KLM en het Wereld Natuur Fonds (WNF) willen met het investeren in biobrandstof internationaal trendsettend zijn.

Wat is je naam en de naam van je organisatie?
KLM & WNF. Het gaat nu om een Nederlandse overeenkomst tussen WNF Nederland en KLM. Maar KLM’s werkterrein is de hele wereld en het mag duidelijk zijn dat deze unieke overeenkomst dus internationale belangstelling zal wekken en hopelijk als voorbeeld zal dienen voor andere luchtvaartmaatschappijen en bedrijven.

Wat is het probleem?
Klimaat verandering is een dreiging voor mens en natuur en wordt voor een groot deel veroorzaakt door fossiele energie bronnen en de bijkomende CO2 emissies. De internationale luchtvaart industrie is verantwoordelijk voor 2 tot 3 procent  van het totale volume CO2 emissies veroorzaakt door de mens.

Wat is het doel en de inhoud van dit partnership?
KLM en WNF willen een inspirerende voorbeeld rol vervullen en als katalysator voor meer duurzaamheid in de luchtvaart industrie fungeren. Tijdens de eerste 4 jaar van ons partnership (2007-2011) is het accent verschoven van CO2-efficiency en compensatie van CO2-uitstoot, naar efficiency en innovatie ten behoeve van CO2-reductie. De stappen op het gebied van innovatie door het ontwikkelen van biobrandstoffen voor de luchtvaartsector staan nog in de kinderschoenen.

Met deze hernieuwde samenwerking willen KLM en WNF het gezamenlijk stimuleren van de markt voor biobrandstoffen de komende jaren voortzetten. En daarbij nadrukkelijk de duurzaamheid van de alternatieve brandstoffen garanderen.

KLM en WNF hebben de ambitie uitgesproken om tijdens het vierjarige partnership een internationale markt te ontwikkelen voor duurzame biokerosene, dit alles als bijdrage aan de transitie naar een 100 procent duurzame energie wereld in 2050 (The Energy Report by WWF and Ecofys, 2010). KLM geeft daar een impuls aan met het streven om haar totale vloot in 2015 op gemiddeld 1 procent duurzame biobrandstof te laten vliegen. WWF-NL adviseert KLM over de duurzaamheid van de te kiezen biobrandstoffen.

Daarnaast financiert KLM belangrijke natuurbeschermingsprojecten van WWF, om zodoende een bijdrage te leveren aan verhogen van biodiversiteit en een duurzamere toekomst zeker te stellen

Wie zijn de partners en wat is de link tussen deze partijen
WNF en KLM onderkennen dat de klimaat problemen dusdanig kritiek zijn, dat geen enkele partij ze alleen kan oplossen. Samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld, bedrijven en de overheid is essentieel.

Dat mensen vliegen hoort bij de realiteit van alledag en is onderdeel van ons leven in een globaliserende wereld. Daarbij willen de partners voorkomen dat luchtvaartemissies dramatisch toenemen. Uit alle scenario’s blijkt namelijk dat de luchtvaart tot 2025 mondiaal blijft groeien.

Het is van groot belang dat we de groei van broeikasgassen daarvan afremmen. Dat doen KLM en WNF enerzijds door dialoog binnen en buiten de luchtvaartbranche over mogelijkheden om emissiegroei af te remmen en anderzijds te investeren in innovaties zoals biobrandstoffen

KLM neemt haar verantwoordelijkheid en heeft daarom gekozen voor continuering met WNF. Het WNF streeft naar een wereld waarin mens en natuur in harmonie leven. De luchtvaart is niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld; het is KLM’s doel om aan de vraag naar passagiers- en vracht vervoer op de meest duurzame manier mogelijk te voldoen.

In de samenwerking staan CO2-efficiëntie, duurzame biobrandstoffen en natuurbescherming op de agenda. Op die manier hoopt KLM ook in de toekomst te kunnen blijven vliegen naar de meest mooie bestemmingen wereldwijd.

Hoe halen beide partijen hun voordeel uit dit partnership?
De nieuwe samenwerking met WNF moet leiden tot een internationale doorbraak van verantwoorde biobrandstoffen voor de luchtvaart. KLM en WNF willen daartoe wereldwijd partijen verenigen die de markt van de grond kunnen tillen. Bovendien biedt KLM aanzienlijke financiële steun voor een aantal natuurbeschermingsprojecten die geïnitieerd zijn door WNF.

KLM en WNF willen het Nederlandse publiek betrekken bij de stappen die we moeten nemen om de luchtvaart te verduurzamen. We werken aan een gezamenlijk marketing communicatieplan om de komende jaren de passagiers steeds meer bij onze samenwerking te betrekken.

De passagiers kunnen nog steeds hun vluchten compenseren en we streven naar een manier om het voor de passagiers mogelijk te maken bij te dragen aan het ontwikkelen van en het vliegen op biobrandstoffen.

De ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen staat echter nog in de kinderschoenen. Het zal nog zeker tien jaar duren voordat er een markt is met voldoende alternatieve biobrandstoffen voor de gehele luchtvaart.

Wat is de haalbaarheid van dit partnership? Wat zijn de lange termijn verwachtingen?
KLM investeert substantieel in het gebruik en de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen in een economische moeilijke tijd. Dat zegt voldoende over de inzet van KLM om te bereiken dat haar vloot op gemiddeld 1 procent biobrandstof zal gaan vliegen.

Of dat percentage in de praktijk haalbaar is hangt ook af van de beschikbaarheid en dus de prijs van de biobrandstoffen. Daar is nog steeds veel onduidelijkheid over.

Een wereld waarin we alle energie opwekken uit hernieuwbare bronnen is de enige manier om gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen. Die volledig duurzame energievoorziening is in 2050 mogelijk. KLM deelt deze visie van het WWF en wil haar verantwoordelijkheid nemen.

Naar de campagne 11 Partners in 2011