Randstad en VSO willen meer jongeren in ontwikkelingslanden aan het werk helpen. "Het netwerk van onze organisaties wordt maximaal benut."

Wie zijn jullie: Elke Smit, Rianne Zevalkink en Eveline Kramers van Randstad. Wim de Jong van VSO.

Wat is hun probleem? 
Het probleem is wereldwijde armoede. VSO beoogt door de inzet van vakdeskundigen bij lokale partners in ontwikkelingslanden deze wereldwijde armoede te bestrijden. VSO stuurt geen goederen of geld, maar mensen en daarmee kennis en kunde.

Met als doel de lokale organisaties en hun medewerkers, op eigen benen te leren staan. Dit noemen we capaciteits-versterking. Met deze unieke aanpak, waarin kennisoverdracht en empowerment centraal staan, werken we aan een duurzame bestrijding van armoede.

Mozambique is één van de landen in Afrika, wat een hoge werkloosheid onder jongeren kent. Die zal nog hoger worden als er geen grote veranderingen worden doorgevoerd, helemaal daar de helft van de bevolking jonger is dan 18 jaar en deze groep op korte termijn de arbeidsmarkt zal ‘bestormen’.

Om een significante bijdrage te leveren aan deze verandering heeft VSO in samenwerking met onder andere de overheid van Mozambique en UNV een grootschalig sociaal en economisch integratieplan ontwikkeld, gericht op een betere toekomst voor 1,2 miljoen jongeren binnen 5 jaar.

Wie zijn de partners en wat is de link tussen deze partijen?
Randstad en VSO. VSO is ’s werelds grootste, onafhankelijke internationale ontwikkelingsorganisatie die armoede bestrijdt door de inzet van vakdeskundigen. Randstad, als de een van de grootste HR-dienstverleners ter wereld, heeft als kernactiviteit het aan het werk helpen van mensen. VSO en Randstad vormen hierin een perfecte match, omdat we ons beide dagelijks wereldwijd bezig houden als intermediair met het uitzenden van mensen.

Wat is het doel (marketing, sales, medewerkers betrokkenheid, recruitment etc.) en de inhoud van het partnership?
Het doel is om binnen het bestaande partnership een nieuw programma op te zetten met het thema “youth employability”. Binnen dit programma willen we een pilot starten waarbij Randstad Nederland een employability programma in Mozambique “adopteert”.
Employability is het vermogen om werk te krijgen en te behouden. Het thema employability ligt dichtbij de corebusiness van Randstad.

Voor VSO is “youth employability” een belangrijk speerpunt in armoedebestrijding en richt zich op empowerment van jongeren. Door jongeren te betrekken bij (economische) ontwikkeling, ze uit te rusten met voldoende vaardigheden en het stimuleren van ondernemerschap wordt jeugdwerkloosheid bestreden. Hiervoor wordt samengewerkt met o.a. de (lokale) overheid, onderwijsinstellingen en vrijwilligersorganisaties, hetgeen zal bijdragen aan het versterken van de positie en zelfredzaamheid van jongeren alsmede de kans op een baan vergroten.

Randstad is een organisatie die bij uitstek geschikt is om hierin een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Dit zal onder meer gebeuren door uitzending van eigen medewerkers die VSO en lokale partners tijdelijk ondersteunen (op het gebied van programma ontwikkeling evenals implementatie van het nieuwe programma). Ook zal Randstad vak deskundigen buiten de pool van eigen medewerkers recruiten, best practices delen en trainingen geven.

Wij geloven dat het nieuwe programma rondom employability een belangrijke toevoeging is waardoor we nog meer onze expertise en skills kunnen bijdragen aan de projecten van VSO en nog meer vakdeskundigen kunnen uitzenden naar ontwikkelingslanden.

Hoe halen beide partijen hun voordeel uit dit partnership?
VSO heeft door dit nieuwe programma profijt van onze kennis en kunde op het gebied van employability met als gevolg een grotere impact en een relatief eenvoudige toegang tot hoogwaardige vakdeskundigen. Door het kiezen voor een thema dat dichtbij onze corebusiness ligt kan Randstad niet alleen meer gerichte hulp bieden, ook onze maatschappelijke betrokkenheid wordt op een dieper niveau ingevuld, dat (potentiele) medewerkers zal aanspreken. Bovendien draagt ze op een bijzondere manier bij aan de talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van eigen medewerkers.

Wat is de haalbaarheid van dit partnership, en wat zijn de langetermijnverwachtingen? 
Indien de pilot succesvol is, is de verwachting dat het employability-programma op mondiaal niveau wordt uitgerold. Wereldwijd zullen de werkmaatschappijen van Randstad gekoppeld worden aan een ontwikkelingsland waar VSO actief is.

Doordat een werkmaatschappij een employability-programma in één ontwikkelingsland “adopteert” vergroot je de betrokkenheid, samenhang en focus van het programma. Het netwerk van Randstad en VSO wordt tevens maximaal benut en de impact hiermee sterk vergroot.