Stichting DOET werkt samen met lokale vervoerders en overheden aan schoon openbaar vervoer. "We willen vervuilende en ineffeciënte buslijnen vervangen."

Wat is je naam en de naam van je organisatie?
Tim Kreukniet, DOET (Dutch Organisation for Electric Transport).

Wat is het probleem?
Het neerzetten van effectieve elektrisch vervoer-projecten in Nederland en versnelde uitrol van elektrisch vervoer in Nederland. Algemene problemen: De luchtkwaliteit in Nederland, en het verbeteren van het openbaar vervoer (leidt tot minder files en minder individueel vervoer). 

Wie zijn de partners en wat is de link tussen deze partijen? 
Lokale vervoersbedrijven, decentrale overheden, en DOET. De Nederlandse overheid heeft minder geld beschikbaar voor openbaar, fijnmazig vervoer, met als gevolg dat buslijnen worden geschrapt. Hierdoor gaat de bereikbaarheid van gebieden omlaag, waardoor mensen óf minder de deur uit gaan óf meer met de auto gaan.

Zie ook: Campagne 11 Partners in 2011

Meer auto’s op de weg heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit. 80 procent van de Nederlandse binnensteden voldoet niet aan de volgende EU-emissie normen. DOET wil graag een partnership beginnen met Connexxion om in stedelijke gebieden waar buslijnen worden geschrapt het mobiliteitsniveau op peil te houden.

Wat is het doel (marketing, sales, medewerkersbetrokkenheid, recruitment etc) en de inhoud van dit partnerhsip?
Het doel van de partnership is door-to-door schoon openbaar vervoer met daaraan parallel een opleidingstraject tot chauffeur voor langdurig werklozen. Dit is een effectieve uitwerking van het PPP-principe (people, planet, profit).

People: het opleiden van langdurig werklozen en het vergroten van de mobiliteit voor ouderen die anders in een isolement vervallen

Planet: Het vervangen van vervuilende en ineffeciënte buslijnen door schoon (elektrisch) vervoer.

Profit: Minder mensen in de WW, opvullen van latente vraag aan chauffeurs, het verminderen van loonkosten voor vervoerders.

Vervoerders: Constante instroom opgeleide chauffeurs (binnen 5 jaar komt logistieke sector 55.000 mensen tekort), invulling van CO2 doelstelling. Decentrale overheid: Verhoging sociale welvaart in wijken, verlaging sociale kosten, verbetering luchtkwaliteit DOET: versnelde intrede elektrisch vervoer

Hoe halen beide partijen hun voordeel uit dit partnership?
Voor vervoerders heeft de partnership twee voordelen: bereikbaarheid stedelijke gebieden. Reductie CO2-uitstoot. Voor DOET: grote bekendheid elektrisch vervoer en hogere afzet.

Wat is de haalbaarheid van dit partnership? Wat zijn de lange termijn verwachtingen?
Op kleine schaal is dit project al geslaagd, in de vorm van 'Flex Overschie' (deelgemeente in Rotterdam). Dit project heeft alleen financiële initiatie nodig om voertuigen aan te kopen (binnen 2 jaar rendabel). Draagvlak en overstijgende visie van deelnemende partijen is cruciaal.

Het verbeteren van de binnenstedelijke luchtkwaliteit is prioriteit nummer 1 voor alle stedelijke gemeenten in Gelderland, Limburg, Brabant en de Randstad. Vervoerders en NS willen de bereikbaarheid van het openbaar vervoer verbeteren met een reductie van de kosten (kan dus alleen in combinatie met andere partijen).

Met deze partnership willen we het projectplan modulair uitwerken, zodat het project plan voor 80 procent van de middelgrote gemeenten toepasbaar is (ipv dat elke gemeente voor 40k een consultant moet inhuren/minimaliseren sociale kosten).

Op de lange termijn verwachten we dat in 2050 90 procent van het binnenstedelijk vervoer schoon en elektrisch aangedreven is.