien miljard euro verschoven. De btw-verhoging en het beperken en afschaffen van diverse aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting zijn voor lastenverzwaringen voor veel burgers, maar daar tegenover staan lagere belastingtarieven, een hogere heffingskorting en een hogere arbeidskorting."

- Er moeten twee belastingschijven komen. Een van 37 procent, de tweede van 49 procent. De tweede schijf moet beginnen bij een inkomen van 67 duizend euro. 93 procent van de belastingplichtigen moet onder de eerste schijf gaan vallen.

- De algemene heffingskorting, de vrijstelling van inkomstenbelastingen voor de laagste inkomens, wordt met driehonderd euro verhoogd. De arbeidskorting, de korting op loonbelastingen, wordt met 410 euro verhoogd voor de lagere inkomens. De korting wordt voor de hoogste inkomens geschrapt.

- De regelingen voor alleenstaande ouders worden versimpeld. De aanvullende bijstand voor deze groep en de alleenstaande ouderkorting wordt geschrapt. Deze worden vervangen door een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. Ook de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor levensonderhoud van kinderen komen te vervallen.

- De belastingen van 65-plussers en 65-minners moeten meer worden gelijkgetrokken. De AOW-premie, die alleen voor werkenden geldt, wordt vervangen door een belasting op de inkomsten van beide groepen. De ouderenkortingen, waardoor 65-plussers minder belasting hoefden te betalen, wordt afgeschaft. Met de opbrengst daarvan wordt de AOW verhoogd. Pensioenpremies worden minder aftrekbaar.

- De scholingsaftrek en de giftenaftrek moet worden afgeschaft. Een gedeelte van de opbrengst wordt gebruikt om de scholing van werknemers tussen verschillende sectoren te stimuleren.

- De fiscale maatregelen voor ondernemers worden aangepakt. De zelfstandigenaftrek en de startersaftrek voor ondernemers wordt met de helft beperkt, en na 2017 volledig afgeschaft. De aftrek voor onderzoek wordt omgezet in een subsidie.

- De vaststelling van huren op basis van punten wordt afgeschaft. In plaats daarvan moet de huur worden bepaald op basis van de woz-waarde. De huren voor hogere inkomens mogen met meer dan de inflatie worden verhoogd.

- De beperking van de hypotheekrenteaftrek moet gaan gelden voor alle gevallen, niet alleen nieuwe. De aftrek gaat alleen nog gelden voor de laagste belastingschijf. De overdrachtsbelasting moet worden afgeschaft per 2014. Voor mensen met een restschuld moet een tijdelijke regeling komen.

- De btw wordt verhoogd. Het lage tarief moet van zes naar acht procent, het hoge tarief van 21 naar 23 procent.