Accenture en Plan Nederland helpen jongeren uit Vietnamese steden naar de arbeidsmarkt. "Door de krachten van Plan te bundelen met het bedrijfsleven ontstaan er nieuwe initiatieven die een groot positief effect hebben op het leven van kinderen."

Wat is je naam en de naam van je organisatie?
Aimee Vegter van Plan Nederland & Nienke Schutte van Accenture

Wie zijn de partners en wat is de link tussen deze partijen
Plan in Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie. Sinds 1937 werkt Plan in vaak complexe omstandigheden aan blijvende verbeteringen in de levenssituatie van kinderen en hun familie in ontwikkelingslanden. Plan streeft ernaar de hoge jeugdwerkloosheid in ontwikkelingslanden terug te dringen en op die manier deze landen economisch te doen opbloeien en armoede uit te bannen.

Accenture is een wereldwijd bedrijf voor management consulting, technologie en outsourcing. De organisatie ondersteunt internationaal opererende organisaties met hun organisatievraagstukken. In het maatschappelijk betrokken programma van Accenture ‘Skills to Succeed’ wordt de kennis van medewerkers van Accenture ingezet om kansarmen te helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden, zodat ze een beter bestaan kunnen opbouwen.

Het programma heeft tot doel om op die manier voor 2015 250.000 jongeren te helpen. De ondersteuning aan Plan is een van de initiatieven binnen dit programma.

Wat is het doel (marketing, sales, medewerkersbetrokkenheid, recruitment etc) en de inhoud van dit partnerhsip?
Het REACH-project van Plan is het grootste project waar Accenture en Plan in samenwerken. REACH helpt kansarme jongeren uit Vietnamese steden door middel van een opleiding naar de arbeidsmarkt. Accenture ondersteunt dit project met een financiële donatie. Daarnaast helpen de consultants van Accenture met kosteloze ondersteuning bij het verbeteren van de ontwikkelingsprogramma’s in Vietnam. Zo helpt de organisatie bijvoorbeeld met het uitwerken van een businessmodel waarmee Plan het project in meerdere Aziatische landen en eventueel buiten Azië in kan zetten.

Door de krachten van Plan te bundelen met het bedrijfsleven ontstaan er nieuwe initiatieven die een groot positief effect hebben op het leven van kinderen. Ook is Accenture van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol speelt in de bedrijfsvoering, en zelfs voorwaardelijk is voor succes in de toekomst.

De activiteiten van Plan sluiten daarbij nauw aan op de doelstellingen van het Skills to Succeed programma van Accenture. Daarom zijn Accenture en Plan in 2010 een samenwerking gestart, die moet leiden tot het realiseren van elkaars doelstellingen. De ondersteuning van Accenture omvat financiële ondersteuning en de inzet van tijd en kennis.

Hoe halen beide partijen hun voordeel uit dit partnership?
De samenwerking tussen Plan en Accenture raakt elkaar op meerdere vlakken en komt onder andere op de volgende manier tot uiting:

Medewerkerbetrokkenheid: De huidige generatie werknemers hecht veel belang aan het sociaal-maatschappelijk profiel van een werkgever. De mogelijkheid om deel te nemen aan deze (vrijwilligers)activiteiten en het inzetten van de eigen kennis en ervaring als maatschappelijke bijdrage stimuleert enorm en brengt veel positieve energie in de Accenture organisatie.

Recruitment: Plan en Accenture organiseren de studentencompetitie ‘Battle of the Best Bèta’, waarin gezocht wordt naar het beste idee voor een vraagstuk van Plan. De competitie vergroot de zichtbaarheid en bekendheid van Accenture onder bètastudenten in Nederland en levert Plan uiteindelijk een waardevol organisatieadvies.

Thought Leadership: Plan en Accenture pleiten gezamenlijk voor meer en effectievere samenwerking tussen bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking om positieve maatschappelijke en economische effecten te realiseren in ontwikkelingslanden. Om hierover te praten, is dit jaar op initiatief van Plan en Accenture een bijeenkomst georganiseerd met diverse directeuren van multinationals en NGO’s.

Topbestuurders van Unilever, Heineken, DSM, Philips, Oxfam Novib en Hivos, alsmede het ministerie van Buitenlandse Zaken (Ben Knapen, Christiaan Rebergen) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Thijs Woudstra) waren hierbij aanwezig. Daarnaast ligt de samenwerking van Plan en Accenture ten grondslag aan het netwerk Diversity2Business, dat verbinding legt tussen meerdere diversiteitsnetwerken in het bedrijfsleven.

Netwerk: Plan kan middels het netwerk van Accenture in contact komen met andere bedrijven. Dit draagt bij aan de naamsbekendheid en het werk van Plan en uiteindelijk aan de resultaten die Plan bereikt.

Positionering: Gebaseerd op het partnership met Plan mocht Accenture onlangs de ‘Computable Award’ voor meest maatschappelijk betrokken ICT onderneming van het jaar 2011 in ontvangst nemen. De jury was van mening dat juist door de integratie van MVO in de core business van Accenture, de organisatie een voorbeeld is voor de sector.

Wat is de haalbaarheid van dit partnership? Wat zijn de lange termijnverwachtingen?
Veel bedrijven in ontwikkelingslanden kampen met een gebrek aan goed geschoold personeel en kennis en kunde op het gebied van ondernemerschap. Op termijn willen Accenture en Plan dan ook het gebruikte projectmodel van REACH als uitgangspunt nemen voor verdieping van de samenwerking. Op die manier kunnen we nog meer jongeren in ontwikkelingslanden via een opleiding een kans geven in de economie.

Door een platform te creëren, kunnen we meer nationale en internationale bedrijven betrekken bij het project. Zij vinden op hun beurt opgeleid personeel in ontwikkelinglanden, waarvan zij het talent weer verder kunnen ontwikkelen.

Maar daar stoppen onze ambities niet. We denken ook al aan het koppelen van bedrijven aan opleidingstrajecten en het financieel onafhankelijk maken van het projectmodel middels microkredieten.

Bekijk het volledige concept
View more documents from 11PARTNERSIN2011